Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Nr XXII/04 z dnia 25.03.2004 r.

PROTOKÓŁ Nr XXII/04
z sesji Rady Gminy Kobylanka
odbytej w dniu 25.03.2004 r.

Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski o godz. 9 00 otworzył XXII sesję Rady Gminy witając zaproszonych gości oraz przybyłych radnych. Oświadczył, że na podstawie listy obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowiących quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu. Nieobecni: K. Kleinowski, J. Kowaliński, M. Wojciechowski. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski poinformował wszystkich obecnych na sali posiedzeń, że dostał informację telefoniczną, że ze względu na wichurę podczas imprezy w Morzyczanie Dyrektor GOK-u P. Waldemar Książczyk przybędzie na sesję o godz. 12.00.

Radna I. Rybarczyk – wnioskuje aby debata na temat stanu kultury w Gminie Kobylanka odbyła się w obecności Dyrektora GOK-u tj. o godz.12 00.

Radna M. Szyndlarewicz – poinformowała, że w/w debata powinna odbyć się zgodnie z przedstawionym porządkiem dzisiejszej sesji.

Radny D. Zagrodzki – poinformował, że sprawa jest bardzo ważna i powinna się odbyć w obecności Przewodniczącej Komisji Społecznej i Dyrektora GOK-u.

Radny W. Michalski – wnioskuje aby komisja ds. społecznych przedstawiła stan kultury w Gminie Kobylanka w pkt. 2 zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad.

Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek radnej I. Rybarczyk, aby debata odbyła się w obecności Dyrektora GOK-u tj. o godz. 12 00.

Za przyjęciem przedstawionego wniosku przez radną I. Rybarczyk – 5 radnych, w obecności 12 radnych. Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek radnego W. Michalskiego, aby debata odbyła się w pkt. 2, co jest zgodne z porządkiem obrad, natomiast dyskusja z Dyrektorem GOK-u w terminie późniejszym.

Za przyjęciem przedstawionego wniosku przez radnego W. Michalskiego – 7 radnych, w obecności 12 radnych. Wniosek został przyjęty.

Skarbnik Gminy D. Urbańczyk złożył wniosek aby do porządku obrad wprowadzić dodatkowo projekt nr 152/04 uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2004 r.

Powyższy projekt został przyjęty do porządku obrad jako pkt. 12 w następujący sposób: za-11, przeciw-1, wstrzymał się-0, przy 12 obecnych podczas głosowania.

Ad. 2

Debata na temat stanu kultury w Gminie Kobylanka.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance P. Rybarczyk przedstawił działalność w następujący sposób: biblioteka bazuje w większości na starych księgozbiorach, poinformował aby je uzupełnić potrzebna by była określona kwota, brak jest księgozbioru naukowego, został zakupiony program do obsługi biblioteki, biblioteka jest wyposażona w Internet.

Aktualnie na posiedzenie przybył radny J. Kowaliński. Aktualna ilość radnych obecnych na sali posiedzeń – 13.

Kierownik biblioteki P. Rybarczyk poinformował, że jest współpraca z Gminnym Centrum Informacyjnym. Został zorganizowany konkurs gier komputerowych razem z GCI na który fundusze były przyznane przez Wójta oraz od sponsorów. W sierpniu planujemy zorganizowanie konkursu gier sieciowych ( 7 dniowy cykl zajęć). Planowana jest zmiana regulaminu.

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych M. Szyndlarewicz poinformowała, że w dniu 21.06.2004 r. odbyło się posiedzenie na którym został omówiony stan kultury w Gminie Kobylanka (GOK, Gminna Biblioteka Publiczna, GCI). Na posiedzeniu komisja opracowała następujące wnioski: brak miejsca w bibliotece, przydzielenie funduszy na zakup nowego księgozbioru (księgozbioru naukowego) w kwocie ok. 12.000 zł. (realizacja nie w okresie jednego roku budżetowego).

Radny D. Zagrodzki – jakie są możliwości bazowe.

