Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, ochrony p.poż.

 

 

 

Wójt Gminy Kobylanka

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kobylanka ul: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

II. Określenie stanowiska: samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, ochrony p.poż.

III. Wskazania, czy o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

o w.w stanowisko ubiegać się mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2014 r. poz.1202 ) tj.:

1) obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku - wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym odpowiedniej specjalności lub studia podyplomowe np. studia na kierunku bezpieczeństwa narodowego lub wewnętrznego, zarządzania kryzysowego, studia wojskowe, pożarnicze;

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

7) posiada doświadczenie zawodowe minimum 6 m-cy w strukturach obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, pożarnictwie;

8) posiada znajomość przepisów prawnych, warunkujących prawidłową realizację zadań wynikających ze specyfiki stanowiska, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o stanie klęski żywiołowej, ustawy o stanie wyjątkowym, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych, arkuszy kalkulacyjnych, internetu,

2) umiejętność redagowania pism i obsługi urządzeń biurowych,

3) umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,

 

4) mile widziane byłoby posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez ABE albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informatyczne,

5) prawo jazdy kat. B.

 

V. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

w zakresie zarządzania kryzysowego :

1) wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1166) obejmujących:

a) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gmin, b) realizacje zadań z zakresu planowania cywilnego,

c) opracowanie i przedkładaniu staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego,

d) zarządzanie, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

e) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego gminy,

f) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

g) realizacje zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

w zakresie obrony cywilnej :

1) opracowanie i aktualizowaniu planu obrony cywilnej gminy.

2) opracowanie i uzgadnianiu rocznych planów działania.

3) organizowanie, prowadzeniu i koordynowaniu szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.

4) organizowanie szkoleń ludności w zakresie obrony cywilnej.

5) przygotowanie i zapewnieniu działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

6) tworzenie i przygotowaniu do działania jednostek organizacyjnych (formacje) obrony cywilnej.

7) przygotowanie i organizowaniu ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.

8) planowanie i zapewnieniu środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności.

9) planowanie i zapewnieniu ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarczych oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem.

10) koordynowanie w gminie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

11) planowanie i zapewnieniu pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowania przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia tej pomocy.

12) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania.

 

13) integrowanie sił obrony cywilnej oraz służb, w tym sanitarno- epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

14) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej.

15) ustalenie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej.

16) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.

17) przygotowanie i zapewnieniu niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

18) prowadzenie magazynu i ewidencjonowania sprzętu obrony cywilnej.

19) ustalanie zadań i kontrolowania ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy.

20) opracowanie informacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie obrony cywilnej.

w zakresie zadań obronnych :

1) opracowanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania i programowania obronnego, w tym:

a) planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

b) dokumentacji stanowiska kierowania (SK) i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy Wójta.

2) opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Urzędu, zapewnienie właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez Wójta;

3) prowadzenie spraw reklamowania osób do pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłaszania mobilizacji i w czasie wojny;

4) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych (przygotowanie projektów decyzji administracyjnych) na terenie gminy;

5) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji (planu) akcji kurierskiej Gminy Kobylanka przy współpracy z wojskowym komendantem uzupełnień i Policją;

6) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy;

7) sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych;

8) prowadzenie spraw wojskowych.

w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

1) koordynowanie działań ochotniczych straży pożarnych,

2) prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych,

3) przygotowywanie potrzeb w zakresie środków finansowych ochrony przeciwpożarowej,

4) sporządzanie umów na środki pieniężne w formie dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach działalności ochotniczych straży pożarnych,

5) merytoryczna kontrola prawidłowości wykonania zadania w ramach udzielonej dotacji,

 

 

 

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  • miejsce pracy Urząd Gminy Kobylanka ul: Szkolna 12,

  • praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową, wymaga wysiłku umysłowego, nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy,

  • praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,

  • wymiar czasu pracy 1 /2 etatu tj. 20 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy

  • budynek urzędu jest dwupiętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,

  • pomieszczenie biurowe jest usytuowane na parterze,

  • budynek urzędu nie posiada windy,

  • pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. czerwcu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

VIII. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy ul.: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka w terminie do dnia 12.01.2015 r. w godz. od 7 15 do 15 15 dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, ochrony p.poż. ".

 

Osoby, które złożą dokumenty do Urzędu Gminy Kobylanka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu w celu przeprowadzenia dalszego postępowania naboru.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2014 r. poz. 1202), będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobylanka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylanka.

 

 

Wójt Gminy

 

Mirosław Przysiwek

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 31-12-2014 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 31-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 31-12-2014 10:44