Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Nr XXIV/04 z dnia 21.10.2004 r.

PROTOKÓŁ Nr XXIV/04
z sesji Rady Gminy Kobylanka
odbytej w dniu 21.10.2004 r.

Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski o godz. 9 00 otworzył XXIV sesję Rady Gminy witając przybyłych radnych, gości oraz przybyłą młodzież wraz z nauczycielem. Oświadczył, że na podstawie listy obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności załącznik nr 1 do nin. protokołu. Nieobecni radni: L. Huber, Z. Drohomirecki, I. Siwiec, K. Kleinowski, J. Kowaliński, D. Zagrodzki. W posiedzeniu również wzięły udział następujące osoby: Dr Józef Grelecki i Kierownik GOPS Romana Karpińska.

Ad. 2

Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 9.09.2004 r.

Na posiedzenie przybyli radni: L. Huber i Z. Drohomirecki. Aktualna ilość radnych obecnych na posiedzeniu 11.

W/w protokół został przyjęty jednogłośnie w obecności 9 radnych. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.

Ad. 3

Debata na temat ochrony zdrowia mieszkańców Gminy.

Debatę nt. ochrony zdrowia mieszkańców Gminy rozpoczął Józef Grelecki – Doktor Ośrodka Zdrowia w Kobylance, który przedstawił sprawozdanie z działalności ośrodka zdrowia za okres od m-ca stycznia do m-ca września 2004 r. Pod opieką ośrodka zdrowia znajduje się 2369 osób, urodzenia – 4 osoby, zgony – 11 osób. Ogółem udzielono porad – 7658, w tym dzieciom do 15 roku życia – 925, dorosłym – 6734, w ramach wizyt domowych -117.

Wydano skierowań : na konsultację do lekarza - specjalistów-536, na leczenie szpitalne-197, na badania diagnostyczne-543.

Pod stałą opieką lekarsko-pielęgniarską z powodu chorób przewlekłych znajduje się obecnie -343 osoby, w tym: z nadciśnieniem tętniczym-102 osoby, chorobą niedokrwienną serca-21, udarem mózgu-10, chorobami tarczycy-33, cukrzycą-49, niedokrwistością-13, chorobami kostno-stawowego-82, astmą oskrzelową-10, chorobą wrzodową żołądka-19.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna w ramach wizyt domowych dokonała 571 odwiedzin. W tym u obłożnie i przewlekle chorych – 544, u dzieci powyżej 6 tyg. życia – 14. Udzieliła świadczeń leczniczych (iniekcje, opatrunki, zdjęcie szwów, cewnikowanie) – 127, świadczeń pielęgnacyjnych(toaleta chorego, profilaktyka p. odleżynowa) – 311, świadczeń socjalno-bytowych -129, świadczeń w zakresie promocji zdrowia-98.

W gabinecie zabiegowym wykonano: iniekcji i pobrań krwi-963, szczepień ochronnych -372, pomiarów RR i testów diagnostycznych -1457, zabiegów pielęgnacyjnych (DDM, opatrunki, zdjęcie szwów, inhalacje) – 466, udzielono porad w ramach promocji zdrowia – 360.

W ośrodku zdrowia również zostały przeprowadzone bezpłatne badania spirometryczne dla 20 osób, badanie słuchu, badanie gęstości kości – densytometrię, oraz badanie RTG płuc w poszczególnych sołectwach. Planowane jest przeprowadzenie badań mammograficznych dla kobiet.

Na posiedzenie przybył radny K. Kleinowski. Aktualna ilość radnych obecnych na sali posiedzeń – 12.

W związku z bezpłatnymi badaniami, które często się odbywają jest prośba aby zmobilizować większą ilość chętnych do wzięcia udziału w poszczególnych badaniach.

Jak również przy ośrodku działa kardiolog, wizyty odbywają się również w domach.

Funkcjonuje współpraca z apteką za pośrednictwem której są przywożone leki dla osób chorych.

