Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok


PR.526.3.2014.DF

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok

Zgodnie z art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.) przedkładam Radzie Gminy Kobylanka w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2015 r. niniejsze sprawozdanie

Rada Gminy Kobylanka Uchwałą Nr XXXVIII/229/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.)

W 2014 roku przedmiotem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi była realizacja zadań publicznych w zakresie:

  1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

  2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży,

  3. porządku i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ratownictwa wodnego.

Współpraca organów samorządu Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej, polegająca na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji / grantów na sfinansowanie ich realizacji na podstawie zawartych umów rocznych i trzyletnich.

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

Na realizację zadań w tym obszarze w 2014 r. zaplanowano przeznaczyć kwotę 55.000,00 zł otwarte konkursy na realizację zadań publicznych będących zadaniem własnym Gminy Kobylanka:

Lp

Nazwa zleceniobiorcy zadania publicznego

Nr umowy,

okres realizacji zadania

Kwota udzielonej dotacji

w 2014 roku

Nazwa zadania - czas realizacji - opis realizacji

1

Klub Sportowy „WICHER” Reptowo

Umowa Nr 14/2013/JB z dnia 18.02.2013 r.

01.01.2013 r. -31.12.2015 r.

32.000,00 zł

Nazwa zadania: „Upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w oparciu o bazę sportową Gminy Kobylanka”

Opis: Udzielenie dotacji pozwoliło na czynne uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich, organizację szkoleń w zakresie piłki nożnej dla mieszkańców Gminy Kobylanka, upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców, organizację oraz współuczestnictwo w organizacji imprez sportowych. Zajęcia odbywały się pod opieką uprawnionego instruktora. Dla potrzeb realizacji zadania został zakupiony sprzęt sportowy. Uczestnicy w trakcie zajęć mieli zapewnione napoje, a po zakończeniu każdy uczestnik miał zapewniony posiłek regeneracyjny. Realizacja zadania pozwoliła zaktywizować dzieci i młodzież do czynnego uprawiania sportu, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wskazała możliwości wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej.

2

Stowarzyszenie „Miedwie” Morzyczyn

Umowa Nr 15/2013/JB z dnia 18.02.2013 r.

01.01.2013 r. - 31.12.2015 r.

3.000,0 zł

Nazwa zadania: „ Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów żeglarskich w Gminie Kobylanka nad jeziorem Miedwie. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży poprzez organizację regat żeglarskich”

Opis: w 2014 roku udział w zorganizowanych Regatach wzięło łącznie 154 zawodników w różnych klasach żeglarskich podwyższając poziom sportowy. Rezultatem organizacji regat, jako otwartej imprezy żeglarskiej jest zaspokojenie zapotrzebowania środowiska żeglarskiego z rejonu Jeziora Miedwie i umożliwienie rywalizacji sportowej z drużynami z poza rejonu przez wspólną naukę żeglarstwa. Efektem jest utrzymanie poziomu sportowego rekreacyjnych żeglarzy z nad Jeziora Miedwie i wpływ na bezpieczeństwo żeglarstwa rekreacyjnego. Utrzymanie aspektu sportowego w żeglarstwie skutkuje wymianą doświadczeń między pokoleniami a w konsekwencji doskonalenia umiejętności młodego pokolenia jak i utrzymuje poziom rozwoju żeglarstwa wśród młodzieży

  1. Oferty na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu z własnej inicjatywy ( małe granty ) ( okres realizacji do 90 dni )

Lp

Nazwa zleceniobiorcy zadania publicznego

Nr umowy,

okres realizacji zadania

Kwota udzielonej

dotacji

w 2014 roku

Nazwa zadania - czas realizacji - opis realizacji

1

Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS

umowa Nr 28/2014/PR z dnia 07.03.2014 r

10.03.2014 r. - 06.06.2014 r.

4.745,00 zł

Nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci z Gminy Kobylanka”

opis: Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kobylanka Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” powołał 2 dziecięce sekcje sportowe - koszykówka, gimnastyka artystyczna dla łącznie 60 dzieci, które umożliwiły podniesienie sprawności fizycznej, zdobycie doświadczenia oraz nawiązanie kontaktów z rówieśnikami. Poprawiło to kondycję motoryczną, a także psychiczną młodych osób. Dzięki zdobytemu doświadczeniu dzieci stały się lepszymi zawodnikami, uwierzyły we własne siły i możliwości. Pozytywne aspekty organizacji zajęć sportowych: prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, zdobywanie doświadczenia, nawiązanie kontaktów, promocja sportu, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań i hobby

2

Gminny Zespół Sportowy „ZNICZ” Niedźwiedź

- umowa Nr 35/2014/PR

- umowa Nr 36/2014/PR z dnia 18.03.2014 r

-29.03.2014 r. - 25.06.2014 r.

-16.08.2014 r. - 11.11.2014 r.

1) 3.250,00 zł

2) 3.204,80 zł

Nazwa zadania : „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć i zawodów sportowych wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Gminy Kobylanka”

Opis: udzielona dotacja pozwoliła na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych z zakresu piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych klasy juniorów. Zainteresowanie uczestników możliwością uprawiania sportu w lokalnym klubie sportowym.

