Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA  NR VI/28/15 w sprawie opłaty targowej  


 UCHWAŁA  NR VI/28/15

RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia  26 lutego 2015 r.

w sprawie opłaty targowej  

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849), uchwala się, co następuje: 

§1.Uchwałą niniejszą Rada Gminy Kobylanka:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz termin płatności opłaty targowej.

§2.Użyte w uchwale określenia oznaczają:

  1. powierzchnia sprzedaży - teren stanowiący sumę powierzchni punktu sprzedaży i obszaru  w obrębie tego punktu, zajętego przez osobę dokonującą sprzedaży;

  2. punkt sprzedaży - to miejsce w którym osoba prowadzi sprzedaż, w szczególności:

- wózek ręczny, kosz, skrzynia,

- stół (z zadaszeniem lub bez),

- namiot, stragan, 

- kiosk, kontener, pawilon nie podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,

- samochód osobowy, ciężarowy i inny oraz przyczepa i wózek konny.

 

§3.1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Kobylanka, przy sprzedaży zgodnie z poniższą tabelą:

 

Lp.

Rodzaj sprzedaży

Opłata targowa w zł. od punktu sprzedaży

1

Sprzedaż płodów rolnych oraz leśnych

10,00

2

Sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych

20,00

3

Sprzedaż produktów gastronomicznych bez alkoholu

40,00

4

Sprzedaż produktów gastronomicznych z alkoholem

70,00

2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż wyłącznie wyrobów związanych z twórczością artystyczno-kulturową.

3. Stawki wymienione w ust. 1 odnoszą się do zajęcia powierzchni sprzedaży do obszaru nie przekraczającego 9 m2.

4. Za zajęcie powierzchni sprzedaży o której mowa w ust.3 przekraczającej 9 m2, stawka opłaty targowej należna jest w kwocie odpowiadającej wielokrotności liczby kolejnych rozpoczętych zajętych 9 m2

§4.W przypadku, gdy dla danej sprzedaży dokonywanej w punkcie sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą. 

§5.Wysokość opłaty targowej od jednego podatnika nie może przekroczyć dziennie górnej granicy stawki opłaty targowej określonej w art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§6.Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§7.Opłata targowa płatna jest bez wezwania na konto Gminy Kobylanka prowadzone w Banku PKO BP o/Stargard Szczeciński Nr 90 1020 4867 0000 1802 0007 9228 lub inkasentowi wyznaczonemu odrębną uchwałą. 

§8.Traci moc Uchwała Nr XXXII/198/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 kwietnia 2013 r.w sprawie opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2060).

 §9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka. 

§10.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 11-03-2015 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kłos 26-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2015 09:51