Radna M. Szyndlarewicz- poruszyła problem funkcjonowania okulisty przy ośrodku zdrowia z częstotliwością raz w miesiącu lub inną częstotliwością.

Doktor J. Grelecki – możliwość załatwienia okulisty jest, jest również dylemat kto za to zapłaci. Są złożone oferty tylko proszę o podjęcie decyzji.

Po zakończonej debacie została ogłoszona 10 min. przerwa.

Ad. 4.

Debata nt. pomocy społecznej w Gminie.

Na posiedzenie przybył radny D. Zagrodzki. Aktualna ilość radnych obecnych na sali posiedzeń – 13.

Kierownik GOPS R. Karpińska przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS na terenie Gminy, które stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych M. Szyndlarewicz poinformowała, że odbyło się posiedzenie komisji w dniu 7.10.2004 r. na którym przedstawiono działalność GCI i GOPS. Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych przedstawiła sprawy związane z działalności GCI:

 • pomoc w pisaniu dokumentów związanych z przyjęciem do pracy (podania, życiorysy)
 • organizacja szkoleń dla bezrobotnych, których na terenie Gminy jest 13,3 %
 • odbył się kurs komputerowy dla początkujących (bardzo małe zainteresowanie)
 • rozpatrywana była sprawa zachowania się młodzieży przebywającej w GCI oraz młodzieży przebywającej w GCI w godz. rannych.

Komisja przedstawiła sprawy związane z działalnością GOPS:

 • bezdomność na terenie Gminy ( 3 osoby i 1 rodzina z małymi dziećmi)
 • zabezpieczenie podopiecznych przed zimą w formie zakupu opału.

W związku z powyższym Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie 2004 r. na zakup opału.

- umieszczane są osoby w BURSIE ( dotyczy dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół) – przebywają 2 osoby.

Komisja ds. Socjalnych wnioskuje o pozyskiwanie lokalu socjalnego.

Wójt – poinformował, że Gmina zakupiła lokal w Reptowie 56. Aktualnie są już wykonywane prace remontowe. Lokal posiada trzy mieszkania.

Przewodniczący Rady Gminy podsumowując wyżej przedstawioną dyskusję podkreśla, że należy zwiększyć środki finansowe GOPS z przeznaczeniem na zakup opału oraz o szybsze działanie w sprawie powstania lokalu socjalnego.

Ad. 5

Informacja o bieżącej pracy Wójta i działalności Urzędu Gminy w Kobylance.