Radna I. Rybarczyk – poinformowała, że jest bardzo dobry kontakt biblioteka a GCI . Zamysł jest taki aby budynek, który jest planowany do sprzedaży (budynek po byłym SKR przy ul. Szczecińskiej) był zagospodarowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną i GCI.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawa przedstawiona zmiany miejsca biblioteki i GCI jak przyznanie środków finansowych będą brane pod uwagę w przyszłym okresie.

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych M. Szyndlarewicz poinformowała, że podczas w/w odbytego posiedzenia komisja postawiła sobie do omówienia następujące sprawy:

 • sprawozdanie z działalności GOK-u za okres X 2003r. – VI 2004r.
 • plan pracy GOK i jego realizacja w 2004 r.
 • stan bazy GOK – ocena, potrzeby (krzesła, stoły)
 •  

Podczas posiedzenia komisja stwierdziła brak sprawozdania z działalności GOK-u, plan pracy został dostarczony ustnie, który przedstawia się następująco: poniedziałek – ZORZA(2 godz.), wtorek-KALINA(2 godz.), środa –KROPELKI ( zajęcia plastyczne), czwartek – SIGMA, sobota -9 00-11 30 zespól młodzieżowy, 11 30-15 00 nauka gry na instrumentach (odpłatna). Brak zainteresowania kortem – wg Dyrektora GOK-u. Dyrektor GOK-u poinformował o ilości zatrudnionych osób, o wydatkach miesięcznych, o pilnym remoncie na terenie GOK-u.

Wnioski komisji:

 1. Komisja po zapoznaniu się z tygodniowym planem zajęć GOK stwierdza, że oferta poważnie zubożała w odniesieniu do października 2003 r. Budzi to wielki niepokój komisji i nie jest ofertą satysfakcjonującą kogokolwiek.
 2. Brak oferty imprez przyciągających zainteresowanych zajęciami. Nie istnieje informacja o działalności GOK-u w środowisku. Komisja poważnie jest zaniepokojona stanem pracy w GOK-u i celowością przeznaczania publicznych pieniędzy.

Skarbnik Gminy D. Urbańczyk poinformował o przeprowadzonej kontroli w GOK-u.

Kontrolę przeprowadził zespół kontroli w składzie: Jolanta Kazberuk – Sekretarz Gminy, Daniel Urbańczyk – Skarbnik Gminy, Danuta Czyżewska – Inspektor w Referacie Księgowości Urzędu Gminy w Kobylance, wszyscy działający na podstawie Zarządzenia Nr 6/2004 Wójta Gminy Kobylanka.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia: Gospodarka finansowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance w okresie od 1 września 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

Stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance zajmuje Pan Waldemar Marek Książczyk od dnia 1 lutego 2003 roku, zatrudniony na mocy zarządzenia Nr 9/2003 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance.

Na dzień kontroli w Gminnym Ośrodku Kontroli zatrudnionych było 7 pracowników. Sprawy będące przedmiotem kontroli prowadziła Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance. Bezpośredni nadzór nad jej pracą sprawował Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance.

Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Uchwały Nr XXXIII/215/2001 Rady Gminy w Kobylance z dnia 7 września 2001 roku.

Porównano stan środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance, ze stanem majątku na dzień 1 lutego 2003 r. wizytacji dokonano w dniu 15 czerwca 2004 r.. Na podstawie kontroli ustalono zgodność ewidencyjnego stanu majątku z majątkiem znajdującym się na terenie Ośrodka.

W zakresie uregulowań polityki rachunkowości nie przedstawiono do kontroli instrukcji inwentaryzacyjnej i instrukcji kontroli wewnętrznej.

Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance osiągnął przychody w wysokości 55.074,31 zł, w tym: z dochodów własnych pochodzących ze świadczonych usług w zakresie kultury – 12.813,00 zł, odsetek - 0,07 zł, uzyskanych darowizn – 440,00 zł, dotacji dla samorządowej instytucji kultury Gminy Kobylanka – 36.598,00 zł, dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim – 5.223,24 zł.

