Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Kobylanka kadencja 2010 - 2014


Kobylanka, dn. 18.11.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY KOBYLANKA

KADENCJA 2010 - 2014

Rada Gminy Kobylanka na kadencję 2010-2014 wybrana została 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych.

Mandaty radnych w wyniku wyborów uzyskali:

 1. Barełkowska Ewa - okręg wyborczy Nr 3 Morzyczyn -Zieleniewo

 2. Bejster Ewa - okręg wyborczy Nr 3 Morzyczyn-Zieleniewo

 3. Gołembowski Zygmunt - okręg wyborczy Nr 3 Morzyczyn-Zieleniewo

 4. Kleinowski Krzysztof - okręg wyborczy Nr 6 Motaniec

 5. Kosiacka Marzena - okręg wyborczy Nr 4 Kobylanka

 6. Krzysztanowicz Renata - okręg wyborczy Nr 1 Bielkowo-Rekowo

( zmiana nazwiska Renata Paczwa z dnia 12.05.2014 r.)

 1. Liśkiewicz Anna - okręg wyborczy Nr 8 Reptowo

 2. Michalski Waldemar - okręg wyborczy Nr 2 Jęczydół

 3. Poliwka Bogdan - okręg wyborczy Nr 3 Morzyczyn-Zieleniewo

 4. Rybarczyka Irena - okręg wyborczy Nr 4 Kobylanka

 5. Siwiec Ireneusz - okręg wyborczy Nr 5 Kunowo

 6. Suchta Andrzej - okręg wyborczy Nr 8 Reptowo

 7. Synówka-Kozdrowska Katarzyna - okręg wyborczy Nr 4 Kobylanka

 8. Tarnawski Józef - okręg wyborczy Nr 7 Niedźwiedź

 9. Wiśniewski Tadeusz - okręg wyborczy Nr 8 Reptowo

Do 30.10.2014 r. Rada Gminy pracowała w 15-osobowym składzie. W dniu 30.10.2014 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnej Renaty Paczwy- z powodu niezłożenia przez radną oświadczenia majątkowego.

Inauguracyjną sesję nowowybranej rady, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zwołał przewodniczący rady poprzedniej kadencji wyznaczając jej termin 02 grudnia 2010 r.

Obradom sesji przewodniczył najstarszy wiekiem radny - Pan Zygmunt Gołembowski.

Na sesji radni złożyli ślubowanie i dokonali wyboru przewodniczącego Rady Gminy. W głosowaniu tajnym radni zdecydowali, że funkcję tę pełnić będzie Irena Rybarczyk. Wiceprzewodniczącym rady został Waldemar Michalski.

Powołano 3 stałe komisje Rady Gminy:

 • Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów,

 • Komisję do spraw społecznych,

 • Komisję Rewizyjną:

Na obraz pracy Rady składa się także udział radnych w pracach Klubów Radnych.

Przez całą VI kadencję działały dwa Klub Radnych:

 • Klub Radnych „Nowa Jakość” liczący 11 członków, a po wystąpieniu z niego radnego Krzysztofa Kleinowskiego - 10 członków.

 • Klub Radnych „Niezależni” liczący 4 członków

Sesje Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014

Ilość sesji ogółem : 48 , w tym:

 • Inauguracyjna - 1 /2010 r./

 • Zwyczajna - 40 sesji, w tym:

2010 r. - 2 sesje

2011 r. - 11 sesji

2012 r. - 9 sesji

2013 r. - 10 sesji

2014 r. - 8 sesji

 • Nadzwyczajna - 7 sesji, w tym:

2011 r. - 2 sesje

2012 r. - 3 sesje

2013 r. - 1 sesja

2014 r. - 1 sesja

W czasie kadencji 2010-2014 do biura Rady Gminy wpłynęło 318 projektów uchwał, z czego Rada Gminy podjęła 291 uchwał,. Unieważniono w całości zostały 4 uchwały oraz 3 uchwały zostały unieważnione w części .Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym do uzupełnienia  została skierowana jedna uchwała.