 1. 8 października 2004 roku podpisaniem protokołu końcowego przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wójta Gminy Kobylanka zakończyła się 4 miesiące trwająca kontrola kompleksowa gospodarki środkami publicznymi, którą prowadziły władze samorządowe Gminy Kobylanka na przestrzeni ostatnich 4 lat, ze szczególnym i szczegółowym badaniem roku 2003. Kontrola nie wykazała niegospodarności jak i rażących naruszeń w zakresie przestrzegania przepisów związanych z gospodarką środkami publicznymi.
 2. 12 października 2004 delegacja władz samorządowych Gminy uczestniczyła w II Samorządowym Forum Kapitału i Finansów które odbywało się w Warszawie. Forum kończyło się ogłoszeniem wyników rokrocznie opracowywanego rankingu inwestycyjnego, którego specyfiką jest ilość środków finansowych przeznaczanych przez gminy na infrastrukturę komunalną w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. Ranking ten różni się od podobnego ogłaszanego przez redakcję dziennika Rzeczpospolita tym, że ten drugi uwzględnia nakłady na wszystkie inwestycje także pozainfrastrukturalne a więc te, które nie mają bezpośredniego przełożenia na rozwój Gmin. Szczegóły rankingu w pliku PDF. Gmina Kobylanka w roku bieżącym uplasowała się na 12 pozycji z kwotą 825,76 zł nakładów w inwestycje infrastrukturalne w przeliczeniu na 1 mieszkańca. (ocenianych gmin wiejskich = 1550). Autorem rankingu jest Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Zakończono rozmowy z przedstawicielami grupy energetycznej ENEA (Wydział Nadzoru Usług) w kontekście wspólnego przeprowadzenia zadania mającego związek z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Uzgodniono treść umowy w wyniku której (pod warunkiem przyzwolenia otrzymanego od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych a zwalniającego Gminę z zastosowania procedur ustawy o zamówieniach publicznych) ENEA dokona inwentaryzacji i modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno – budowlanej na rozbudowę sieci dla miejsc pozbawionych obecnie takiego oświetlenia (nowe osiedla, ulice, drogi). Gmina Kobylanka przekaże (odsprzeda?) dla GE ENEA pozostający na jej stanie szczątkowy majątek związany z tym zadaniem ustalając jedynym właścicielem GE ENEA. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że ENEA dysponuje własnością 96% aktualnych zasobów tej infrastruktury znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Kobylanka i nie jest możliwym –dlatego- żadna gra konkurencyjna w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i konserwacji sieci oświetleniowej.
 4. Dokonano szczegółowego przeglądu realizacji przez wykonawców inwestycji gminnych a aktualnie prowadzonych w ramach działań 3 i 4 programu SAPARD. Szczególna wrażliwość władz samorządowych na te zadania inwestycyjne wynika ze specyfiki jaką jest współfinansowanie przez Unię Europejską tych zadań metodą wcześniejszego prefinansowania ich przez samorząd lokalny.
  a) W zakresie kontroli realizacji zadania (działanie 3, program SAPARD) pn: Kanalizacja sanitarna miejscowości Kobylanka i Reptowo obserwujemy opóźnienie które wynika z ciągle jeszcze trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi równolegle prowadzonego zadania inwestycyjnego a nie objętego finansowaniem z programu SAPARD na ulicy Szkolnej w Kobylance.

