Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 z dnia 25.11.2004 r.

PROTOKÓŁ Nr XXV/04
z sesji Rady Gminy Kobylanka
odbytej w dniu 25.11.2004 r.

Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski o godz. 9.00 otworzył XXV sesję Rady Gminy witając przybyłych radnych oraz gości. Oświadczył, że na podstawie listy obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające podejmowanie prawomocnych decyzji – lista obecności załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do nin. protokołu. Nieobecni radni: J. Kowaliński, M. Szyndlarewicz, K. Kleinowski, A. Nawrocka, L. Huber.

Ad. 2

Zatwierdzenie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy z dnia 21.10.2004 r.

Radna I. Rybarczyk odczytała zapis do w/w protokołu w kwestii ośrodka zdrowia, który stanowi załącznik nr 3 do Nin. protokołu.

Aktualnie na posiedzenie przybył radny K. Kleinowski. Ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 11.

W/w protokół został przyjęty jednogłośnie w obecności 11 radnych.

Ad. 3

Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance.

 1. W początkach listopada miało miejsce spotkanie konsultacyjne z projektantami Pracowni Projektowej PROGAZ celem dokonania ostatecznych ustaleń mających związek z kompleksową gazyfikacją wsi Cisewo. Obecnie na ukończeniu są prace projektowe. Po dokonaniu niezbędnych korekt oraz ich konfrontacją z Zakładem Uzgadniania Dokumentacji Gmina otrzyma w końcu roku pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektu techniczno - budowlanego zlecona została do wykonania pozaplanowo (pierwotnie nie uwzględniono jej wykonywania w planach budżetowych 2004 roku) w momencie, kiedy lokalna społeczność zadeklarowała pokrycie dużej części kosztów związanych z wykonawstwem. W projekcie budżetu na 2005 rok została uwzględniona kwota zakupu materiałów niezbędnych do zrealizowania tej inwestycji przez lokalną społeczność.
 2. Dwukrotnie przeprowadzono spotkania z przedstawicielami zakładów energetycznych ENEA i dopracowano szczegóły i procedury jakie obowiązywać będą obie stron w procesie remontu linii oświetlenia ulicznego mającego na celu wymianę - na energooszczędne- opraw oświetleniowych zainstalowanych w granicach pasów drogowych przebiegających w obrębie administracyjnym Gminy Kobylanka. Z uwagi na zawiłość związaną ze stanem władania (własności) sieci energetycznej wystąpiono do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o zwolnienie z procedur wytyczonych ustawą o zamówieniach publicznych, aby takiego remontu dokonały Zakłady Energetyczne. Ta przebudowa całości infrastruktury oświetleniowej na energooszczędną, sfinansowana zostanie rocznymi płatnościami w wysokości kosztów energii elektrycznej z poziomu roku 2005 płatnymi w okresie 5 - 6 lat na poczet wykonawcy przebudowy linii tj. ZE ENEA. Szczegółowa analiza finansowa przedsięwzięcia wraz z dokumentacją wykonawczą zrealizowana zostanie do końca czerwca 2005 roku. Spodziewany efekt ekonomiczny w postaci pierwszych oszczędności finansowych wynikających ze zmniejszonej ilości poboru energii elektrycznej przez lampy oświetlenia ulicznego przewidywany jest na IV kwartał 2005 roku.
 3. Dokonano uzgodnień z mieszkańcami osiedla Sosnowego w Kobylance na zobowiązanie Gminy w temacie przekazania mieszkańcom w I - II kw. 2005 roku materiałów na wykonanie sieci kanalizacyjnej umożliwiającej włączenie osiedla do ogólnospławnej, gminnej sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy osiedla zobowiązują się pokryć koszty wykonania sieci w zamian za przekazane materiały. Gmina wykonała projekt techniczny i będzie nadzorowała wykonanie prac. Po wykonaniu, sieć zostanie przekazana na majątek gminny.
