Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie określenia formy zgłoszenia do Urzędu Gminy Kobylanka chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN.


Zarządzenie Nr 35/2014

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie określenia formy zgłoszenia do Urzędu Gminy Kobylanka chęci skorzystania
ze świadczenia usług tłumacza PJN,
SJM i SKOGN.

Na podstawie art. 12 ust 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243, z 2012 r. poz. 986),
w związku z art. 11a ust.1 pkt. 2 ustawy z dni 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) zarządza się,
co następuje:

§1.1. Zarządzenie określa sposób i tryb postępowania w sprawie zgłaszania przez osoby uprawnione , o których mowa w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243, z 2012 r. poz. 986),
chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zwanego dalej
„ świadczeniem”, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Kobylanka.

2. Świadczenie może być również realizowane z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się .

3. Świadczenie jest bezpłatne.

§2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o :

 1. komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć właściwa merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Kobylanka;

 2. urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kobylanka;

 3. osobie niepełnosprawnej - należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 127 z późn. zm);

 4. osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;

 5. PJM - należy przez to polski język migowy ,tj. naturalny wizualno -przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych ;

 6. SJM - należy przez to rozumieć system językowo - migowy tj. podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych , którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo - artykulacyjną ;

 7. SKOGN - należy przez to rozumieć sposoby komunikowania się osób głuchoniemych
  tj. podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych , w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu;

 8. środkach wspierających komunikowanie się - należy przez to rozumieć środki wspierające komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
  o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2011 r. Nr 209
  poz. 1243, z 2012 r. poz. 986);

 9. świadczeniu usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN - należy przez to rozumieć usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN wpisanego do rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN,
  o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
  i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243, z 2012 r.
  poz. 986);

§3.1. Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej „ osobą zgłaszającą”, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych .

2. Termin realizacji świadczenia ,o których mowa w ust. 1 liczy się od dnia, po którym nastąpiło zgłoszenie w Urzędzie.

3. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się .

4. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.

§4.1. Zgłoszenie o którym mowa w §3 ust. 1, można wnieść pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub za pomocą innych środków wspierających komunikowanie się, dostępnych w Urzędzie oraz ustnie w Punkcie Obsługi Interesanta.

2. W przypadku zgłoszenia wniesionego ustnie, pracownik Punktu Obsługi Interesanta wypełnia odpowiednio druk zgłoszenia, sporządzając na nim adnotacje co do okoliczności jego wypełnienia oraz podpisując imieniem i nazwiskiem oraz podając swoje stanowisko służbowe .

3.Wzór druku zgłoszenia, stanowiący załącznik do zarządzenia zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

4 .Zgłoszenie nie wniesione na druku uznaje się za zgłoszenie , o ile zawiera wszystkie dane
i informacje niezbędne do realizacji świadczenia.

5. W przypadku braku możliwości podpisania zgłoszenia , osoba zgłaszająca zobowiązana jest do dostarczenia, po przybyciu do Urzędu w terminie wspólnie ustalonym, dokumentu potwierdzającego jej uprawnienie do wniesienia zgłoszenia.

§5.1. Wniesione zgłoszenie, po zarejestrowaniu Punkcie Obsługi Interesanta zostaje niezwłocznie przekazane zgodnie z dekretacją do właściwej komórki organizacyjnej.

2.Punkt Obsługi Interesanta prowadzi rejestr zgłoszeń.

3. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia sprawy przez Urząd , Komorka organizacyjna kontaktuje się niezwłocznie z osobą zgłaszającą informując
o niewłaściwości Urzędu do rozpatrzenia sprawy oraz sporządza notatkę w sprawie.

4.Notatka, o której mowa w ust.3 stanowi integralną część zgłoszenia.

§ 6. 1. Komórka organizacyjna z którą związana jest realizacja świadczenia, zgłasza zapotrzebowanie na usługę wskazanego w zgłoszeniu tłumacza PJM, SJM i SKOGN pracownikowi Punktu Obsługi Interesanta .

2.Po otrzymaniu informacji o dacie i godzinie realizacji świadczenia w Urzędzie komórka organizacyjna powiadamia w każdy dostępny sposób osobę zgłaszającą o terminie realizacji zgłoszenia.

3.W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia komórka organizacyjna zawiadamia wraz
z uzasadnieniem osobę zgłaszającą wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

§ 7. Na wniosek osoby uprawnionej udostępnia się w formie wybranej i dostępnej dla niej dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy z którą związane jest zgłoszenie.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 30-04-2014 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 24-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 30-04-2014 14:19