  b) W zakresie kontroli realizacji zadania (działanie 4, program SAPARD) pn: Budowa sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Kunowie stwierdzono że prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Sala gimnastyczna posiada już wmontowane oszklenie czym zabezpieczono wnętrze sali przed niszczącym działania jesiennych czynników atmosferycznych. Obecnie kończone są prace związane z instalacją wod-kan.
 5. W październiku zakończono roczny plan remontów nawierzchni dróg i ulic. Po miejscowościach Niedźwiedź i Motaniec remontowanych we wrześniu na długości ok. 2,3 km obecnie remonty nawierzchni przeprowadzono w miejscowościach Kobylanka (os. 8-Marca), Jęczydół (dojazd na osiedle Na Polanie) oraz Rekowo (2xdojazd do centrum wsi oraz całe centrum wsi Rekowo). Łączna długość remontu nawierzchni drogowych wykonanych w październiku wyniosła ok. 1950 mb.
 6. 26 października 2004 roku obradował powołany przeze mnie w miesiącu sierpniu 2004 roku Zespół Zadaniowy d/s Rozwoju Gminy. Na posiedzeniu zostały dokonane i naniesione ostatnie korekty do Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Kobylanka. Program ten uszczegóławia kierunki rozwoju Gminy w oparciu o zatwierdzony już w 2003 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny. Na sesji listopadowej zostanie przedstawiony on Radzie Gminy pod dyskusję. Zaproponuję jednocześnie przyjęcie Programu Rozwoju Lokalnego w drodze uchwały RG i skierowania - jako obowiązującego - do realizacji na najbliższe lata.
 7. Zakończono i odebrano protokolarnie prace renowacyjno–konserwatorskie dokonywane na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy a mające związek z realizacją Gminnego Programu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu – pn: XIX wieczny cmentarz ewangelicki w miejscowości Morzyczyn. W dniu 21 listopada 2004 roku nastąpi oficjalne przekazanie cmentarza władzom lokalnym sołectwa Morzyczyn–Zieleniewo. Uroczyste przekazanie połączone będzie z uroczystością poświęcenia cmentarza i ekumeniczną modlitwą za pochowanych tam mieszkańców. Przystąpiono jednocześnie do zagospodarowania terenu parkowego oraz prac renowacyjno – konserwatorskich cmentarza ewangelickiego w Reptowie. Prace te, z uwagi na fakt, iż jednocześnie prowadzone są roboty nad zagospodarowaniem część parkowej w której przewidujemy usytuowanie oświetlenia uliczno-parkowego, zostaną zakończone wiosną 2005 roku. Wtedy też zostanie oddany cały teren pod opiekę władzom sołectwa Reptowo. W ramach realizowanego od 1,5 roku Gminnego Programu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu znajduj się jeszcze: >Park Zgody połączony z zagospodarowaniem miejsca w którym rośnie Wieniec Zgody w miejscowości Kobylanka; >Kamienne mury otaczające kościoły w Bielkowie i Kunowie wraz z zagospodarowaniem wnętrza które okalają; >Renowacja (wspólnie z władzami kościelnymi) XV-wiecznego kościoła w Kunowie; >Centrum wsi Rekowo (miejsce placowe otoczone murem kamiennym, w którym niegdyś stał kościół z przylegającym do niego cmentarzem)
 8. W połowie października przeprowadzono 4 spotkania z mieszkańcami sołectw: Kunowo, Kobylanka, Bielkowo, Morzyczyn oraz podjęto dwukrotnie próbę spotkania się z lokalną społecznością wsi Reptowo. Z uwagi na frekwencję 2-5 osób nie przystąpiono do omawiania tematów istotnie wpływających na życie lokalnej społeczności. (remont dachu budynku szkoły, realizowana właśnie kanalizacja sanitarna wsi Reptowo, problematyka związane z postępowaniem mieszkańców chcących założyć instalację gazową dla posesji po przekazaniu -zrealizowanej już inwestycji- na stan ZG Poznań.
 9. Podpisałem umowę z Bankiem Ochrony Środowiska z siedzibą w Szczecinie na zaciągnięcie przez Gminę zobowiązania kredytowego w tym banku na zabezpieczenie prefinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu SAPARD. Patrz pkt. 4.
 10. Przekazano umową w wieloletnią dzierżawę kilkadziesiąt metrów kwadratowych powierzchni znajdującej się w centrum miejscowości Kobylanka pod budowę nowoczesnych stacji teleinformatycznych budowanych przez TP S.A. Stacje te zastąpiły straszący rozmiarami jak i swoją architekturą blaszany kontener stojący w centrum wsi. Obecnie kontener został już zdemontowany a uzyskana powierzchnia pozwoli na budowę (wg zamysłu architektów) elementów Placu Zgody jakimi będą m.in. fontanna oraz kamienne bloki symbolizujące jednostki osadnicze Gminy Kobylanka.

Ad. 6

Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy w Kobylance.

Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski poinformował, że do Biura Rady wpłynęło pismo od P. Ryszarda Pencaka w sprawie sprzedaży gruntu oraz skarga na działalność Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy, która została przesłana od Wojewody a złożona przez radnego L. Hubera. Powyższa skarga będzie rozpatrywana w kolejnym pkt. porządku obrad dzisiejszej sesji.

Została ogłoszona 10 min. przerwa.

Radna M. Szyndlarewicz złożyła wniosek aby w chwili obecnej Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia pkt. 11, 13 i 17 porządku obrad, co jest związane z obecnością na dzisiejszej sesji przybyłej młodzieży.

Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 13 radnych.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedlu w miejscowości Kobylanka /projekt nr 161/04/.

Wójt przedstawił powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, które stanowi zał. Nr 4 do Nin. protokołu. W/w projekt uchwały zawiera propozycję jest nadania nazwy dla wskazanego terenu „Osiedle na Łące”.

Komisja ds. Społecznych wnioskuje o nadanie nazwy „Osiedle na Górce”.

Salę posiedzeń opuścił radny L. Huber. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 12.

Radny M. Wojciechowski poinformował, że mieszkańcy popierają nazwę „Osiedle na Górce”.

Rada Gminy w obecności 12 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – uchwałę Nr XXIV/155/04 w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedlu w miejscowości Kobylanka, która stanowi zał. Nr 5 do Nin. protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka /projekt nr 163/04/.

