Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok

Rada Gminy Kobylanka Uchwałą Nr XIV/86/11 z dnia 24 listopada 2011 r. przyjęła do realizacji roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2012 roku przedmiotem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi była realizacja zadań publicznych w zakresie:

1) kultury fizycznej i sportu;

2) kultury;

3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży;

4) pomocy społecznej;

5) porządku i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ratownictwa wodnego.

Współpraca organów samorządu Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej.

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji / grantów na sfinansowanie ich realizacji odbywało się na podstawie zawartych umów rocznych i trzyletnich.

I. Kultura fizyczna i sport.

W 2012 r. stowarzyszenia działały na podstawie zawartych umów w 2010 r. na okres trzech lat.

1.1. Nazwa podmiotu - Klub Sportowy „Wicher” Reptowo

2. Kwota dotacji - przyznana: 23 156,00 zł. , wykorzystana: 23 156,00 zł

3. Zadanie został wykonane zgodnie z zawartą umową Nr 1/2010 z 28.01.2010 r.

4. Termin wykonania zadania 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Dofinansowanie z dotacji pozwoliło na realizację zadania publicznego, umożliwiło prowadzenie zajęć w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestnikom poprzez wykonanie specjalistycznych badań lekarskich, zakup odpowiedniego sprzętu sportowego, zabezpieczenie warunków do prowadzenia zajęć, możliwość uczestnictwa w imprezach sportowych poza terenem Gminy Kobylanka. Środki otrzymane z dotacji umożliwiły organizację i współorganizację imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kobylanka z udziałem dzieci i młodzieży.

2.1. Nazwa podmiotu - Stowarzyszenie „MIEDWIE”

2. Kwota dotacji - przyznana: 2 000,00 zł. , wykorzystana: 2 000,00 zł.

3. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową Nr 4/2010 z 17.02.2010 r. organizacja Regat o Błękitną Wstęgę Jeziora Miedwie i Puchar Wójta Gminy Kobylanka. 4. Termin wykonania zadania 02.07.-08.07.2012 r.

W Regatach o Błękitną Wstęgę Jeziora Miedwie, które odbyły się na Jeziorze Miedwie w Morzyczynie w dniach 02.07.2012 r. do 08.07.2012 r. Oprawa regat wpłynęła na wzrost zainteresowania żeglarstwem wśród młodzieży i dzieci, koszuli są noszone z dumą przez uczniów w szkołach. Regaty pozwalają sprawdzić się wychowankom z MDK w konfrontacji z żeglarzami z innych klubów i ośrodków, co wpływa na poziom sportowy i bezpieczeństwo żeglarzy na Miedwiu. Wychowankowie MDK w tym z gminy Kobylanka i powiatu stargardzkiego nabyli umiejętności w rywalizacji sportowej od bardziej doświadczonych żeglarzy, jest to ważny element edukacyjny, miejsca medalowe młodych żeglarzy z MDK są naszymi sukcesami. W 2012 roku brały udział jednostki : 26 jednostek / 76 żeglarzy w tym 16 dzieci w nowej klasie optimist, jachty wielokadłubowe, 7 jednostek asekuracji po 2 osoby, ponad 126 uczestników.

Przydzielone granty:

1. 1. Nazwa podmiotu - Klub Sportowy „Wicher” Reptowo

2. Kwota dotacji - przyznana: 2 272,50 zł. , wykorzystana: 2 272,50 zł

3. Zadanie został wykonane zgodnie z zawartą umową Nr 2/2012 z 29.06.2012 r.

4. Termin wykonania zadania 04.07.2012 r. - 31.08.2012 r.

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kobylanka możliwe było m.in. zapewnienie uczestnikom wyżywienia podczas zajęć. Był niezbędny element całego projektu. Uczestnicy projektu mogli przekonać się, iż na terenie Gminy Kobylanka są osoby i instytucje dbające szczerze o ich dobro. Ponadto posiłki takie były wspaniałym dopełnieniem wyczerpujących zajęć sportowych. Podczas spożywania posiłków możliwe były ciekawe rozmowy pomiędzy uczestnikami a trenerami.