Najważniejsze z nich to uchwały w sprawach:

- budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej na kolejne lata

- przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka

- przyjęcia Strategii rozwoju gminy Kobylanka na lata 2013-2022

oraz wiele innych uchwał m.in.:

- w sprawie zatwierdzania sprawozdań z wykonania budżetu i sprawozdań finansowych

- w sprawie udzielania absolutorium wójtowi

- w sprawie ustalania stawek podatkowych obowiązujących na terenie gminy Kobylanka

- w sprawie zbywania i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminy

- w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

- w sprawie współdziałania z innymi gminami w realizacji zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego

- w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Kobylanka

- w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kobylanka

- w sprawie najmu lokalu Ośrodka zdrowia w Kobylance

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobylanka

- w sprawie nadawania nazw urzędowych osiedlom i ulicom

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla strefy przemysłowo-bazowo-składowej oraz strefy zabudowy usługowej w obrębach Bielkowo i Motaniec

- w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński”,

- w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kunowie

- w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Miedwie”

- w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

- w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kobylanka na lata 2012-2032,

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka

- corocznie uchwalany był roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- corocznie uchwalany był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie.

Na sesjach rady obywały się debaty, na których omawiane były istotne problemy gminy.

Tematy poszczególnych debat to:

- debata na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Kobylanka;

- debata na temat kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży,

- debata na temat ochrony zdrowia w Gminie Kobylanka,

- debata na temat gospodarki komunalnej w gminie Kobylanka

- debata na temat pomocy społecznej i stanu bezrobocia w Gminie Kobylanka,

- debata na temat działalności placówek kulturalnych na terenie gminy Kobylanka,

- debata na temat oświaty w Gminie Kobylanka,

- debata na temat ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kobylanka.

Rada Gminy zajmowała również stanowiska w sprawach:

- w sprawie planowanej "Budowy biogazowni o mocy do 6MW na działce nr 3/2 w Motańcu"

- w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego komisów samochodowych na terenie miejscowości Morzyczyn i Zieleniewo w gminie Kobylanka

- w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim dotyczącego realizacji drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajowej nr 10 w województwie zachodniopomorskim

Rada Gminy rozpatrywała także skargi:

- na działalność Wójta złożoną przez Stowarzyszenie "Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców" dotyczącą wynajęcia świetlicy wiejskiej w Morzyczynie

- Pana Radosława Ożóg z dnia 19.10.2012 r. dotyczącą nieruchomości zlokalizowanej na działkach nr 112, 254/1 i 254/2 w obrębie Bielkowo

- Państwa Władysławy i Franciszka Wieczorek na bezczynność Urzędu Gminy w Kobylance w przedmiocie przestrzegania i egzekwowania Uchwały Nr XLIII/279/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka"

- na działalność finansową Wójta dotyczącą prawidłowości naliczania stawki podatku dla Państwa Urszuli i Marka Woźniak

Komisje Rady Gminy Kobylanka

Komisje są organem pomocniczo-kontrolnym Rady Gminy. Ich działalność koncentrowała się na bieżącej kontroli realizacji uchwał i opiniowaniu projektów uchwał przygotowanych przez wójta.

Komisje w toku czteroletniej kadencji (2010 - 2014) odbyły 124 posiedzenia.

 1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Skład osobowy Komisji:

Anna Liśkiewicz - przewodnicząca

Bogdan Poliwka - wiceprzewodniczący

Zygmunt Gołembowski

Krzysztof Kleinowski

Tadeusz Wiśniewski

Do zadań tej komisji należy:

- planowanie gospodarcze i finansowe

- opiniowanie budżetu gminy

- terenowa koordynacja gospodarcza

- inwestycje

- opiniowanie uchwał dot. finansów gminy

- przeprowadzanie okresowych kontroli dochodów i wydatków budżetowych

Główne tematy, którymi komisja zajmowała się w trakcie kadencji:

- praca nad projektami budżetu wraz z opiniami

- bieżąca analiza wykonywania budżetu

- analiza bieżącej sytuacji finansowej gminy

- opiniowanie projektów uchwał

- analiza stawek podatkowych

- analiza stawek za wodę i ścieki

- analiza umorzeń i zwolnień z podatków oraz zaległości podatkowych

Komisja w kadencji odbyła 54 posiedzenia.