Wójt przedstawił powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnienie, który stanowi zał. Nr 6 do Nin. protokołu.

Aktualnie na posiedzenie przybył radny L. Huber. Ilość radnych biorących udział w posiedzeniu -13.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt zaopiniowała pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-12, przeciw-1, wstrzymał się-0 – uchwałę Nr XXIV/156/04 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka, która stanowi zał. Nr 7 do Nin. protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2004 rok /projekt nr 167/04/.

Skarbnik Gminy D. Urbańczyk przedstawił w/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, co stanowi zał. nr 8 do Nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt uchwały opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-12, przeciw-1, wstrzymał się- 0 – uchwałę Nr XXIV/157/04 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2004 rok, która stanowi załącznik nr 9 do Nin. protokołu.

Ad. 10

Interpelacje i zapytania .

Radny K. Kleinowski – dot. drogi i krzyżówki kiedy będzie dokonana naprawa.

Radny L. Huber – zgłosił o uzyskanie odpowiedzi na piśmie na zgłoszone interpelacje i zapytania:

 • jaki był koszt wykonania cmentarza w Motańcu , Morzyczanie, Reptowie i Kobylance,
 • kiedy się skończy „parasol ochronny” nad Dyrektorem GOK –u, przecież było zgodnie z protokołem kontrolnym aż 44 nieprawidłowości.

Radna D. Bęś- dot. dróg w sołectwie oraz wcześniej zgłaszanego oświetlenia.

Radny Z. Drohomirecki – kiedy zostanie zakończona budowa obwodnicy w okolicy Niedźwiedzia, związane jest z brakiem zatrzymywania się autobusów, czy zostały poczynione kroki związane z wandalizmem na przystankach.

Radna M. Dąbrowska – kiedy zostaną zakończone prace przy budowie Sali gimnastycznej w Kunowie oraz kiedy zostanie miejscowość podłączona do oczyszczalni.

Radna I. Rybarczyk – sprawa utwardzenia drogi na Osiedlu Zielonym i utwardzenie drogi na ul. 8 Marca, sprawa nieczystości spływających do rowu przy Grzędzicach, sprawa uporządkowania spraw dotyczących umieszczenia kwater na terenie cmentarza w Kobylance.

Radny M. Wojciechowski – sprawa płacenie podatku za działki rolne i budowlane,

 • sprawa nowego osiedla na Górce – kiedy będzie gaz podłączony,
 • sprawa centralnego ogrzewania w GOK-u,
 • co się stało z piecami wymontowanymi w Ośrodku Zdrowia w Kobylance,
 • kiedy można się spodziewać wymiany ogrodzenia w Ośrodku Zdrowia.

Radny B. Tomoń – sprawa gazu kiedy i czy w tym roku jest możliwe.

Radny L. Huber – sprawa zatrudnienia osób przy pracach wykonywanych na cmentarzu w Reptowie, osoby te nie posiadają umów.

Ad. 11

Rozpatrzenie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy złożonej przez radnego L. Hubera Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

W-ce Przewodniczący Rady Gminy B. Tomoń przedstawił, że została złożona skarga na działalność Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy przez radnego L. Hubera Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił analizę i przebieg skargi. W dniu 24.06.2004 r. na sesji Rady Gminy radny L. Huber złożył interpelację na którą otrzymał odpowiedź jak również wszyscy radni. Jak również przekazała opinię prawną w sprawie zwrotu kosztów podróży za korzystanie z samochodów nie będących własnością pracodawcy wraz z oświadczeniem. W związku z powyższym wnioskuje o uznanie skargi jako bezzasadną oraz aby wszystkie dokumenty przekazane do zapoznania stanowiły załącznik do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Wójt - poinformował, że redaktor tygodnika „Dziennik Stargardzki” oraz Policja popełnili kłamstwo. Decyzja o rozpatrzeniu skargi należy do Rady czy skarga będzie zasadna czy bezzasadna.