2. . 1. Nazwa podmiotu - GZS ZNICZ Niedźwiedź

2. Kwota dotacji - przyznana: 5 720,00 zł. , wykorzystana: 5 720,00 zł

3. Zadanie został wykonane zgodnie z zawartą umową Nr 1/2012 z 10.05.2012 r.

4. Termin wykonania zadania 24.04.2012 r - 23.07.2012 r.

Cele zostały zrealizowane w stu procentach. W wyniku odbytych treningów i rozgranych spotkań, poprawiły się umiejętności sportowe poszczególnych członków projektu. Pobyt w zintegrowanej grupie młodzieży skonsolidował ją oraz poprawił umiejętności współpracy w grupie.

Koszt realizacji programu został poniesiony z dotacji UG w kwocie - 33 148,50 zł

II. Kultura

1. Nazwa podmiotu - Ochotnicza Straż Pożarna w Niedźwiedziu

2. Kwota dotacji - przyznana: 3 000,00 zł. , wykorzystana: 3 000,00 zł

3. Zadanie został wykonane zgodnie z zawartą umową Nr 3/2012 z 19.07.2012 r.

4. Termin wykonania zadania 18.08.2012 r. - 19.08.2013 r. r.

Założone cele zadania zostały zrealizowane w całości. Festyn przyciągnął około 200 osób z różnych miejscowości gminy oraz okolic. Odbywały się gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Było około dziesięć konkurencji w czasie których rywalizowały dzieci i dorośli. Było stanowisko strzelnicze z broni wiatrowej dla starszej młodzieży i dorosłych. Był dostępny dmuchany park rozrywki dla małych dzieci. Odbył się pokaz funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz demonstracja sprzętu. W czasie trwania festynu dorośli mogli podziwiać i zakupić wyroby wystawiane przez handlowców na straganach. Około godziny 19.00 rozpoczęła się zabawa taneczna na którą, przybyli mieszkańcy Niedźwiedzia oraz okolicznych wsi terenu Gminy, a także ze Stargardu i Szczecina.

III. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży.

Konkurs ogłoszono 10.12.2010 roku na realizację programu „ Mała Świetlica - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” termin realizacji zadania 2011-2013 rok

Nazwa podmiotu realizującego zadanie: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Reptowo

Umowa na realizację zadania zawarta od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

Kwota dotowana w 2012 r. - 38.000,00 zł

Zajęcia odbywały się w małej świetlicy „Miś” w Reptowie, które były kierowane do dzieci z Gminy Kobylanka nieuczęszczające do przedszkoli. Uczestniczyło w nich 15 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Czas trwania zajęć, 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Celem i zadaniem małej świetlicy „Miś” było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym poprzez poznawanie samych siebie, zdobywanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności, współżycia w zespole rówieśniczym.

Na świetlicy prowadzone były zajęcia plastyczne, gry i zabawy zespołowe wyrabiające zręczność fizyczną, oraz gry i zabawy dydaktyczne rozwijające zdolności intelektualne oraz utrwalające zdobytą wiedzę. W świetlicy były powadzone zajęcia miedzy innymi takie jak:

Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą; dostrzeganie powtarzalności wydarzeń oraz spostrzeganie sekwencji czasowych

Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia: doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń, kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyrodniczo-skutkowych, liczenia przedmiotów;

Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy; poznanie miejsc użyteczności publicznej, nabywanie umiejętności matematycznych - ciężar, długość, szerokość, wymiana jeden do jednego

Podróżować każdy może, na rowerze, na motorze: rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;

Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat: uświadamianie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie: rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dzieci i sprawności manualnej,

pogadanka na temat higieny zębów - wizyta Pani stomatolog;

stop ! zabraniam ! zakazuję ! śmieci w worki się pakuje: kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie

Podczas zajęć w świetlicy były organizowane różne imprezy okazjonalne z udziałem dzieci oraz wycieczki: Dzień Babci i Dziadka, w miesiącu czerwcu została zorganizowany wyjazd do ZOO w Berlinie, oraz wyjazd na salę zabaw w Stargardzie Szczecińskim .