Zgromadzone przychody w większości stanowiły przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance, natomiast w trakcie kontroli ujawniono przychody uzyskane w okresie od dnia 30 kwietnia 2003 roku do dnia 31 sierpnia 2003 r.. W okresie tym jednostka kontrolowana finansowana była na zasadzie budżetowania brutto, a zatem gromadzenie dochodów poza budżetem Gminy Kobylanka stanowi naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz stanowi przekroczenie art. 138 ust. 1 pkt 10 tej ustawy. Kwota podlegająca odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Kobylanka to 4.338,50 zł.

W toku kontroli, w zakresie przychodów realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance, ustalono, że nie windykowano wymagalnych kwot należności i nie naliczano odsetek za zwłokę.

Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance wydatkował kwoty w wysokości 48.529,70 zł. Jednocześnie zobowiązania wymagalne Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły minimum 7.746,88 zł, co stanowi naruszenie art.138 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. W zakresie zatwierdzania, kontroli merytorycznej i formalnej i rachunkowej wydatków Gminnego Ośrodka Kultury, w dowodach księgowych stwierdzono nieprawidłowości polegające na niewystarczającym opisie wydatków, braku merytorycznej kontroli, braku zatwierdzania do wypłaty przez kierownika jednostki i głównego księgowego, braku kontroli pod względem formalnym i rachunkowym, co stanowi naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 6 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

W wyniku kontroli ustalono, iż w okresie od dnia 1 września 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance wystąpiły zobowiązania wymagalne, na łączną kwotę 7.746,88 zł, z tego najwcześniejsze zobowiązanie pochodziło z dnia 10 września 2003 roku (65 zł). Dopuszczenie do zadłużenia jednostki stanowi naruszenie przepisów art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, iż Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance otrzymał dotację z Urzędu Gminy w Kobylance w wysokości 198,00 zł z przeznaczeniem na udział w szkoleniu „Dofinansowanie i rozwój jednostek oświatowych”, natomiast otrzymanej kwoty dotacji nie wydatkował zgodnie z celem dotacji, co stanowi naruszenie przepisu art. 138 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance otrzymał dotację z Urzędu Gminy w Kobylance w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie projektu folderu promocyjnego Gminy Kobylanka, natomiast z otrzymanej kwoty dotacji wydatkował kwotę 500,00 zł.

W wyniku kontroli ustalono ponadto, iż Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance nieterminowo i w nieodpowiednich wysokościach naliczał i odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy, co stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Jednakże przedstawił dokumentację korygującą występujące nieprawidłowości.

W trakcie kontroli zbadano proces sprawozdawczy Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance. Jednostka jest obowiązana do składania okresowych sprawozdań Rb-Z kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń i Rb-N kwartalnych sprawozdań o stanie należności instytucji kultury, sprawozdania finansowego oraz informacji finansowych z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance. Sprawozdania składano nieterminowo, bez podpisów osób odpowiedzialnych i z błędnymi danymi §4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych..

Dyrektor GOK złożył wyjaśnienia w sprawie zaistniałych nieprawidłowości, obarczając winą głównego księgowego jednostki. Oświadczył ponadto, iż w wyniku starań jego jak i nowego księgowego (biuro rachunkowe), udało się doprowadzić gospodarkę finansową Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance do należytego stanu.

Została ogłoszona 10 min. przerwa.

Radny L. Huber – poinformował, że wcześniej została złożona interpelacja w sprawie GOK-u (funduszy). Radny uważa, że sprawa już powinna być podjęta, jest to już ostatni moment. Radny prosi o wgląd do protokołu z przeprowadzonej kontroli w GOK-u.

Radny D. Zagrodzki wnioskuje aby dalsza debata na temat stanu kultury w Gminie Kobylanka odbyła się w obecności Dyrektora GOK-u W. Książczyka.

Za przyjęciem wniosku radnego D. Zagrodzkiego-11, przeciw-0, wstrzymał się- 2, w obecności 13 radnych obecnych podczas głosowania. W/w wniosek został przyjęty.

Ad. 3

Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 27.05.2004 r.