 4. Ostatecznie rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy dachu i naświetli dachowych w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie. Wykonawca, który wygrał przetarg zrezygnował z zawarcia umowy na wykonawstwo uznając, że nie będzie w stanie wykonać prac wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kwocie, którą przedstawił w swojej ofercie. Komisja Przetargowa podjęła rozmowy z drugim oferentem, który przedstawił koszty wykonania na poziomie o ok. 30 tyś zł wyżej. Oferent podtrzymał warunki złożone pierwotnie i podpisał umowę na wykonanie prac remontowo - budowlanych. Gmina przekazała plac budowy z końcem listopada. Łączny koszt prac remontowych dachu ZSP Reptowo wyniesie 191 tysięcy zł.
 5. Zlecono doprojektowanie przyłączy gazowych do nieruchomości będących własnością około 30-stu osób zamieszkujący miejscowości: Reptowo, Motaniec i Niedźwiedź. Osoby te, pierwotnie nie zdecydowały się na włączenie swoich posesji do sieci gazowej. W wyniku późniejszych próśb oraz ustaleń zawartych na spotkaniach wiejskich uwzględniono wnioski składane przez tych mieszkańców i uzgodniono, że Gmina dokona doprojektowania i wesprze Zakład Gazowniczy w Szczecinie w kontekście wykonania przyłączy gazowych dla tych nieruchomości.
 6. Przeprowadzono uzgodnienia z dyrektorem Wydziału Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w temacie wspólnej realizacji sieci kanalizacji burzowej w ulicy Szkolnej w miejscowości Kobylanka, która to ulica zaliczona jest do kategorii dróg wojewódzkich. Drogi te administrowane są przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Koszalinie. W rozmowach uczestniczył dyrektor Zarządu, który odpowiedzialny będzie za harmonijny przebieg prac inwestycji kanalizacji burzowej, której wykonanie przebiegało będzie równolegle z kanalizacją sanitarną, którą obecnie realizuje Gmina.
 7. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła kontrolę procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach programu SAPARD "Kanalizacja sanitarna Kobylanki i Reptowa". Przeprowadzono spotkanie robocze w kontekście realizacji i postępu prac nad tą inwestycją. Dokonano wspólnych uzgodnień z zakresie konieczności wykonania przeprojektowań sieci i spisania zmian wynikających z przeprojektowań w stosownych aneksach. Pomyślnie dla Gminy skutki tej kontroli zaowocowały podpisaniem już aneksu z ARiMR.
 8. Gminny Zespół Zadaniowy Rozwoju Regionalnego powołany w sierpniu br. do prac nad wytyczaniem kierunków rozwoju Gminy odbył spotkanie w zakresie przedyskutowania zasadności dokonania ostatecznych poprawek i korekt wniesionych przez poszczególnych członków Zespołu do treści Programu Rozwoju Lokalnego. Program ten w wersji kompletnej jest już gotowy do przedstawienia radnym Rady Gminy pod dyskusję. Program Rozwoju Lokalnego jest kompilacją kilku najistotniejszych dokumentów warunkujących rozwój Gminy, z których najistotniejsze to:
  • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobylanka,
  • Wieloletni Program Inwestycyjny 2003 - 2013
  • Plan Przestrzenny (wersja ostatnia, nieaktualna na dzień dzisiejszy).
 9. W dniu 26 listopada 2004 roku odbyło się Walne Zebranie Wiejskie wsi Niedźwiedź. Na zebraniu, lokalna społeczność podsumowała prace sołtysa oraz Rady Sołeckiej za mijający właśnie 2004 rok.. Ta ostatnia uhonorowała kilku mieszkańców pamiątkowymi dyplomami i statuetkami za wkład pracy społecznej, jaki wnieśli w rozwój wsi na przestrzeni 2004 roku.
