Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Nr XXVI/04 z dnia 30.12.2004 r.

PROTOKÓŁ Nr XXVI/04
z sesji Rady Gminy Kobylanka
odbytej w dniu 30.12.2004 r.

Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski o godz. 11.30 otworzył XXVI sesję Rady Gminy witając przybyłych radnych oraz gości. Oświadczył, że na podstawie listy obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające podejmowanie prawomocnych decyzji – lista obecności radnych zał. nr 1 i list obecności przybyłych gości zał. nr 2 do nin. protokołu. Nieobecni radni: J. Kowaliński, B. Tomoń.

Ad. 2

Zatwierdzenie protokołu z XXV sesji Rady Gminy z dnia 25.11.2004 r.

Protokół z XXV sesji Rady Gminy została zatwierdzony w następujący sposób: za-12, przeciw-0, wstrzymał się-1, przy 13 biorących udział w głosowaniu.

Na posiedzenie przybył radny B. Tomoń. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu-14.

Ad. 3

Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance.

Wójt Gminy poinformował o następujących sprawach:

 • nieudana próba nabycia wieczystego użytkowania i podjęcie próby ugodowego zawarcia tej sprawy z P. Pencakiem,
 • trwają przygotowywania projektów wniosków o pozyskanie funduszy unijnych na inwestycje zaplanowane w roku 2005.,
 • będzie realizowana inwestycja jednocześnie kanalizacyjna i burzowa dot. ul. Szkolnej w Kobylance,
 • odbyły się prace i przygotowania nad budżetem Gminy Kobylanka na 2005 rok,
 • Wójta poinformował radnych o wyroku sądowym, który nie jest prawomocny, ponieważ złożył odwołanie do sądu wyższej instancji.

Ad. 4

Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy w Kobylance.

Przewodniczący Rady poinformował o następujących sprawach:

 • została przekazana w materiałach propozycja planu pracy Rady Gminy na 2005 r. do rozpatrzenia bądź wniesienia zmian. Niniejszy plan pracy będzie zatwierdzony na sesji w dniu 13.01.2005 r.
 • do dnia 7.01.2005 r. radni zostali zobowiązani do wniesienia w przypadku powstania wniosków i uwag do Planu Rozwoju Lokalnego.
 • Komisje Rady Gminy do dnia 7.01.2005 r. powinny złożyć plany pracy komisji wraz ze sprawozdaniami z działalności w roku 2004.
 • został zgłoszona propozycja aby w planie pracy Rady Gminy na sesji w dniu 21.10. została umieszczona debata na temat funduszy sołeckich.

Ad. 5

Interpelacje i zapytania.

Interpelacji i zapytań brak.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2004 rok /projekt nr 189/04/.

Skarbnik Gminy D. Urbańczyk przedstawił powyższy projekt wraz z uzasadnieniem, co stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwałę Nr XXVI/177/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2004 rok, która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2004 rok /projekt nr 191/04/.

Skarbnik Gminy D. Urbańczyk przedstawił powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i zgłoszoną na sesji autopoprawką, co stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie. KRGiF do zgłoszonej autopoprawki się nie odniosła.

Radny L. Huber – prosi o wyjaśnienie w dziale 710, kwota 13.970 zł czego ona dotyczy.

Skarbnik Gminy –jest to działalność usługowa, są to prace na cmentarzu w Morzyczanie i w Reptowie.

Radny L. Huber – prosi o wyjaśnienie w dziale 754 kwota 4.354 zł na co została przekazana.

Skarbnik Gminy – dotyczy zabezpieczenia planów wydatków jednostek OSP.

Radny L. Huber – prosi o szczegóły które jednostki dotyczy.

Skarbnik Gminy – poinformował, że informacja zostanie udzielona tylko w zakresie jednostki OSP Reptowo.

Radny L. Huber – administracja publiczna (Rada Gminy) dotyczy kwoty 14.000 zł. Poinformował, że podwyżki diet dla radnych nie miały powodować zmian w budżecie a jest odwrotnie.

Wójt Gminy – poinformował Skarbnika, że zabrania udzielania informacji. Prosi radnego o pytania na które zostanie udzielona szczegółowo pisemna odpowiedź.

Przewodniczący Rady poinformował, że po dokonaniu szczegółowej analizy wydatków poniesionych na Radę Gminy zostanie udzielona odpowiedź.