 1. Komisja do spraw społecznych

Skład osobowy Komisji:

Marzena Kosiacka - przewodnicząca

Ewa Barełkowska - wiceprzewodniczący

Ewa Bejster

Waldemar Michalski

Renata Paczwa

Katarzyna Synówka-Kozdrowska

Kompetencją tej Komisji jest:

- planowanie zadań dotyczących ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu,

turystyki, porządku publicznego i bezpieczeństwa

- opiniowanie uchwał dotyczących spraw społecznych

- opiniowanie budżetu w części dotyczącej spraw społecznych

- przeprowadzanie okresowych kontroli pod względem funkcjonowania gminnych jednostek

organizacyjnych

- koordynowanie zadań dotyczących spraw społecznych

Komisja w kadencji odbyła 45 posiedzenia , w trakcie których zajmowała się następującymi tematami :

- ochrona zdrowia w gminie

- działalność placówek kulturalnych- komisja wyjazdowa do wszystkich świetlic wiejskich,

GOK, biblioteki

- przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego - komisja wyjazdowa do szkół

- oferta wakacyjna dla dzieci i młodzieży z terenu gminy

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie gminy , ocena bazy sportowej

- stan bezrobocia w gminie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- ocena realizacji Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy

- osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku, rodziny patologiczne - skala problemu i formy pomocy

- bieżące opiniowaniem uchwał

3.Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Komisji:

Ireneusz Siwiec - przewodniczący

Andrzej Suchta - wiceprzewodniczący

Krzysztof Kleinowski

Józef Tarnawski

Rada Gminy, zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, ma obowiązek powołania Komisji Rewizyjnej. Do zakresu działania tej Komisji należy:

- ocena wykonania budżetu gminy i udzielanie absolutorium

- kontrola działalności wójta

- kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych

- kontrole zlecane przez Radę Gminy

Komisja w kadencji odbyła 25 posiedzeń.

Komisja przeprowadziła następujące kontrole:

- kontrola wykorzystania funduszy sołeckich

- kontrola dotacji udzielonych klubom sportowym

- kontrola dotacji udzielonych na działalność OSP

- kontrola dotacji udzielonej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance

Komisja rozpatrzyła skargi:

- skarga na działalność Wójta w sprawie prawidłowości naliczania stawki podatku dla Państwa Urszuli i Marka Woźniak,

- - na działalność Wójta złożoną przez Stowarzyszenie "Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców" dotyczącą wynajęcia świetlicy wiejskiej w Morzyczynie

- Pana Radosława Ożóg z dnia 19.10.2012 r. dotyczącą nieruchomości zlokalizowanej na działkach nr 112, 254/1 i 254/2 w obrębie Bielkowo

- Państwa Władysławy i Franciszka Wieczorek na bezczynność Urzędu Gminy w Kobylance w przedmiocie przestrzegania i egzekwowania Uchwały Nr XLIII/279/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka"

Interpelacje i zapytania radnych

W trakcie kadencji radni złożyli ogółem 226 interpelacji i zapytań.

Poruszali w nich głównie sprawy dotyczące stanu dróg, oświetlenia ulic, utrzymania porządku i czystości, bezpieczeństwa w gminie, funkcjonowania Straży Gminnej

Wnioski i informacje

W trakcie kadencji radni złożyli ogółem 100 wniosków i zapytań.

Irena Rybarczyk

Przewodnicząca Rady Gminy

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 24-11-2014 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 24-11-2014
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2014 09:11