Radna M. Szyndlarewicz zgłosiła dokonanie zmiany w/w protokole na str. 1 zmienić zapisy: „dokonała zmiany” na zapis „dokonała analizy”, zapis „doposażenie” zmienić na „zatrudnienie”, poprawić nazwisko „Kopaliński” na „Kowaliński”, i na stronie 3 zmienić zapis „komisja socjalna” na „komisja społeczna”.

Za przyjęciem w/w protokołu-10, przeciw-0, wstrzymał się-2, przy 13 obecnych na sali posiedzeń. W głosowaniu nie brała udział jedna osoba. Powyższy projekt został przyjęty.

Ad. 4

Informacja o bieżącej pracy Wójta i działalności Urzędu Gminy w Kobylance.

Na posiedzenie sesji przybył radny K. Kleinowski. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 14.

Sprawozdanie z działalności zostało przedstawione przez Z-cę Wójta Gminy Z. Tarnawskiego. Nieobecność Wójta Gminy na dzisiejszej sesji spowodowane jest zorganizowanym spotkaniem w Starostwie Powiatowym oraz załatwieniem spraw osobistych.

 1. Przeprowadzono negocjacje z firmą Licht-Projekt w sprawie kompleksowego -w skali Gminy- opracowania programu oświetlenia placów, osiedli, ulic i dróg w kontekście przebudowy aktualnych punktów świetlnych dla globalnego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej a także przedstawienia koncepcji programowej budowy nowych punktów oświetlenia stanowiącego uzupełnienie aktualnej sieci z uwzględnieniem norm gwarantujących bezpieczeństwo użytkownikom dróg i mieszkańcom Gminy. Jest to realizacja wskazań Rady Gminy, które wypłynęły w dyskusji publicznej przy tworzeniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2003 roku. Obecnie w opracowaniu jest treść umowy na wykonanie takiego zadania.
 2. Przeprowadzono negocjacje z Bankiem Ochrony Środowiska w kontekście udzielenia Gminie Pożyczki na prefinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji komunalnych (kanalizacja gminy oraz budowa sali gimnastycznej) objętych pomocą finansową programu SAPARD, działania 3 i 4. Negocjacje zakończyły się deklaracją BOŚ na udzielenie Gminie Kobylanka 1 mln. Kredytu preferencyjnego, przy rocznej stopie procentowej równej 3pkt.
 3. Gmina Kobylanka zakończyła prace nad dokumentem pn.: Program Rozwoju Lokalnego. Jest to dokument określający zadania będące motorem lokalnego rozwoju. Uwzględnia on poprwę warunków życia mieszkańców z zachowaniem walorów środowiska przyrodniczego Gminy Kobylanka. Program Rozwoju Lokalnego powstał w wyniku pracy zespołu fachowców, pracowników urzędu Gminy którzy dysponując dokumentami źródłowymi i opracowaniami takimi jak:
  1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobylanka
  2. Studium Kulturowym Gminy
  3. Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka
  4. Wieloletnim Planem Inwestycyjnym - Programem Gospodarczym Gminy Kobylanka na lata 2003-2010
  5. Narodowym Planem Rozwoju na lata 2004-2013 opracowali strategię realizacji dalekosiężnych celów dla Gminy Kobylanka.
  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kobylanka powstał w oparciu o wytyczne dotyczące sporządzania tego rodzaju dokumentów zawarte w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Lokalnego (wersja ostateczna: Warszawa 16 kwiecień 2004r)
 4. Z uwagi na rozpoczęcie procedur niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach działania 4 programu SAPARD (Budowa Sali Gimnastycznej w SP Kunowo) przed terminem wprowadzenia 22% podatku VAT należało dokonać przeszacowania kosztów inwestycji jakie zostały wykazane w dokumentacji złożonej o udzielenie pomocy, do wysokości podatku obowiązującego w dniu rozstrzygnięcia przetargu tj. 22%. Przeszacowanie to wiązało się z kompletną wymianą złożonej wcześniej dokumentacji a to wymusiło uchylenie rozstrzygniętego już przetargu na wyłonienie wykonawcy budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kunowie. Z uwagi na końcowy termin podpisania umowy na finansowanie z programu SAPARD na koniec czerwca nie była możliwa powtórka procedury przetargowej. Po wcześniejszym –na nasz wniosek- uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Gminna Komisja Przetargowa przeprowadziła negocjacje z wykonawcami i tą drogą wyłoniono generalnego wykonawcę prac przy budowie sali gimnastycznej. Cały proces był konieczny, dyktowany i kontrolowany przez ARiMR.
 5. Odbyto rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozmowy dotyczyły:
  • naszego wniosku o 3 miesięczną prolągatę spłaty raty kredytu z uwagi na wysokie koszty jednorazowe jakie Gmina poniosła w związku z przygotowaniem inwestycji do realizacji w ramach programu SAPARD
  • pomocy w dofinansowaniu zakupu sprzętu i urządzeń ochrony przeciwpożarowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy włączonych w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy
  • pomocy w sfinansowaniu części zadania pn: Promenada - Ścieżka Edukacyjna Jeziora Miedwie (cz. II.)
 6. W oparciu o sporządzoną wcześniej dokumentację (operat szacunkowy wartości nieruchomości) zakończono -ponad rok trwający- proces negocjacyjny ustalający wartość nakładów jakie w okresach przeszłych poniósł stargardzki klub sportowy LKS "Pomorze", na nieruchomości gminnej położonej nad brzegiem jez. Miedwie. Nieruchomość ta decyzją Wojewody Szczecińskiego w 1993 roku została skomunalizowana i stanowi własność Gminy Kobylanka. Decyzja komunalizacyjna nakazuje zwrot poniesionych przez LKS nakładów. Negocjacje oraz możliwości prawnego uregulowania zobowiązań Gminy płynących z decyzji komunalizacyjnej przeprowadzano w obecności jednej ze stargardzkich kancelarii notarialnych. Ostateczną wartość nakładów ustalono na kwotę 75 tyś zł.
 7. W początku czerwca 2004 roku Gmina Kobylanka prowadziła dwudniowe rozmowy z 10 osobową delegacją koreańskiego koncernu LG reprezentowaną przez: (pierwszego dnia) wiceprezesa i dyrektora ds. inwestycji w Europie oraz (drugiego dnia) przez prezydenta koncernu LG na Europę. Rozmowy najogólniej dotyczyły zapoznania się Koreańczyków z ofertą gruntową która służyć będzie polityce koncernu w kontekście szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego w województwie zachodniopomorskim.
 8. Z miesięczny opóźnieniem dokonano całkowitego zakończenia jednej z największych, ostatnio realizowanych w Gminie inwestycji a rozpoczętych we wrześniu 2003 roku. Komisyjnie, protokołami zdawczo - odbiorczymi przejęto od wykonawcy wybudowany gazociąg zaopatrujący mieszkańców Reptowa, Niedźwiedzia i Motańca w gaz. Jednocześnie przekazano sieć gazową Zakładom Gazowniczym w Szczecinie do dalszej eksploatacji. Przeprowadzono spotkania z mieszkańcami wymienionych miejscowości w kontekście przekazania informacji o krokach jakie powinni podjąć aby wybudowanymi przez Gminę przyłączami gazowymi skierować gaz bezpiecznie do swoich gospodarstw domowych. Gmina w ramach swojego gminnego opracowania dokumentacyjnego wykonała także
  - dla każdego gospodarstwa (posesji) dokumentację techniczno-budowlaną z pozwoleniem na budowę od przyłącza gazowego zakończonego skrzynką licznikową do ściany budynku
  - także, partycypuje w powstaniu dokumentacji techniczno - budowlanej instalacji wewnętrznej każdego gospodarstwa (posesji) w kwocie 250 zł dla osób fizycznych i 500 zł dla podmiotów gospodarczych w taki sposób że pomniejsza opłatę partycypacyjną.
  W ramach rozmów przedinwestycyjnych z Zakładami Gazowniczymi ustalono że, udział finansowy Gminy w inwestycji stanowił będzie opłatę przyłączeniową za wszystkich mieszkańców objętych dokumentacją. Tak więc mieszkańcy za włączenie się do sieci gazowej zwolnieni są z opłat przyłączeniowych. Mieszkańcy którzy nie wyrazili w fazie projektowej chęci korzystania z gazu ziemnego do końca bieżącego roku będą zwolnieni z opłat przyłączeniowych należnych Zakładom Gazowniczym jeżeli stosownym podaniem do 5 lipca wyrażą chęć korzystania z gazu.
 9. Dokonano przeglądu ofert potencjalnych wykonawców na sporządzenie dokumentacji techniczno - budowlanych dla zadań przewidzianych do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Gmina Kobylanka w założeniach swoich przewiduje złożenie trzech pakietów programowych (drogi, kanalizacja, turystyka) składających się z sześciu zadań inwestycyjnych.
 10. Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizował dwudniowe ćwiczenia Gminnych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ćwiczenia nadzorowane przez Państwową Straż Pożarną oparto o symulowane zdarzenie bezpośredniego zagrożenia życia ludzi w największym podmiocie gospodarczym w Gminie tj. w budynkach NETTO. Oficer nadzorujący akcje wysoko ocenił kwalifikacje jednostek OSP. Akcja została podsumowana w obecności kierownictwa Netto, władz samorządowych oraz strażaków wszystkich ochotniczych jednostek biorących udział w akcji.