Efektem prowadzonych zajęć jest lepsza akceptacja dzieci w środowisku, większa pewność siebie i swoich umiejętności. Dzieci są bardziej samodzielne co pozwoli im szybciej odnaleźć się w środowisku szkolnym.

IV. Pomoc społeczna.

Współczesny świat nie ułatwia dzieciom i młodzieży odróżnić dobra od zła. Dostarcza im wiele sprzecznych wzorców w domu, szkole, środowisku, telewizji itp.

Poprzez udział w zajęciach, uczestnicy mieli możliwość obcowania i nauczenia się pewnych wartości moralnych, tj.:

szacunku (grzeczność, troska o dobro i uczucia drugiej osoby);

uczciwości (rzetelność, prawdomówność, poszanowanie cudzej własności);

odpowiedzialności (odpowiadanie za swoje postępowanie, dotrzymywanie słowa);

przyjaźni (wierności, lojalności, miłości osobom i ideałom);

życzliwości (chęć niesienia pomocy i dbałość o potrzeby innych);

prawości (postrzeganie i pamięć o równości praw dorosłych i dzieci);

kontrolowania swojej złości, agresji i uczenia się innych form wyrażania swojego zdania, emocji i przekonań.

Rolą świetlic było przede wszystkim:

zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży w sferze psychoemocjonalnej, psychoruchowej i motorycznej;

pomoc dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu;

doskonalenie kontaktów interpersonalnych;

pomoc rodzicom z dysfunkcjami i trudnościami wychowawczymi;

terapia;

profilaktyka;

alternatywa wobec nudy, TV itp.;

wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych norm i wartości społecznych;

zapobieganie negatywnym, aspołecznym zachowaniom uczniów;

poprawa funkcjonowania dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy; poprawa funkcjonowania samych rodzin.

Program „RAZEM DLA DOBRA DZIECI” skierowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kobylanka. Program wpłynął na rozwój uczestników poprzez działania w wielu obszarach. Stworzenie odpowiednich warunków do działania, rozwoju zainteresowań wpłynęło na wszechstronny rozwój, pomogły w nadaniu sensu ich codziennemu funkcjonowaniu, a w konsekwencji przygotowało ich do dalszego życia we współczesnym świecie. Ważnym założeniem programu było oddziaływanie na dzieci i młodzież poprzez przekazywanie im właściwych wzorców spędzania wolnego czasu, a tym samym zmniejszania negatywnych zachowań wynikających z nudy i braku możliwości samorealizacji. Realizacja celów możliwa jest dzięki różnorodności zajęć proponowanych w 7 świetlicach na terenie Gminy Kobylanka:

Świetlica w Reptowie,

Szkoła Podstawowa w Kunowie,

Szkoła Podstawowa w Kobylance oraz pomieszczenia GOK.

Świetlica w Motańcu,

Świetlica w Niedźwiedziu,

Świetlica w Morzyczynie,

Świetlica w Bielkowie.

Na zajęcia, do świetlic, zarówno w szkołach, jak i na wsiach, uczęszczać mogły wszystkie chętne dzieci i młodzież. Wybór zajęć zależał od woli i zainteresowań dzieci. Świetlice funkcjonowały w godzinach popołudniowych, najczęściej w godzinach: od 1500 do godz.1800 były dostosowane do potrzeb poszczególnych świetlic. W tym czasie, świetlice były otwarte - dzieci i młodzież miały możliwość wyboru dogodnej dla siebie pory uczestnictwa w zajęciach.

