Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 25.02.2015 r.


Protokół

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

odbytego w dniu 25.02.2015 r.

Komisja odbyła posiedzenie w składzie: Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - radna Agnieszka Grzyb, wiceprzewodniczący komisji - radny Andrzej Adamczyk, członek komisji - radny Krzysztof Kleinowski, członek komisji - radny Bogdan Poliwka. Nieobecny: członek komisji - radny Łukasz Biernacik. Lista obecności zał. Nr 1.

W posiedzeniu uczestniczyli: skarbnik p. Bernadeta Opasińska, podinspektor p. Hanna Olszewska i podinspektor p. Elżbieta Sawka., podinspektor p. Irena Staniszewska, inspektor p. Iwona Wróbel, wójt p. Mirosław Przysiwek.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła poniższy porządek obrad posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag i wniosków:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 28.01.2014 r.

 3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

 1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok - projekt nr 13/15.

 2. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka - projekt nr 14/15.

 3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - projekt nr 16/15.

 4. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2015 rok - projekt nr 17/15.

 5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bielkowo - projekt nr 19/15.

 6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Kobylanka - projekt nr 20/15.

 7. w sprawie opłaty targowej - projekt nr 21/15.

 1. Wolne wnioski.

 2. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2

Komisja protokół z posiedzenia KRGiF 28.01.2015 r. przyjęła jednogłośnie w obecności 4 członków komisji.

Ad. 3

Komisja zaopiniowała poniższe projekty uchwał:

 1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok - projekt nr 13/15.

Skarbnik p. Bernadeta Opasińska omówiła projekt uchwały:

„Dochody -

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.146.089 zł ;

- w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 1.144.689 zł - z powodu nowelizacji klasyfikacji budżetowej od dnia 1 stycznia 2015r. - pozycja dotyczy opłaty za śmieci ;

- w dziale 900 rozdział 90020 o kwotę 1.400 zł - z powodu utraty mocy przepisu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, na podstawie którego przekazywano gminom środki z tego tytułu;

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.186.849 zł;

- w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 1.144.689 - z powodu nowelizacji klasyfikacji budżetowej;

- w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 42.160 zł - z powodu wpływu dotacji wynikającej z rozliczenia inwestycji wykonywanej w 2014r. pn. „Wykonanie ocieplenia zewnętrznego elewacji świetlicy w Bielkowie”.

Wydatki -

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 103.588,21 zł;

- w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 3.500 zł z powodu wystąpienia ze SOT w zakresie współpracy polsko-ukraińskiej i zaprzestania wpłat składek z tego tytułu:

- w dziale 750 rozdział 75095 - o kwotę 2.677,21 z tyt. zachowania zgodności danych co to prawidłowości wysokości funduszu sołeckiego;

- w dziale 900 rozdział 90095 - o kwotę 97.411 zł z tyt. zwrotu VAT z częściowego rozliczenia prowadzonej inwestycji gminnej pn. „Ochrona wód j.Miedwie -…. Bielkowo”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 144.348,21 zł;

- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na remont lokalu komunalnego przy ul. Chrobrego 6 w Kobylance;

- w dziale 750 rozdział 75095 - o kwotę 23.614,21 z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów;

- w dziale 754 rozdział 75412 - o kwotę 5.343 zł na wykonanie badań lekarskich dla członków OSP;

- w dziale 900 rozdział 90095 - o kwotę 86.891 zł tyt. poniesionych kosztów w 2015r. za wykonanie w 2014r. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zieleniewie;

- w dziale 921 rozdział 92195 - o kwotę 3.500 zł tytułem zwiększenia limitu wydatków na przekazywane dotacje w zakresie Integracji środowisk i ochrony kultury dziedzictwa narodowego w Gminnie Kobylanka.”

Inspektor p. Iwona Wróbel przedstawiła sprawę dotyczącą lokalu mieszkalnego przy ul. B. Chrobrego 6 w Kobylance. Poinformowała, że Urząd Gminy przeznacza na remont mieszkania kwotę w wysokości 25 000 zł na tylko materiały budowlane, armaturę sanitarną, umowę ze zdunem.

Komisja po zapoznaniu się z uzasadnieniem projektu uchwały wnioskuje:

1. O zmianę porządku obrad VI sesji Rady Gminy, aby przed podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 r. były ujęte dwa projekty uchwał:

1) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z członkostwa Gminy Kobylanka w stowarzyszeniu pod nazwą „Stargardzka Organizacja Turystyczna” - projekt nr 24/15

2) w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z członkostwa Gminy Kobylanka w stowarzyszeniu pod nazwą „Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządem Republiki Ukrainy - projekt nr 25/15.