Radny D. Zagrodzki poinformował, że zostały przeprowadzone ćwiczenia straży pożarnych na obiekcie NETTO. Ćwiczenia odbyły się w dniach 15 i 22.06.2004 r. Po przeprowadzonych ćwiczeniach radny jednostki ocenił, że są bardzo dobrze przygotowane jak również przekazał wyrazy uznania.

Ad. 5

Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o pilnym składaniu nowych kont bankowych. Również poinformował o złożonej skardze w sprawie sprzedaży gruntu dla P. Pencaka.

Ad. 6

Interpelacje i zapytania.

Radny K. Kleinowski – lampa i droga ( to co było zrobione na skrzyżowaniu zostało uszkodzone przez ciężki transport).

Radna I. Rybarczyk – jak są zaawansowane rozmowy w sprawie ścieżki rowerowej Morzyczyn-Kobylanka.

Sprawa ogłoszonego przetargu w Gazecie Wyborczej (SKR) – dlaczego jest ograniczenie do naszego województwa.

Radny L. Huber – proszę podać dlaczego Wójta na dzisiejszej sesji nie ma, usłyszałem wcześniej, że miał ważne sprawy w Starostwie Powiatowym, proszę podać jakie. Radny również złożył pisemną interpelacje, która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Ad. 7

Rozpatrzenie skargi Pana Ryszarda Pencaka w przedmiocie działań Wójta Gminy Kobylanka w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski przedstawił sprawę P. Ryszarda Pencaka. Z analizy dokumentów wynikło, że P. Pencak miał zaproponowaną sprzedaż, ale z chwilą przedstawienia wyceny przez urząd Gminy nie wyraził zgody na kupno z powodu braku funduszy. Problem również powstał z chwilą zmiany ustawy, która była nie korzystna dla osoby zainteresowanej kupnem. Z analizy dokumentów również wynika, że akt notarialny wcześniej nie został podpisany z powodu nie dostarczenia wszystkich potrzebnych dokumentów przy zawarciu aktu notarialnego. Skarga jest niezasadna ponieważ został podpisany przez P. Pencaka protokół rokowań.

Decyzja jest taka aby osoba zainteresowana czekała na zmianę ustawy zamiany z wieczystego na własność.

Radny D. Zagrodzki proponuje aby na dzisiejszej sesji został przygotowany projekt uchwały w powyższej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy A, Kszubski poinformował, że do P. Pencaka zostanie wysłane pismo informujące o sposobie załatwienia sprawy w terminie obowiązującym zgodnie z KPA, a przyjęcie projektu uchwały w w/w sprawie zależy od Rady czy na sesji dzisiejszej czy na sesji następnej.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / projekt nr 142/04/.