W wyniku głosowania przyjęto, że skarga jest bezzasadna w następujący sposób: za– 10, przeciw-0, wstrzymały się-1, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu, przy 13 obecnych podczas głosowania.

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie /projekt nr 159/04/.

Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt wraz z uzasadnieniem, co stanowi załącznik nr 10 do Nin. protokołu.

Komisja ds. Społecznych powyższy projekt uchwały opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za- 12, przeciw-0, wstrzymała się-1 – uchwałę Nr XXIV/158/04 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, która stanowi załącznik nr 11 do Nin. protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych osiedlom i ulicom w miejscowości Morzyczan /projekt nr 160/04/.

Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt uchwały „wariant II” wraz z uzasadnieniem, co stanowi załącznik nr 12 do Nin. protokołu.

Komisja ds. Społecznych powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – uchwałę Nr XXIV/159/04 w sprawie nadania nazw urzędowych osiedlom i ulicom w miejscowości Morzyczan, która stanowi zał. nr 13 do Nin. protokołu.

Została ogłoszona 10 min. przerwa.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Zieleniewo /projekt nr 162/04/.

Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt wraz z uzasadnieniem, co stanowi załącznik nr 14 do Nin. protokołu.

Salę posiedzeń opuścił radny W. Michalski. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 12.

Komisja ds. Społecznych powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 12 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-11, przeciw-0, wstrzymał się -1 – uchwałę Nr XXIV/160/04 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Zieleniewo, która stanowi zał. nr 15 do Nin. protokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobylanka /projekt nr 164/04/.

Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt wraz z uzasadnieniem, co stanowi zał. nr 16 do Nin. protokołu.

Komisja ds. Społecznych powyższy projekt zaopiniowała pozytywnie.

Radny L. Huber – zgłasza aby wykreślić na stronie 59 słowo „Miasto” oraz prosi o wyjaśnienie czy zapis dokonany pod jednym ze zdjęć „Gmina Stara Dąbrowa” jest prawidłowy.

Pracownik UG M. Lewicki – zapis „Gmina Stara Dąbrowa” jest to zapis dobry.

Radny L. Huber – proponuje aby powyższy projekt został wycofany.

Dokument został wycofany do chwili dokonania poprawek.

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2005 rok /projekt nr 165/04/.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, co stanowi zał. nr 17 do Nin. protokołu. Powstanie powyższego projektu jest związane ze zmianą ustawy. Stowarzyszenie ubiegające się o dotacje otrzyma ją w drodze konkursu. Według określonych zasad Wójt Gminy zaproponuje środki i zostanie ogłoszony konkurs.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów wnioskuje aby miała wpływ na rodzaj zadania, wysokość środków przeznaczonych na poszczególne zadanie oraz możliwość udziału w komisji konkursowej przedstawiciela komisji.

Przewodniczący Rady Gminy sprawa wysokości środków finansowych to będzie o tym decydowała Rada Gminy.

Wójt Gminy nie widzi zasadności powyższych wniosków jakie przedstawiła KRGiF. Sprawy wszystkie są ustalane wspólnie i będą ustalane wspólnie przez Radę Gminy. Sprawa komisji konkursowej, na dzień dzisiejszy nie wiadomo kto będzie w komisji. Wójt będzie chciał osoby merytoryczne w każdej dziedzinie. Każde stowarzyszenie musi się ubiegać o dotację.

Przewodniczący Rady Gminy do dnia 1.01.2005 r. muszą być złożone wnioski przez stowarzyszenia ubiegające się o dotację na drukach zgodnie z rozporządzeniem o tym mówiącym. Środki będą przekazywane na konto stowarzyszenia.

Rada Gminy w obecności 12 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-11, przeciw-0, wstrzymał się-1 – uchwałę Nr XXIV/161/04 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2005 rok, co stanowi zał. nr 18 do Nin. protokołu.

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2004 rok /projekt nr 166/04/.

Skarbnik Gminy przedstawił powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, co stanowi zał. nr 19 do Nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów w/w projekt uchwały opiniuje pozytywnie.