2. Aby podjąć działania dotyczące sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. B. Chrobrego 6 w Kobylance.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie w obecności 4 członków komisji wraz z powyższymi wnioskami dotyczącymi zmiany porządku obrad i podjęciem działań dot. sprzedaży lokalu.

 1. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka - projekt nr 14/15.

Pracownik p. E. Sawka omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że cenę ustala wójt wraz z wszelkimi kosztami technicznymi poniesionymi przez Gminę. Jest to dokonane na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę.

Radna A. Grzyb - „Czy w tej działce są urządzenia?”

P.E. Sawka - „ Tak fragment kanalizacji. Planowane było ustanowienie służebności przesyłu.”

Wójt p. M. Przysiwek - „ Ten grunt to nie jest w pasie drogowym. Jest miejsce jeszcze na chodnik ok. 4 m.”

Radna A. Grzyb -„Do tej pory nie było płacone za dzierżawę?”

Wójt p. M. Przysiwek - „Nie wiem czy było płacone. Uważam, że jak jest osoba zainteresowana należy grunt zbyć.”

Radna A. Grzyb - Teren jest wybrukowany. Czy wybrukowanie będzie miało wpływ na cenę gruntu?”

P. E. Sawka - „Zgody na wybrukowanie z urzędu nie było.”

Wójt p. M. Przysiwek: „Będzie wycena gruntu.”

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie w obecności 4 członków komisji.

 1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - projekt nr 16/15 wraz z autopoprawką.

Podinspektor p. Irena Staniszewska omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką, która dotyczyła zmiany terminów rozliczania się z dotacji oraz zmiany zał. nr 3.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie w obecności 4 członków komisji.

 1. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2015 rok - projekt nr 17/15.

Inspektor I. Wróbel omówiła projekt uchwały.

Radny B. Poliwka - „Czy są działania dotyczące Błękitnej Flagi?”

P. Wróbel - „ Mam decyzję, że nie będzie Błękitnej Flagi. To jest koszt ok. 4 200 zł wraz ze spełnieniem podstawowych kryteriów. Aktualnie działamy zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą a OSiR.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie w obecności 4 członków komisji.

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bielkowo - projekt nr 19/15.

Pracownik Urzędu Gminy p. Hanna Olszewska omówiła projekt uchwały.

Radna A. Grzyb - „Jak jest z drogami dojazdowymi. Czy to będą drogi gminne?”

P. H. Olszewska - „ Na etapie przygotowania planu będzie można się zapoznać i uwagi wnieść. Opracowanie będzie przygotowane zgodnie ze studium. Będzie to zabudowa jednorodzinna. Układ drogowy - drogi wewnętrzne prywatne. Wyprowadzenie dróg będzie z dróg publicznych.”

Radna A. Grzyb - „Czy utworzenie dróg gminnych generuje koszty?”

P. H. Olszewska - „ Na pewno generuje jakieś koszty. Projektant przygotuje założenie, które zostanie przedstawione.”

Radna A. Grzyb - „Realizacja tej uchwały generuje koszt. Ok. 40 000 zł, czy są środki zabezpieczone w budżecie?”

Skarbnik p. B. Opasińska - „W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 100 000 zł, z tego już zaangażowanie jest na kwotę ok. 18 000 zł.”

Radna A. Grzyb - „ Nie możemy czegoś zaczynać, na co nie są zaplanowane środki.”

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zaopiniowała projekt uchwały w następujący sposób: za- 0, przeciw-3, wstrzymał się-1 w obecności 4 członków komisji.

Projekt został negatywnie zaopiniowany.

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Kobylanka - projekt nr 20/15.

Pracownik Urzędu Gminy p. Hanna Olszewska omówiła projekt uchwały.

Skarbnik p. B. Opasińska poinformowała, że w budżecie nie zostały zaplanowane środki na to zadanie.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zaopiniowała projekt uchwały w następujący sposób: za- 0, przeciw-3, wstrzymał się-1 w obecności 4 członków komisji.

Projekt został negatywnie zaopiniowany.

 1. w sprawie opłaty targowej - projekt nr 21/15.

Wójt p. M. Przysiwek omówił projekt uchwały.

Komisja wnioskuje o wykreślenie w § 3 ust. 3

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie w obecności 4 członków komisji.

Ad. 4

Brak wolnych wniosków.

Ad. 6

Po zrealizowaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Protokołowała:

Joanna Baszak Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Grzyb

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Syrek 23-04-2015 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2015 15:18