Prowadzący zajęcia starali się wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży, zaproponowano szeroki wybór różnych zajęć. W minionym roku odbywały się zajęcia: artystyczne ( plastyczne i rękodzieła), językowe, komputerowe, sportowe (prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia trenerskie), zajęcia specjalistyczne (prowadzone przez m.in. straż pożarną), pogotowie naukowe dla dzieci potrzebujących, techniczne, gry i zabawy świetlicowe, rekreacyjne, sportowe (m.in. w tenisa stołowego), odbywały się różne rozgrywki, konkursy i Quizy tematyczne, organizowano festyny.

Należy zwrócić uwagę na ogromne zaangażowanie lokalnych instytucji oraz miejscowych klubów, stowarzyszeń oraz kół, w realizację programu „RAZEM DLA DOBRA DZIECI”. Należą do nich:

- Urząd Gminy w Kobylance;

- GOPS;

- Ochotnicza Straż Pożarna;

- Koła Gospodyń Wiejskich;

- Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Reptowa;

- GOK;

- Szkoły podstawowe;

- sołtysi poszczególnych miejscowości.

Współpraca ze wszystkimi podmiotami była bardzo dobra. Pozwoliło to na zwiększenie urozmaicenia oferty zajęć i wpłynęło pozytywnie na integrację środowiskach lokalnych. Ogromnym sukcesem jest włączanie się mieszkańców w prowadzenie zajęć w poszczególnych świetlicach.

W świetlicach wiejskich, oprócz zajęć prowadzonych przez nas, odbywały się zajęcia prowadzone przez Koła Gospodyń lub inne, lokalne stowarzyszenia. Wszystkie osoby posiadały stosowne uprawnienia pozwalające na pracę z dziećmi i młodzieżą. Wszyscy prowadzący starali się uatrakcyjnić i zapewnić różnorodne formy pracy w trakcie spotkań.

Uczestnicy, zajęć świetlic Stokrotka, objęci byli pomocą i opieką doświadczonej kadry, mieli możliwość uzyskania pomocy w czasie odrabiania prac domowych (jeśli chcieli tą pomoc uzyskać). W czasie realizacji zajęć, w minionym roku, nie doszło do żadnych wypadków czy też sytuacji problemowych. Wszyscy uczestnicy zajęć oraz prowadzący zajęcia byli objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.

We wszystkich miejscowościach największą popularnością cieszyły się zajęcia plastyczne, komputerowe i sportowe.

W trakcie działalności świetlice były doposażone w niezbędne do prowadzenia zajęć materiały i sprzęt (m.in. papiernicze, edukacyjne, dydaktyczne, sportowe, środki czystości, itp.).

W związku z tym, że pomimo podjętych działań mających na celu zwiększenie frekwencji w czasie prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych w świetlicy w Morzyczynie, nie przyniosły one rezultatu, proponujemy pozostawienie zajęć prowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich, które cieszą się zainteresowaniem zarówno dzieci jak i osób starszych.

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia, zarówno pracujące w szkołach, jak i we wsiach, dążyły do zaspokajania przede wszystkim potrzeb dzieci w zakresie: polepszenia poczucia bezpieczeństwa, zminimalizowania rozmiaru zachowań negatywnych, zintegrowania środowiska, wdrożenia zdrowego stylu życia, zwiększenia motywacji do doskonalenia siebie, wpajania umiejętności współżycia z innymi, życzliwości, tolerancji, szczerości i otwartości.

Cele założone w programie realizowane były zgodnie z planem.

Działania podejmowane w ramach programu obejmowała świetlice, jako miejsca, które pełniły funkcję wychowawczą przekazującą wzorce, normy i wartości społeczne; uczyły komunikacji interpersonalnej i wrażliwości na drugiego człowieka oraz zachowań w grupie formalnej i nieformalnej, rówieśniczej.

Harmonogram proponowanych zajęć był uzgadniany wspólnie z Urzędem Gminy, na bieżąco był również uaktualniany. Omawiano ideę działalności świetlic, funkcjonowanie zajęć, zasady korzystania z poszczególnych pomieszczeń i obiektów niezbędnych do realizacji projektu.

