Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Informatyk

Wójt Gminy Kobylanka

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 


 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kobylanka ul: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

II. Określenie stanowiska: ds. Biuletynu Informacji Publicznej, obsługi informatycznej

III. Wskazania, czy o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

o w.w stanowisko ubiegać się mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2014 r. poz.1202 ) tj.:

1) obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym odpowiedniej specjalności lub studia podyplomowe w zakresie: informatyki;

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,;

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

7) posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z informatyką, w zakresie określonym w pkt. 8 -23;

8) posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej,

9) znajomość podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, w tym opracowaniem i wdrażaniem polityk bezpieczeństwa oraz planów ciągłości działania;

10) praktyczna znajomość języka programowania PHP;

11) znajomość relacyjnych baz danych - MySQL, SQL Server Express;

12) doświadczenie w administracji bazy danych MySQL, SQL Server Express;

13) ogólna znajomość zagadnień związanych z sieciami TCP/IP oraz podstawowych protokołów LAN/WAN;

14) znajomość środowiska Microsoft Windows, a w szczególności środowisk serwerowych (Windows 2003 Server, Windows 2008 Server);

15) praktyczna znajomość systemów Linux;

16) praktyczne umiejętności projektowo-programistyczne (PHP, HTML/CSS, JS, XML);

17) bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;

18) Praktyczna znajomość platformy ePuap w zakresie administracji i obsługi;

19) umiejętność obsługi i konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki zarządzalne, firewalle, routery);

20) praktyczna znajomość budowy i działania komputerów PC oraz urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, czytniki kart inteligentnych itp.);

21) znajomość zasad tworzenia, kontroli i przywracania kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych;

22) umiejętności związane z zarządzaniem stronami internetowymi (podstawowa obsługa programów graficznych, środowisko LAMP);

23) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

2) umiejętność redagowania pism ,

3) umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,

2) administrowanie lokalną siecią komputerową,

3) nadzorowanie eksploatacji funkcjonujących systemów informatycznych,

4) wdrażanie nowych systemów informatycznych,

5) ochrona systemów i sieci informatycznych dotyczących informacji niejawnych i współpraca w tym zakresie z pełnomocnikiem do spraw informacji niejawnych,

6) wykonywanie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych,

7) prowadzenia strony internetowej Gminy Kobylanka,

8) instalowanie i wdrażanie nowego sprzętu oraz oprogramowania,

9) pomoc w realizacji zakupu sprzętu komputerowego.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy Urząd Gminy Kobylanka ul: Szkolna 12,

 • praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową, wymaga wysiłku umysłowego oraz przemieszczania się do pomieszczeń biurowych na różnych poziomach budynku,

 • nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy,

 • praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,

 • wymiar czasu pracy : pełny wymiar czasu pracy,

 • budynek urzędu jest dwupiętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • pomieszczenie biurowe jest usytuowane na drugim piętrze,

 • budynek urzędu nie posiada windy,

 • pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. czerwcu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata ,

 • kserokopia certyfikatów, zaświadczeń lub referencji potwierdzających znajomość tematyki informatycznej w zakresie wymagań niezbędnych, za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata

 • kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z informatyką, w zakresie określonym w pkt. 8 -23, za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata;

 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenie w administracji samorządowej za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata, ( w przypadku posiadania takich dokumentów );

 • w przypadku gdy kandydatem jest osobą niepełnosprawną – kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata;

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla naboru kandydata oraz realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy ul.: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka w terminie do dnia 08.06.2015 r. w godz. od 7 15 do 15 15 dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Biuletynu Informacji Publicznej, obsługi informatycznej ".

Osoby, które złożą dokumenty do Urzędu Gminy Kobylanka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu w celu przeprowadzenia dalszego postępowania naboru.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2014 r. poz. 1202), będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobylanka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylanka.

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Syrek 25-05-2015 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Syrek 25-05-2015 12:27