Powyższy projekt wraz z uzasadnieniem został przedstawiony przez Skarbnika Gminy D. Urbańczyka, który stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-13, przeciw-0, wstrzymał się-1 – podjęła uchwałę Nr XXII/135/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, co stanowi załącznik nr 5 do Nin. protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 /projekt nr 143/04/.

Powyższy projekt wraz z uzasadnieniem został przedstawiony przez Skarbnika Gminy D. Urbańczyka, która stanowi załącznik nr 6 do Nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych obecnych na Sali posiedzeń powyższą uchwałę podjęła jednogłośnie – podjęła uchwałę nr XXII/136/04 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, co stanowi załącznik nr 7 do Nin. protokołu.

Została ogłoszona 10 min. przerwa.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2004 r. /projekt nr 144/04/.

Aktualnie na sali posiedzeń nieobecni radni: J. Kowaliński i B. Tomoń. Ilość radnych biorących udział w sesji – 12.

Powyższy projekt uchwały został przedstawiony wraz z uzasadnieniem przez Skarbnika Gminy, który stanowi załącznik nr 8 do Nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Radny Huber – czy kwota ze sprzedaży w wysokości 450.000 zł już wpłynęła.

Skarbnik Gminy – tak w m-cu maju.

Rada Gminy w obecności 12 radnych powyższą uchwałę podjęła jednogłośnie – podjęła uchwałę Nr XXII/137/04 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2004 rok, co stanowi załącznik nr 9 do Nin. protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2004 rok /projekt nr 145/04/

Powyższy projekt wraz z uzasadnieniem został przedstawiony przez Skarbnika Gminy, który stanowi załącznik nr 10 do Nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Radny L. Huber – czy to dotyczy nieruchomości w Reptowie.

Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski – sprawa ta była omawiana na poprzedniej sesji. Do zakupionego budynku jest zamiar przeprowadzenia P. Kotulińską, P. Jakubowską. Kwota 40.000 zł przeznaczona jest na zakup lokalu a kwota 55.000 zł na przystosowanie lokalu do zamieszkania.

Rada Gminy w obecności 12 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-10, przeciw-1, wstrzymał się-1 – podjęła uchwałę nr XXII/138/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2004 rok, co stanowi załącznik nr 11 do Nin. protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2004 r. /projekt nr 152/04/.

Powyższy projekt wraz z uzasadnieniem został przedstawiony przez Skarbnika Gminy, który stanowi załącznik nr 12 do Nin. protokołu.

Rada Gminy w obecności 12 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-11, przeciw-1, wstrzymał się-0 – podjęła uchwałę nr XXII/139/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2004 r., co stanowi załącznik nr 13 do Nin. protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwał w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Morzyczyn /projekt nr 140/04/

Powyższy projekt wraz z uzasadnieniem został przedstawiony, który stanowi załącznik nr 14 do Nin. protokołu.

Radny L. Huber – jakie będą wpływy z dzierżawy.

Skarbnik Gminy – jest projekt umowy w której jest mowa o kwocie 800 zł netto miesięcznie i o darowiźnie w kwocie 2.000 zł.

Rada Gminy w obecności 12 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – podjęła uchwałę nr XXII/140/04 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Morzyczyn, co stanowi załącznik nr 15 do Nin. protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Jęczydół /projekt nr 139.04/.

Powyższy projekt wraz z uzasadnieniem został przedstawiony, który stanowi załącznik nr 16 do Nin. protokołu.

Aktualnie na Sali obrad nieobecny radny W. Michalski. Aktualna ilość radnych obecnych na sali obrad 11.

Rada Gminy w obecności 11 radnych powyższą uchwałę podjęła jednogłośnie – podjęła uchwałę nr XXII/141/04 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Jęczydół, co stanowi załącznik nr 17 do Nin. protokołu.

Została ogłoszona 10 min. przerwa.

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy /projekt nr 148/04/.

Aktualnie na Sali posiedzeń nieobecni radni: L. Huber, A. Nawrocka, M. Szyndlarewicz, B. Tomoń, J. Kowaliński. Aktualna ilość radnych biorących udział w sesji – 8.