 10. Przekazano na stan uposażenia bojowego OSP Bielkowo, zakupiony a współfinansowany przez budżet Gminy Kobylanka, samochód ratowniczy FORD przeznaczony do celów ratownictwa drogowego wraz z pełnym wyposażeniem służącym ratownictwu drogowemu. Samochód ten w dniu 30 listopada, bardzo uroczyście w obecności przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej oraz Dyrektora Biura Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych i władz samorządowych Gminy na czele z Przewodniczącym Rady, włączono do podziału bojowego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Jednostka OSP Bielkowo jest jedną z dwóch jednostek OSP Gminy Kobylanka, włączonych do Krajowego Sytemu Ratowniczo Gaśniczego.
 11. Przystąpiono do realizacji programu pn: "Karty Miejscowości". Po pracach nad projektem związanym z publikacją albumu - folderu, Urząd Gminy przystąpił do realizacji kolejnego projektu, który zakończy się publikacją książkową a którego celem jest ukazanie aspektu historyczno - kulturowego terenu Gminy w powiązaniu z tradycją będącą kompilacją różnych kultur zaszczepionych terenom obecnej Gminy w latach 1945-1960. Przesiedleńcy, którzy osiedlili się na terenach miejscowości obecnej Gminy Kobylanka, po trwającym blisko V wiekowym oddziaływaniu na terenach Gminy kultury germańskiej opartej o zasady wyznaczane przez kościoły luterańskie wnieśli ponownie różnorodność kultur i tradycji biorących źródło z kultury słowiańskiej. W założeniach programu "Karty Miejscowości" ukazana ma być różnorodność tradycji spowodowana napływem mieszkańców z różnych regionów Polski a także z regionów dzisiejszej Litwy Białorusi i Ukrainy zamieszkiwanych -na owe czasy- przez ludność etnicznie polską. W trakcie realizacji projektu zostanie udokumentowana, opracowana i literalnie wyrażona historia 18 jednostek osadniczych skupionych w 10 sołectwach Gminy Kobylanka ze szczególnym i szczegółowym opisem ostatnich 60 lat.
 12. Unieważniono przetarg na dostarczenie i zamontowanie okien w budynku administracji samorządowej - Urzędzie Gminy. Pierwotnie zakładano -co dowodzi przeznaczona w budżecie roku 2004 kwota- przeprowadzenie pierwszego etapu prac mających związek z remontem budynku Urzędu. Remont ten zakładał jedynie wymianę stolarki okiennej, która miała być wykonywana w ramach zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego Starostwa Powiatowego. Z uwagi jednak, że Gmina zdołała znacznie wcześnie niż zakładano przygotować dokumentacją techniczno - budowlaną i uzyskała pozwolenie na budowę, koniecznym stało się unieważnienie przetargu na zakup i montaż okien, gdyż jego kontynuacja i realizacja mogłaby być postrzegana przez jednostki kontrolujące jako świadome -przez UG- podzielenia zadania inwestycyjnego. W dokumentacji techniczno budowlanej sporządzonej na zlecenie Urzędu zawarta jest rozległa część projektowa dotycząca wymiany okien i część ta objęta jest aktualnym pozwoleniem na budowę. W I kw. 2005 roku zostanie rozpisany przetarg na generalne wykonawstwo przebudowy budynku Urzędu Gminu Kobylanka zgodnie z opracowaną wcześniej na całość zadania, specyfikacją istotnych warunków zamówienia opartą o aktualną dokumentację techniczno - budowlaną i załączone do niej kosztorysy ślepe a stanowiące integralną część uzyskanej w Starostwie Powiatowym decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na posiedzenie przybyły radne: M. Szyndlarewicz i A. Nawrocka. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 13.