Radny L. Huber – całkowity koszt cmentarza w Kobylance na jaką kwotę się przedstawia.

Skarbnik Gminy – jest to kwota 70.000 zł

Rada Gminy w obecności 12 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-11, przeciw-1, wstrzymał się-0 – uchwałę Nr XXIV/162/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2004 rok, która stanowi zał. nr 20 do nin. protokołu.

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Kobylanka /projekt nr 168/04/.

Wójt Gminy wycofał w/w uchwałę z porządku obrad. Wycofany projekt stanowi zał. nr 21 do nin. protokołu.

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Kobylanka do stowarzyszenia p n. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej” /projekt nr 169/04/.

Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt wraz z uzasadnieniem, co stanowi zał. nr 22 do Nin. protokołu. Poinformował, że jako przedstawicieli reprezentujących Gminę proponuje pracowników Urzędu Gminy A. Nowińską i K. Karabina. Opłata jaka z tyt. przystąpienia do stowarzyszenia to ok. 1500 zł. rocznie.

Rada Gminy w obecności 12 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwałę Nr XXIV/163/04 w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Kobylanka do stowarzyszenia p n. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”, która stanowi zał. nr 23 do nin. protokołu.

Ad. 20

Odpowiedzi na złożone i interpelacje i zapytania.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania:

 • odpowiedź na zapytanie złożone przez radnego L. Hubera (koszt wykonania i odnowienia wszystkich cmentarzy na terenie Gminy ) - jest to kwota ok. 300.000 zł.
 • odpowiedź na zapytanie złożone przez radnego L. Hubera ( kiedy skończy się parasol ochronny nad Dyrektorem GOK-u) – decyzję, którą podjąłem utrzymuję nadal, chcę wypracować nowe zasady funkcjonowania GOK-u co związane jest z nowo działającymi świetlicami środowiskowymi.

Radna I. Rybarczyk – czy Pan się nie obawia faktów, że długi będą rosły, przecież budżet GOK-u będzie wzrastał przy takim toku działania.

Wójt Gminy – proponuje, że budżet GOK na 2005 r. będzie tylko związany z funkcjonowaniem GOK-u a nie z remontami. Przecież każdy wie, że był poważny problem z ogrzewaniem. Opał, który został zakupiony do GOK-u jest to koszt urzędu.