Radny L. Huber – prosi o wyjaśnienie dział 750 – wydatki administracja kwota 105.000 zł czego dotyczy.

Przewodniczący Rady – dotyczy 13 pensji administracji, pochodne.

Rada Gminy w obecności 14 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-13, przeciw-1, wstrzymał się-0 – Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXVI/178/04 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2004 rok, co stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2004 rok /projekt nr 190/04/.

Skarbnik Gminy D. Urbańczyk przedstawił powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, co stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Radny L. Huber – prosi o wyjaśnienie dział 754 straże pożarne kwota 2.343 zł czego dotyczy.

Skarbnik Gminy – jest to zwiększenie dotacji dla OSP Bielkowo.

Rada Gminy w obecności 14 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-13, przeciw-1, wstrzymał się-0 – Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXVI/179/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2004 rok, co stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /projekt nr 186/04/.

Skarbnik Gminy D. Urbańczyk przedstawił powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, co stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Aktualnie salę posiedzeń opuścił radny Z. Drohomirecki. Ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 13.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-12, przeciw-0, wstrzymał się-1 – Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXVI/180/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, co stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2004 roku /projekt nr 188/04/.

Skarbnik Gminy D. Urbańczyk przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i zgłoszoną autopoprawką podczas sesji, co stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu.

Wójt Gminy poinformował, że została powołana komisja w sprawie przyjęcia majątku LKS Pomorze.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie. KRGiF do zgłoszonej autopoprawki się nie odniosła.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-12, przeciw-1, wstrzymał się-0 – Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXVI/181/04 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2004 roku, co stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu.

Ad. 11

Podęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka /projekt nr 187/04/.

Wójt Gminy M. Przysiek przedstawił projekt powyższej uchwały wraz z uzasadnieniem, co stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za- 12, przeciw-1, wstrzymał się-0 – Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXVI/182/04 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka, co stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu.

Została ogłoszona 10 min. przerwa.

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok /projekt nr 192/04/.

Przewodniczący Rady poinformował, że do dnia 23.12.2004 r. można było składać wnioski dotyczące budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok. Do w/w terminu nie wpłynął do Biura Rady żaden wniosek.

Skarbnik Gminy poinformował, że budżet Gminy powinien być najpóźniej uchwalony do 30.03.2005 r. Powyższy projekt budżetu wraz z autopoprawką stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu.

Wójt Gminy poinformował, że budżet 2005 roku zawiera 6 dużych inwestycji (m.in. drogi Motaniec-Reptowo, Morzyczan-Reptowo, budowa dalszej części promenady w Morzyczanie, budowa kanalizacji).

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych M. Szyndlarewicz przedstawiła wnioski dotyczące budżetu na 2005 rok dotyczące zabezpieczenia środków na renowację nawierzchni sportowej w Sali gimnastycznej w ZSP Rentowo, doposażenie Sali komputerowej w ZSP Reptowo, zabezpieczenia środków na doposażenie świetlic środowiskowych (SP Kunowo, SP Kobylanka, ZSP Reptowo).

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej D. Bęś przedstawiła opinię pozytywną dotyczącą budżetu na 2005 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie została dostarczona wraz z materiałami. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie powyższy projekt opiniuje pozytywnie. Opinia stanowi zał. nr 16 do nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów wnioskuje o dokonanie zmian w:

 • § 12 pkt. 1 Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance kwotę 130.000 zł. zmienić na kwotę 90.000 zł.
 • § 12 pkt. 2 Gminną Bibliotekę Publiczną w Kobylance kwotę 48.061 zł zmienić na kwotę 58.061 zł. /z przeznaczeniem na zakup sprzętu multimedialnego/.
 • o kwotę 130.000 zł zmniejszyć deficyt budżetowy.
 • o dokonanie zapisu w części opisowej dot. sportu aby z kwoty 60.000 zł oddzielić kwotę 10.000 zł przeznaczając na wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie przez klub sportowy GRYF Kobylanka, ale pod warunkiem zdobycia zewnętrznych środków finansowych w wysokości 50% przez klub sportowy.

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych M. Szyndlarewicz ponownie wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych na renowację nawierzchni sportowej w ZSP Reptowo.

Wójt Gminy – prosi o pozwolenie wykonania remontu kotłowni w ZSP Rentowo deklarując się, że za zaoszczędzone pieniądze zostanie dokonana renowacja nawierzchnia sportowej.