Podczas sesji została przedstawiona propozycja budowy dalszego odcinka promenady przez Firmę „METROPOLIS” ze Szczecina, którą reprezentują : Kamila Bogacka i Remigiusz Smolik. Przedstawiciele w/w firmy przedstawili projekt budowy promenady wraz z dodatkowo zaproponowanym zadaszeniem urządzeń dot. Skateparku, na które została wydana wstępna zgoda. Po przedstawionym projekcie została podjęta decyzja w sprawie zmiany wykonania zadaszenia nad muszlą koncertową. Propozycja jest aby zadaszenie było wykonane od strony jeziora a nie od strony alei spacerowych.

Ze względu na błąd formalny w zaproszeniu wysłanym do dr Józefa Greleckiego dający Mu prawo głosu na obecnej sesji dr Józef Grelecki odniósł się do artykułu opublikowanego w gazecie dotyczącego działalności ośrodka zdrowia w Kobylance, ogólnie stwierdzając, że zawarte w nim informacje są nieprawdziwe.

Została ogłoszona 10 min. przerwa.

Na posiedzenie przybył J. Kowaliński. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 14.

Radny D. Zagrodzki – przedstawił sposób finansowania pojazdu, który został przekazany dla OSP Bielkowo. Środki jakie zostały zebrane na zakup pojazdu to: dotacja z Zarządu Gł. ZOSP.R.R. – 50.000 zł, dotacja z KSRG – 6.388,20 zł, dotacja z Zarządu Gminnego – 15.000 zł, dotacja z Gminy Kobylanka - 15.000 zł. (z tego muszą być odpracowane prace na kwotę 5.000 zł na koszt Gminy), (remont dachu) – 17.000 zł, środki z poprzednich lat – 10.000 zł., dotacja podst. 6.580,20 zł, koszt zakupu-119.968,40 zł. dodatkowo zabudowa w kwocie -8.185,50 zł, koszty rejestracji, ubezpieczenia, koszt przyprowadzenia, całkowity koszt : 130.727,64 zł. Jak również złożył podziękowanie za umożliwienie i wsparcie zakupu pojazdu strażackiego. Poinformował, że OSP Kobylanka otrzyma ciężki samochód z Zarządu Wojewódzkiego bezpłatnie. Podkreślił, że działalność w OSP Kobylanka, Bielkowo, Niedźwiedeź są dobre, natomiast w OSP Reptowo i Kunowo działalność jest zła.

Ad. 4

Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy w Kobylance.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Biura Rady wpłynęły sprawy, które zostały rozpatrzone w następujący sposób:

 • skarga P. Jakubowskiej dot. działalności Urzędu Gminy – skarga zostanie przekazana dla Komisji Ds. Społecznych w celu rozpatrzenia;
 • skarga P. Jakubowskiej dot. podłączenia do kanalizacji – odpowiedź została przygotowana, która zostanie przekazana dla osoby zainteresowanej;
 • pismo z Wodociągów zachodniopomorskich w sprawie podatku – Rada Gminy podtrzymuje decyzję wcześniej podjętą;
 • pismo P. Pencaka w sprawie kupna działki – sprawa zostanie rozpatrzona w formie przeprowadzenia negocjacji polubownej;
 • został złożony protokół z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy przez RIO w Szczecinie, który zostanie omówiony na następnej sesji.

Radny D. Zagrodzki proponuje aby w/w protokół został szerzej rozpatrzony na sesji styczniowej.

Ad. 5

Analiza oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady Gminy dokonał analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy oraz radnych.

Działając w trybie art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radny J. Kowaliński nie złożył oświadczenia majątkowego w ustawowym terminie i stwierdził, że radny nie będzie składać takiego oświadczenia.

Radni: D. Bęś, M. Dąbrowska, I. Rybarczyk, A. Nawrocka, M. Szyndlarewicz, D. Zagrodzki, B. Tomoń, W. Michalski, M. Wojciechowski, I. Siwiec, Z. Drohomirecki, K. Kleinowski, L. Huber złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.

W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzam, że radni: D. Bęś, M. Szyndlarewicz, I. Rybarczyk, M. Szyndlarewicz, D. Zagrodzki, B. Tomoń, W. Michalski, M. Wojciechowski, I. Siewiec, Z. Drohomirecki, L. Huber wypełniając przedmiotowe oświadczenie nie odnieśli się do każdej z rubryk formularza, bądź nie zachowali formuły „nie dotyczy” z uwzględnieniem kryteriów zawartych we „wskazówkach” do wzoru oświadczenia opatrzonych zwrotem „uwaga”.

Radna A. Nawrocka i radny K. Kleinowski złożyli oświadczenie majątkowe wypełnione w każdej rubryce w sposób zupełny, z zachowaniem formuły „nie dotyczy” z uwzględnieniem kryteriów zawartych we „wskazówkach” zawartych we wzorze oświadczenia opatrzonych zwrotem „uwaga”.

Przewodniczący stwierdza, że treść złożonych oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych nie budzi zastrzeżeń. Zwraca jednak uwagę, aby w kolejnych oświadczeniach wykazać się większą starannością w zrozumieniu i zrealizowaniu kryteriów zawartych we „wskazówkach” dotyczących zasad wypełniania oświadczeń majątkowych.

Ad. 6

Interpelacje i zapytania.

Radna M. Szyndlarewicz

– w związku z odwołaniem kilku pociągów, które uniemożliwiają dojazd mieszkańców do pracy (Stargard – Szczecin), proponuje aby w tej sprawie wystąpić o kursy autobusowe PKS lub MZK.

- czy Gmina mogłaby sfinansować kurs obsługi radaru, który jest prawdopodobnie w posiadaniu policji działającej na terenie gminy.

Radny Z. Drohomirecki – zgłasza aby zwrócić się do Starostwa Powiatowego o utwardzenie drogi w celu zorganizowania kursu PKS.

Radna M. Dąbrowska – sprawa drogi w Kunowie.

Radny K. Kleinowski – sprawa lampy i drogi.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości /projekt nr 177/04/.