 • odpowiedź na zapytanie złożone przez radną D. Bęś (sprawa dróg i oświetlenia) – sprawa dróg brak środków, sprawa oświetlenia – aktualnie załatwiana jest dokumentacja.
 • odpowiedź na zapytanie złożone przez radnego Z. Drohomireckiego (przystanek w okolicy miejscowości Niedźwiedź oraz naprawa zdewastowanych przystanków)- sprawa przystanku - myślę, że będzie załatwiona do końca listopada, sprawa wandalizmu przystanków – jest już realizowane zlecenie dokonania napraw przystanków, które są zniszczone. Jak również będą postawione nowe przystanku w Jęczydole i przy CPN w Morzyczanie.
 • odpowiedź na zapytanie złożone przez radną M. Dąbrowską (sprawa oddania sali gimnastycznej w Kunowie oraz podłączenia miejscowości do oczyszczalni) sprawa oddania sali gimnastycznej – do końca m-c czerwca, sprawa podłączenia miejscowości do oczyszczalni – jest już dokumentacja w trakcie ukończenia.
 • odpowiedź na zapytanie złożone przez radną I. Rybarczyk (sprawa utwardzenia drogi na Osiedlu Zielonym oraz na ul. 8 Marca, sprawa spływających nieczystości do rowu przy Grzędzicach, sprawa uporządkowania spraw dotyczących umieszczenia kwater na terenie cmentarza w Kobylance) sprawa utwardzenia drogi na Osiedlu Zielonym – został przekazany żużel w celu utwardzenia dróg osiedlowych oraz na ul. 8 Marca zostało zlecone utwardzenie drogi, sprawa zanieczyszczenia rowu – konsekwencje za zanieczyszczenie oczyszczalni ponoszą Wodociągi Zachodniopomorskie, sprawa kwater na cmentarzu w Kobylance – prace zostały zlecone.
 • odpowiedź na zapytanie złożone przez radnego M. Wojciechowskiego (sprawa płacenia podatku za działki rolne i budowlane, gazyfikacja nowego Osiedla Na Górce, sprawa centralnego ogrzewania w GOK-u, sprawa pieców z ośrodka zdrowia w Kobylance, sprawa wymiany ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Kobylance) – sprawa podatku za działki rolne i budowlane są to dwie inne opłaty, sprawa gazyfikacji nowego osiedla Na Górce – gazociąg jest doprowadzony do drogi, sprawa ogrzewania w GOK-u – jest już wykonany projekt dotyczący wymiany całego ogrzewania (piec wraz z grzejnikami) koszt ok. 60.000 zł., sprawa pieców z ośrodka zdrowia – zostały zdemontowane i sprzedane jako złom, dochodów jako darowizna został wpłacony do urzędu w wysokości ok. 500 zł., sprawa wymiany ogrodzenia – wymiana ogrodzenia nie była rozważana.
 • odpowiedź na zapytanie złożone przez radnego B. Tomonia (sprawa gazyfikacji w Morzyczanie) – do chwili kiedy aktualna sieć nie będzie przebudowana to podłączeń do gazociągu nie ma.
 • odpowiedź na zapytanie złożone przez radnego L. Hubera (sprawa zatrudnienia osób przy pracach wykonywanych na cmentarzu w Reptowie bez zawarcia umów) – umowy zostaną podpisane z tymi osobami.

Ad. 21

Wolne wnioski.

Radna I. Rybarczyk – sprawa modernizacji barierek i chodnika przy szkole.

Wójt Gminy – panuję nad sytuacją jest uwzględnione wykonanie barierek i chodnika.

Radna I. Rybarczyk - w związku z nadchodzącym dniem 1 listopada proponuję aby na nowych cmentarzach zapalić znicze.

Radny M. Wojciechowski – po wysłuchaniu sprawozdania przedstawionego przez Dr. J. Greleckiego poinformował, że jest to inaczej a mianowicie na podstawie opinii mieszkańców brak wydawania skierowań dla pacjentów do specjalistów, niski dostęp do urządzeń zabiegowych, brak obecności Doktora w godzinach pracy a tym samym obowiązki spełniają pielęgniarki.

W związku z powstałymi uchybieniami i wiekiem radny wnioskuje o wystąpienie do NFOZ o zmianę lekarza.

Radna M. Szyndlarewicz uważa, że powyższy wniosek o ile taki jest powinien być zgłoszony przez mieszkańców a nie przez radnego.

Radny L. Huber – poinformował, że są też uwagi na złą działalność stomatologa, który funkcjonuje w ośrodku zdrowia.

Radny D. Zagrodzki – prosi o szczególną uwagę aby opał dla potrzebujących był przydzielany naprawdę dla potrzebujących a nie dla osób, które go sprzedają. Jak również zgłasza aby lokal socjalny był lokalem komunalnym.

Radna D. Bęś- w związku z rozpoczęciem działalności świetlic środowiskowych jest bardzo duże zainteresowanie dzieci i młodzieży. Jak już wiadomo, że został zakupiony sprzęt RTV, komputery do czego jest niezbędne dobre zabezpieczenie. W związku z tym proszę o pomoc finansową w zorganizowaniu zabezpieczenia(kraty), które zostanie wykonane za przysłowiową złotówkę.

Wójt Gminy – poinformował, że sprzęt jest ubezpieczony jak również jeżeli jest ktoś chętny do wykonania zabezpieczenia (krat) to środki finansowe na materiał zabezpieczy.

Ad. 22

Zamknięcie obrad.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski o godz. 15 05 zamknął XXIV sesję Rady Gminy.

Protokołowała:
Joanna Baszak
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 10:38