3

Stowarzyszenie Klub Karate KAMIKAZE

umowa Nr 38/2014/PR z dnia 18.03.2014 r.

01.04.2014 r. - 23.06.2014 r.

4.275,60 zł

Nazwa zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu połączone z działaniami w zakresie integracji lokalnej społeczności. Integracja i rekreacja dzieci i młodzieży z terenu gminy Kobylanka - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych”

Opis: udzielona dotacja pozwoliła na udział uczestników klubu w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego poprawił warunki, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną oraz poprawy zaplecza technicznego trenujących. Realizacja zadania pozwoliła zaktywizować dzieci i młodzież do czynnego uprawiania sportu, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wskazała możliwości wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej.

4

Klub Sportowy „WICHER” Reptowo

umowa Nr 37/2014/PR z dnia 18.03.2014 r.

06.05.2014 r. - 28.06.2014 r.

4.524,60 zł

Nazwa zadania: „Rekreacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobylanka - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych”

Opis: udzielona dotacja pozwoliła na zorganizowanie cyklu zajęć i turniejów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. W ramach zadania zorganizowano zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, które odbywały się pod opieką uprawnionego instruktora. Zajęcia odbywały się na terenie obiektu sportowego ORLIK i ZSP Reptowie. Realizacja zadania pozwoliła na zaktywizowanie dzieci i młodzieży do uprawiana czynnego sportu, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wskazała możliwości wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej.

  1. nauka, edukacja, oświata i wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży,

Na realizację zadań w tym obszarze w 2014 r. zaplanowano przeznaczyć kwotę 40.000,00 zł otwarte konkursy na realizację zadań publicznych będących zadaniem własnym Gminy Kobylanka:

Lp

Nazwa zleceniobiorcy zadania publicznego

Nr umowy,

okres realizacji zadania

Kwota udzielonej dotacji

w 2014 roku

Nazwa zadania - czas realizacji - opis realizacji

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Reptowo

Umowa Nr 8/2014/GCI z dnia 20.01.2014 r.

01.01.2014 r. -31.12.2016 r.

40.000,00 zł

Nazwa zadania: „Mała świetlica - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym”

Opis: Zajęcia odbywały się w małej świetlicy „Miś” w Reptowie, które były kierowane do dzieci z Gminy Kobylanka nieuczęszczające do przedszkoli. Uczestniczyło w nich 15 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Czas trwania zajęć, 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Celem i zadaniem małej świetlicy „Miś” było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym poprzez poznawanie samych siebie, zdobywanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności, współżycia w zespole rówieśniczym. Na świetlicy prowadzone były zajęcia plastyczne, gry i zabawy zespołowe wyrabiające zręczność fizyczną, oraz gry i zabawy dydaktyczne rozwijające zdolności intelektualne oraz utrwalające zdobytą wiedzę. W świetlicy były powadzone zajęcia miedzy innymi takie jak:

„Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą” - dostrzeganie powtarzalności wydarzeń oraz spostrzeganie sekwencji czasowych,

„ Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia” - doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń, kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyrodniczo-skutkowych, liczenia przedmiotów,

„ Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy” - poznanie miejsc użyteczności publicznej, nabywanie umiejętności matematycznych - ciężar, długość, szerokość, wymiana jeden do jednego ,

„ Podróżować każdy może, na rowerze, na motorze” - rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu,

„ Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat” - uświadamianie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny,

„ Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie” - rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dzieci i sprawności manualnej,

pogadanka na temat higieny zębów - wizyta Pani stomatolog,

„ stop ! zabraniam ! zakazuję ! śmieci w worki się pakuje” - kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.

Podczas zajęć w świetlicy były organizowane różne imprezy okazjonalne z udziałem dzieci oraz wycieczki: Dzień Babci i Dziadka, w miesiącu czerwcu została zorganizowany wyjazd do ZOO w Berlinie, oraz wyjazd na salę zabaw w Stargardzie Szczecińskim . Efektem prowadzonych zajęć jest lepsza akceptacja dzieci w środowisku, większa pewność siebie i swoich umiejętności. Dzieci są bardziej samodzielne co pozwoli im szybciej odnaleźć się w środowisku szkolnym.

  1. porządek i bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ratownictwo wodne

Na realizację zadań w tym obszarze w 2014 r. zaplanowano przeznaczyć kwotę 120.000,00 zł

Lp

Nazwa zleceniobiorcy zadania publicznego

Nr umowy,

okres realizacji zadania

Kwota udzielonej dotacji

w 2014 roku

Nazwa zadania - czas realizacji - opis realizacji

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielkowie

Umowa Nr 339/2013/BP z dnia 31.12.2013 r.

01.01.2014 r. -31.12.2014 r.