Radny L. Huber - wnioskuje o zwiększenie wydatków w roku 2005 na OSP Bielkowo w wysokości 10.000 zł, OSP Kobylanka w wysokości 10.000 zł, OSP Rentowo w wysokości 15.000 zł, OSP Niedźwiedź w wysokości 20.000 zł. proponując zmniejszenie w wydatkach dot. cmentarzy, promenady, ogrzewania GOK, „Wieniec Zgody”, nadzoru inwestorskiego.

Przewodniczący Rady poinformował, że do określonego terminy należało złożyć wnioski, gdyż składanie wniosków w dniu dzisiejszy jest problemem do wyjaśnienia.

Wójt Gminy poinformował, że wskazane zmniejszenie wydatków jest nie możliwe, gdyż np. ogrzewanie w GOK-u jest już zrobione ale jest zgoda na zapłatę w m-cu styczniu.

Radny D. Zagrodzki wnioskuje o odrzucenie wniosku zgłoszonego przez radnego L. Hubera.

Za odrzuceniem wniosku radnego L. Hubera – 12, przeciw-1, wstrzymał się-1, przy 14 obecnych podczas głosowania. Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Wniosek I

- dot. gospodarka mieszkaniowa, aby w zapisie zmniejszyć o 100.000 zł – wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 14 radnych;

Wniosek II

- dot. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, aby zmniejszyć wydatki na GOK w Kobylance z kwoty 130.000 zł na kwotę 90.000 zł. – wniosek został przyjęty w następujący sposób: za-13, przeciw-0, wstrzymał się-1, przy 14 biorących udział w głosowaniu;

Wniosek III

- aby zwiększyć wydatki na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kobylance z kwoty 48.061 zł na kwotę 58.061 zł. – wniosek został przyjęty w następujący sposób: za-13, przeciw-0, wstrzymał się-1, przy 14 biorących udział w głosowaniu;

Wniosek IV

- aby środki finansowe przeznaczone na kulturę fizyczną i sport z kwoty 60.000 zł kwota 10.000 zł została przeznaczona na budowę infrastruktury sportowej – wniosek został przyjęty w następujący sposób: za-13, przeciw-0, wstrzymał się-1, przy 14 biorących udział w głosowaniu.

Została ogłoszona 5 min. przerwa.

Przewodniczący Rady zgodnie ze Statutem Gminy udzielił głosu radnemu L. Huberowi nie dłużej niż 5 minut.

Radny L. Huber – w związku ze złożonymi materiałami, z którymi nie było możliwości się zapoznać wnioskuje o przesunięcie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2005 na następną sesję.

Za przyjęciem wniosku – 1, przeciw-13, wstrzymał się-0, przy 14 biorących udział w głosowaniu.

Rada Gminy w obecności 14 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-13, przeciw-1, wstrzymał się-0 – podjęła uchwałę Nr XXVI/183/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok, co stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

Ad. 13

Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

Z powodu nie zgłoszonych interpelacji i zapytań odpowiedzi brak.

Ad. 14

Wolne wnioski

Radny I. Siwiec – sprawa podłączenia OSP Kunowo centralnego ogrzewania.

Wójt Gminy – poinformował, że czeka na decyzję czy gaz będzie w Kunowie.

Radna M. Szyndlarewicz – sprawa kursowania linii nr 4 do miejscowości Reptowo.

Wójt Gminy – sprawa będzie rozpatrzona po 3.01.2005 r. z chwilą powstania nowego rozkładu PKP.

Radna D. Bęś – w związku z przywiezieniem kamienia na drogi w Morzyczanie proszę o sprzęt w celu wyrównania, gdyż stwierdzenie, że samochody, które tam przejeżdżają wyrównają to jest nie prawda.

Radny L. Huber – wnioskuje o zmianę daty w protokole z sesji w dniu 25.11.2004 r. dot. przekazania samochodu strażackiego.

Radny Z. Drohomirecki – sprawa drogi dotyczy wystąpienia do Powiatu Stargardzkiego.

Wójt Gminy – w sprawie drogi odbędzie się spotkanie ze Starostą Powiatu Stargardzkiego P.Ciachem.

Ad. 15

Zamknięcie obrad.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski o godz. 14.45 zamknął XXVI sesję Rady Gminy.

Protokołowała:
Joanna Baszak
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 10:39