Wójt Gminy M. Przysiek przedstawił w/w projekt uchwały wraz z autopoprawką i uzasadnieniem, co stanowi załącznik nr 4 do Nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt wraz z autopoprawką opiniuje pozytywnie.

Komisja ds. Społecznych powyższy projekt wraz z autopoprawką opiniuje pozytywnie.

Posiedzenie opuścił radny W. Michalski. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 13.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – uchwałę Nr XXV/164/04 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, która stanowi załącznik nr 5 do Nin. protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta stanowiącego podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2005 /projekt nr 176/04/.

Wójt Gminy przedstawił w/w projekt uchwały wraz z autopoprawką i uzasadnieniem, co stanowi załącznik nr 6 do Nin. protokołu.

KRGiF powyższy projekt wraz z autopoprawką opiniuje pozytywnie.

Komisja ds. Społecznych powyższy projekt wraz z autopoprawką opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie - uchwałę Nr XXV/165/04 w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta stanowiącego podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2005, która stanowi załącznik nr 7 do Nin. protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru /projekt nr 178/04/.

Wójt Gminy przedstawił w/w projekt uchwały wraz z autopoprawką i uzasadnieniem, co stanowi załącznik nr 8 do Nin. protokołu.

KRGiF powyższy projekt wraz z autopoprawką opiniuje pozytywnie.

Komisja ds. Społecznych powyższy projekt wraz z autopoprawką opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – uchwałę Nr XXV/166/04 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru, która stanowi załącznik nr 9 do Nin. protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zasady poboru opłaty miejscowej /projekt nr 179/04/.

Wójt Gminy przedstawił w/w projekt uchwały wraz z autopoprawką i uzasadnieniem, co stanowi załącznik nr 10 do Nin. protokołu.

KRGiF powyższy projekt wraz z autopoprawką opiniuje pozytywnie.

Komisja ds. Społecznych powyższy projekt wraz z autopoprawką opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – uchwałę Nr XXV/167/04 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty miejscowej, co stanowi załącznik nr 11 do Nin. protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów /projekt nr 183/04/.

Wójt Gminy przedstawił w/w projekt uchwały wraz z autopoprawką i uzasadnieniem, co stanowi załącznik nr 12 do Nin. protokołu.

KRGiF po rozpatrzeniu w/w projektu wraz z autopoprawką i uzasadnieniem wnioskuje o zmianę w § 1, który dotyczy kwoty z 10 zł na 30 zł od jednego psa.

Wójt Gminy wnioskuje o wycofanie powyższego projektu uchwały do ponownej analizy.

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2004 rok /projekt nr 180/04/.

Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt wraz z uzasadnieniem, co stanowi załącznik nr 13 do Nin. protokołu.

Aktualnie salę posiedzeń opuścił radny J. Kowaliński. Ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 12.

KRGiF powyższy projekt zaopiniowała pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 12 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – uchwałę Nr XXV/168/04 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2004 rok , co stanowi załącznik nr 14 do Nin. protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /projekt nr 175/04/.

Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt, co stanowi załącznik nr 15 do Nin. protokołu.

KRGiF powyższy projekt uchwały opiniuje pozytywnie.

Na posiedzenie przybył radny J. Kowaliński. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 13.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – uchwałę Nr XXV/169/04 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, co stanowi załącznik nr 16 do Nin. protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy /projekt nr 171/04/.

Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt uchwały , co stanowi załącznik nr 17 do Nin. protokołu.

KRGiF powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – uchwałę nr XXV/170/04 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy, co stanowi załącznik nr 18 do Nin. protokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy /projekt nr 172/04.

Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt, co stanowi załącznik nr 19 do Nin. protokołu.

KRGiF powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – uchwałę Nr XXV/171/04 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy, co stanowi załącznik nr 20 do Nin. protokołu.

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka /projekt nr 170/04/.

Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt uchwały, co stanowi załącznik nr 21 do Nin. protokołu.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – uchwałę Nr XXV/172/04 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka, co stanowi załącznik nr 22 do Nin. protokołu.

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kobylanka /projekt nr 174/04/.

Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt uchwały, co stanowi załącznik nr 23 do Nin. protokołu.

Komisja ds. Społecznych powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – uchwałę Nr XXV/173/04 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kobylanka, co stanowi załącznik nr 24 do Nin. protokołu.