51.500,00 zł

Nazwa zadania: „Działania ratownicze podczas pożarów w II kat. JOT; działaniach ratownictwa wodnego na wodach jeziora Miedwie; wyposażeniu, utrzymaniu, wyszkoleniu i zapewnieniu gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej i wodnej; umundurowaniu członków ochotniczej straży pożarnej; aktualizacji okresowych badań lekarskich członków OSP; ubezpieczeniu członków i jednostek OSP. ”

Opis: Udzielenie dotacji pozwoliło na:

- udział w szkoleniach, akcjach ratowniczych, likwidacje zagrożeń miejscowych na terenie Gminy Kobylanka,

- utrzymaniu gotowości operacyjnej,

- zakup sprzętu i umundurowania,

- prowadzenie działań z zakresu ratownictwa technicznego, komunikacyjnego, medycznego oraz wodnego,

aktualizacji badań lekarskich oraz ubezpieczeniu członków i jednostek OSP.

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylance

Umowa Nr 338/2013/BP z dnia 31.12.2013 r.

01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

38.500,00 zł

Nazwa zadania: „Działania ratownicze podczas pożarów w II kat. JOT; wyposażeniu, utrzymaniu, wyszkoleniu i zapewnieniu gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej; umundurowaniu członków ochotniczej straży pożarnej; aktualizacji okresowych badań lekarskich członków OSP; ubezpieczeniu członków i jednostek OSP. ”

Opis: Udzielenie dotacji pozwoliło na:

- udział w szkoleniach, akcjach ratowniczych, likwidacje zagrożeń miejscowych na terenie Gminy Kobylanka,

- utrzymaniu gotowości operacyjnej,

- zakup sprzętu i umundurowania,

- prowadzenie działań z zakresu ratownictwa technicznego i komunikacyjnego,

- aktualizacji badań lekarskich oraz ubezpieczeniu członków i jednostek OSP.

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Reptowie

Umowa Nr 336/2013/BP z dnia 31.12.2013 r.

01.01.2014 r. -31.12.2014 r.

14.000,00 zł

Nazwa zadania: „Działania ratownicze podczas pożarów w III kat. JOT; ; wyposażeniu, utrzymaniu, wyszkoleniu i zapewnieniu gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej i wodnej; umundurowaniu członków ochotniczej straży pożarnej; aktualizacji okresowych badań lekarskich członków OSP; ubezpieczeniu członków i jednostek OSP. ”

Opis: Udzielenie dotacji pozwoliło na:

- udział w szkoleniach, akcjach ratowniczych, likwidacje zagrożeń miejscowych na terenie Gminy Kobylanka,

- utrzymaniu gotowości operacyjnej,

- zakup sprzętu i umundurowania,

- prowadzenie działań z zakresu ratownictwa technicznego ,

- aktualizacji badań lekarskich oraz ubezpieczeniu członków i jednostek OSP.

4

Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie

Umowa Nr 337/2013/BP z dnia 31.12.2013 r.

01.01.2014 r. -31.12.2014 r.

8.000,00 zł

Nazwa zadania: „Działania ratownicze podczas pożarów w IV kat. JOT; ; wyposażeniu, utrzymaniu, wyszkoleniu i zapewnieniu gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej i wodnej; umundurowaniu członków ochotniczej straży pożarnej; aktualizacji okresowych badań lekarskich członków OSP; ubezpieczeniu członków i jednostek OSP. ”

Opis: Udzielenie dotacji pozwoliło na:

- udział w szkoleniach, akcjach ratowniczych, likwidacje zagrożeń miejscowych na terenie Gminy Kobylanka,

- utrzymaniu gotowości operacyjnej,

- zakup sprzętu i umundurowania,

- prowadzenie działań z zakresu ratownictwa technicznego,

- aktualizacji badań lekarskich oraz ubezpieczeniu członków i jednostek OSP.

5

Ochotnicza Straż Pożarna w Niedźwiedziu

Umowa Nr 340/2013/BP z dnia 31.12.2013 r.

01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

8.000,00 zł

Nazwa zadania: „Działania ratownicze podczas pożarów w IV kat. JOT; ; wyposażeniu, utrzymaniu, wyszkoleniu i zapewnieniu gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej i wodnej; umundurowaniu członków ochotniczej straży pożarnej; aktualizacji okresowych badań lekarskich członków OSP; ubezpieczeniu członków i jednostek OSP. ”

Opis: Udzielenie dotacji pozwoliło na:

- udział w szkoleniach, akcjach ratowniczych, likwidacje zagrożeń miejscowych na terenie Gminy Kobylanka,

- utrzymaniu gotowości operacyjnej,

- zakup sprzętu i umundurowania,

- prowadzenie działań z zakresu ratownictwa technicznego ,

- aktualizacji badań lekarskich oraz ubezpieczeniu członków i jednostek OSP.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/229/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, na realizację zadań w 2014 roku zaplanowano przeznaczyć kwotę 215.000,00 zł

Całkowity koszt realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 rok wyniósł kwotę 215.000,00 zł.

Kobylanka, dn. 20.04.2015 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Syrek 23-04-2015 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Syrek 23-04-2015 11:16