Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty i obsługi jednostek pomocniczych

Wójt Gminy Kobylanka

ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kobylanka ul: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

II. Określenie stanowiska:  ds. oświaty i obsługi jednostek pomocniczych

III. Wskazania, czy o stanowisko mogą ubiegać się  obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

                      o  w.w stanowisko ubiegać się mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie

IV.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2014 r. poz.1202 ) tj.:

1) obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

7) posiada znajomość przepisów prawnych, warunkujących prawidłową realizację zadań wynikających ze specyfiki stanowiska, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  ustawy o funduszu sołeckim

2. Wymagania dodatkowe:

1) dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych, arkuszy kalkulacyjnych, internetu oraz interpretacji prawnej,

2) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

3) umiejętność redagowania pism ,

4) umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych,

2) ustalanie sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów, 

3) ustalanie sieci przedszkoli publicznych, 

4) prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej, 

5) prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego,                 

6) wspieranie i kontrola szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego między innymi przekazywanie dotacji, 

7) prowadzenie ewidencji żłobków i klubów dziecięcych,  

8) prowadzenie spraw w zakresie systemu informacji oświatowej, 

9) prowadzenie spraw w zakresie programów oświatowych oraz sprawozdawczości w tym zakresie, 

10) prowadzenie spraw w zakresie realizacji obowiązku nauki przez młodzież,

11) prowadzenie spraw w zakresie nauczania indywidualnego i rewalidacji indywidualnej, 

12) prowadzenie spraw w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych,  

13) prowadzenie spraw w zakresie programów pomocy materialnej dla uczniów, 

14) prowadzenie spraw w zakresie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, 

15) prowadzenie spraw w zakresie awansu zawodowego nauczycieli,

16) prowadzenie spraw w zakresie wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

17) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania nagród Wójta Gminy i wyróżnień nauczycielom,  

18) prowadzenie spraw w zakresie konkursów na dyrektorów szkół w tym przedłużenia  powierzenia stanowiska,                                       

19) prowadzenie spraw w zakresie procedury dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół,  

20) prowadzenie spraw w zakresie transportu szkolnego, 

21) organizowanie współpracy z sołtysami,

22) koordynacja zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji obsługi sołectw i zebrań wiejskich, 

23) prowadzenie spraw związanych z realizacją wydatków na funkcjonowanie sołectw w ramach planu finansowego sołectw,

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy Urząd Gminy Kobylanka ul: Szkolna 12,
 • praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową, wymaga wysiłku umysłowego,
 • nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy,
 • praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,
 • wymiar czasu pracy :  pełny wymiar czasu pracy, 
 • budynek urzędu jest dwupiętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,  
 • pomieszczenie biurowe jest usytuowane na drugim piętrze,
 • budynek urzędu nie posiada windy,
 • pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. wrześniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

VIII. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy, za zgodność   z oryginałem poświadczona przez kandydata,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w administracji samorządowej za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata, ( w przypadku posiadania takich dokumentów ),
 • w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną – kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla naboru kandydata oraz realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy ul.: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka w terminie  do dnia 13.11.2015 r.  w godz. od 7 15 do 15 15 dokumenty należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty , obsługi jednostek pomocniczych ".

Osoby, które złożą dokumenty do Urzędu Gminy Kobylanka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  lub/i  teście  w celu przeprowadzenia dalszego postępowania naboru.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2014 r. poz. 1202), będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobylanka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylanka.

 

Wójt Gminy    

Mirosław Przysiwek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 29-10-2015 07:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 30-10-2015 11:37