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Stargardzie Szczec. bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka /projekt nr 182/04/.

Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt uchwały, co stanowi załącznik nr 25 do Nin. protokołu.

Komisja ds. Społecznych powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – uchwałę Nr XXV/174/04 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Stargardzie Szczec. bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka, co stanowi załącznik nr 26 do Nin. protokołu.

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy urzędowej osiedla w miejscowości Kobylanka/projekt nr 173/04/.

Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt, co stanowi załączniki nr 27 do Nin. protokołu.

Komisja ds. Społecznych po przeanalizowaniu projektu uchwały wnioskuje o nadanie osiedlu nazwy SOSNOWE, gdyż propozycja wskazana w projekcie uchwały mylnie może być odbierana np. przez pogotowie, straż, policję.

Za przyjęciem zmiany w § 1 dot. nazwy osiedla „ Słoneczne” na „Sosnowe” 7 głosów, przeciw-1, wstrzymał się-5, przy 13 obecnych podczas głosowania. Wniosek został przyjęty.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-11, przeciw-1, wstrzymał się-1 – uchwałę Nr XXV/175/04 w sprawie zmiany nazwy urzędowej osiedla w miejscowości Kobylanka, co stanowi załącznik nr 28 do Nin. protokołu.

Ad. 20

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy złożonej przez radnego Lesława Hubera Wojewodzie Zachodniopomorskiemu /projekt nr 181/04/.

Powyższy projekt wraz z załącznikami 1- 4 stanowi załącznik nr 29 do Nin. protokołu.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób-za 12, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu – uchwałę Nr XXV/176/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy złożonej przez radnego Lesława Hubera Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, co stanowi załącznik nr 30 do Nin. protokołu.

Ad. 21

Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania:

 • odpowiedź na złożoną interpelację przez radną M. Szyndlarewicz (dotyczy uruchomienia transportu autobusowego trasa Reptowo-Stargard Szczec. , Reptowo-Szczecin) – propozycja aby w środowisku wiejskim zorganizować zebranie w celu przeprowadzenia analizy dot. zapotrzebowania transportu,
 • odpowiedź na złożoną interpelację przez radną M. Szyndlarewicz ( dotyczy sfinansowania kursu dot. obsługi radaru posiadanego przez policję) – sprawa zostanie sprawdzona czy radar posiadają osoby nie przeszkolone co wiąże się z brakiem obsługi radaru przez policjantów,
 • odpowiedź na złożoną interpelację przez radnego Z. Drohomireckiego (dotyczy utwardzenie drogi w Niedźwiedziu) – sprawa zostanie przekazana do starostwa powiatowego,
 • odpowiedź na złożone zapytanie przez radną M. Dąbrowską ( dotyczy drogi w Kunowie) – sprawa drogi jest ważna ale nie najważniejsza,
 • odpowiedź na złożone zapytanie przez radnego K. Kleinowskiego (sprawa oświetlenia i drogi) – sprawa jest już w trakcie realizacji.

Radna M. Szyndlarewicz – zgłosiła wniosek Komisji ds. Społecznych dot. płacenia podatku przez ENEA.

Wójt Gminy – podatki przez ENEA są płacone.

Ad. 22

Wolne wnioski.

Radna D. Bęś – dotyczy wykonania oświetlenia na drodze w kierunku świetlicy wyk. 1 pkt. pilonie!

- wniosek mieszkańców i rady sołeckiej dotyczy wykonania placu zabaw na terenie świetlicy w Morzyczanie;

Wójt Gminy – będzie robiona analiza w celu wykonania nowych pkt. świetlnych na terenie całej gminy, sprawa wykonania placu zabaw nie jest to możliwe w najbliższym czasie, ponieważ jest robiony plac zabaw przy krzyżu.

Radny D. Zagrodzki – wnioskuje, że często następuje duży spadek prądu.

Wójt Gminy poinformował, że w powyższej sprawie wystąpi do ENEA.

Radny I. Siwiec – sprawa pobierania opłaty przez kogo ona powinna być pobierana.

Wójt Gminy – teren przeznaczony do handlu jest wskazany uchwałą Rady Gminy, jest to teren przy GOK w Kobylance. W związku z powyższym na innym terenie nie można handlować.

Ad. 23

Zamknięcie obrad.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski o godz. 13.15 zamknął XXV sesję Rady Gminy.

Protokołowała:
Joanna Baszak
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 10:39