Zajęcia prowadzone były w okresie styczeń - maj, bez ferii zimowych; oraz październik - grudzień. Zajęcia odbywały się w 7 świetlicach.Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, w tygodniu odbywało się 62-63 godziny zajęć w poszczególnych okresach. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do soboty ( w okresie styczeń - maj) i od poniedziałku do piątku (w okresie październik- grudzień)- układ zajęć był dopasowywany indywidualnie do potrzeb każdej miejscowości.

Oferta zajęć była monitorowana przez koordynatora programu. Wybór, świetlicy i rodzaju zajęć zależał od woli osób zainteresowanych. Nie było rejonizacji, co umożliwiało chętnym dostęp do proponowanych zajęć.

Realizacja programu „RAZEM DLA DOBRA DZIECI” zapewniała możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych zajęciach sportowo- rekreacyjnych, rozwijających i kształtujących właściwe postawy, w każdej świetlicy objętej programem.

Zaplanowane wydatki - 1000 000 zł

Wykonane wydatki - 100 000 zł.

Koszt realizacji programu został poniesiony z dotacji UG w kwocie 100.000,00 zł.

zgodnie z zawartą umową Nr 3/2010 z dnia 17.02.2010 r.

V. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ratownictwo wodne.

I. W roku 2012 udzielono dotacji celowych następującym jednostka OSP:

1. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bielkowie:

a) umowa nr 2/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.

- wysokość dotacji 45.000 zł,

- termin wykonania zadania: 01.01.2012 - 31.12.2012,

- działania ratownicze podczas pożarów,

- działania związane z ratownictwem technicznym, komunikacyjnym i medycznym,

- działania zabezpieczające dla miejscowości gminy Kobylanka,

- prowadzenie działań z zakresu ratownictwa wodnego na wodach jeziora Miedwie, przygotowanie zespołu i wyposażenie zestawu pływającego BRIG/HONDA BF, praktyczne doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego.

2. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie:

a) umowa nr 5/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.

- wysokość dotacji 8.000 zł,

- termin wykonania zadania: 01.01.2012 - 31.12.2012,

- działania ratownicze podczas pożarów,

- działania związane z ratownictwem technicznym, komunikacyjnym i medycznym,

- działania zabezpieczające dla miejscowości gminy Kobylanka,

3. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Reptowie:

a) umowa nr 1/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.

- wysokość dotacji 14.000 zł,

- termin wykonania zadania: 01.01.2012 - 31.12.2012,

- działania ratownicze podczas pożarów,

- działania związane z ratownictwem technicznym, komunikacyjnym i medycznym,

- działania zabezpieczające dla miejscowości gminy Kobylanka.

4. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylance:

a) umowa nr 3/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.

- wysokość dotacji 35.000 zł,

- termin wykonania zadania: 01.01.2012 - 31.12.2012,

- działania ratownicze podczas pożarów,

- działania związane z ratownictwem technicznym, komunikacyjnym i medycznym,

- działania zabezpieczające dla miejscowości gminy Kobylanka.

5. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Niedźwiedziu:

a) umowa nr 4/2012 z dnia 24 stycznia.2012 r.

- wysokość dotacji 8.000 zł,

- termin wykonania zadania: 01.01.2012 - 31.12.2012,

- działania ratownicze podczas pożarów,

- działania związane z ratownictwem technicznym, komunikacyjnym i medycznym,

- działania zabezpieczające dla miejscowości gminy Kobylanka.

II. Wysokość dotacji dla poszczególnych stowarzyszeń OSP za 2012 r.:

1. OSP Bielkowo - 45.000 zł.

2. OSP Kunowo - 8.000 zł.

3. OSP Reptowo - 14.000 zł

4. OSP Kobylanka - 35.000 zł

5. OSP Niedźwiedź - 8.000 zł

III. Wysokość dotacji całkowitej dla jednostek OSP za 2012 r. - 110.000 zł

Całkowity koszt realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 rok - 284 148,50 zł.

Kobylanka, dnia 17.04.2013 r.

Sporządziła:

Joanna Baszak

8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 05-02-2014 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Baszak 17-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2014 12:42