Powyższy projekt wraz z uzasadnieniem został przedstawiony, który stanowi załącznik nr 18 do Nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 8 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – podjęła uchwałę nr XXII/142/04 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy, co stanowi załącznik nr 19 do Nin. protokołu.

Aktualnie na salę posiedzeń wybyli radni: L. Huber i A. Nawrocka. Aktualna ilość radnych biorących udział w sesji – 10.

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy /projekt nr 147/04/.

Aktualnie na posiedzenie sesji przybył radny Z. Drohomirecki. Aktualna ilość radnych biorących udział w sesji – 11.

Powyższy projekt uchwały został przedstawiony i stanowi załącznik nr 20 do Nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Rada Gminy w obecności 11 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – podjęła uchwałę nr XXII/143/04 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy, co stanowi załącznik nr 21 do Nin. protokołu.

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy /projekt nr 146/04/.

Powyższy projekt wraz z uzasadnieniem został przedstawiony, który stanowi załącznik nr 22 do Nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Radny L. Huber – jakie będą korzyści dla Gminy z chwilą podjęcia powyższej uchwały. Proszę aby zainteresowany wystąpił o wykup a nie o zamianę.

Rada Gminy w obecności 11 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie - podjęła uchwałę nr XXII/144/04 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy, co stanowi załącznik nr 23 do Nin. protokołu.

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych /projekt nr 149/04/

Powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został przedstawiony, który stanowi załącznik nr 24 do Nin. protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na wniosek niektórych radnych w sprawie częstego dojazdu do Urzędu Gminy jest prośba o zmianę wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Radny K. Kleinowski – jak zostanie podjęta uchwała jaka to będzie kwota.

Przewodniczący Rady Gminy – ok. 63.000 zł jest to kwota symulacyjna.

Radny K. Kleinowski – proponuje aby zakupić nowy komputer kosztem dokonania podwyżek, a z projektem w sprawie podwyżek diet wystąpić w nowym roku.

Radny L. Huber – jaka to będzie różnica, żeby to się nie okazało, że pod koniec roku zmieniamy budżet Rady bo zabraknie na diety.

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że budżet Rady był ustalany na podstawie dogłębnej analizy.

Radny K. Kleinowski – czy było sprawdzane w innych gminach.

Radna I. Rybarczyk – niektórzy radni twierdzą, że propozycja tego projektu jest związana z większą pracą w porównaniu do poprzedniej kadencji.

Radny Z. Drohomirecki – potwierdza, że ten projekt jest zasadny, jest dużo pracy na sesji i poza sesją.

Radny L. Huber – kto wystąpił z tym wnioskiem.

Radny D. Zagrodzki – poinformował, że powyższy projekt jest zasadny, jest dużo pracy, uważa, że to nie jest duża propozycja. Prosi o podanie innych stawek do projektu uchwały.

Radny K. Kleinowski – może stawkę zmienić na kwotę 300 zł.

Aktualnie na sesję przybył Wójt Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nieobecność niektórych radnych w zakładzie pracy w celu uczestnictwa w sesjach, komisjach jest bezpłatna.

Radny L. Huber – uważa, że podwyżki diet jest to skandal, ludzie bezrobotni otrzymują 150 zł – 220 zł m-nie. Ludzie przymierają głodem. Czyste szaleństwo. Uważa, że powyższy projekt należy oddalić, ponieważ nikt nie może podać pisemnego wyliczenia, konsekwencji podjęcia tego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że zmiana uchwały jest zasadna, ponieważ nie jest to jeden dzień czwartek, jestem na telefon, jestem dyspozycyjny. Wiem ile komisje mają pracy, gdyż bardzo często w nich uczestniczę.

Radny L. Huber – przecież to była dobra wola wszystkich radnych do pełnienia funkcji w radzie.

Radny D. Zagrodzki – proponuje może ustalić 1 zł.

Radny L. Huber - składa wniosek formalny aby pozostawić w tej wersji jaka jest ustalona wcześniej.

Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego L. Hubera – 2, przeciw- 9, wstrzymał się -0, przy 11 obecnych podczas głosowania. Wniosek nie został przyjęty.

Rada Gminy w obecności 11 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-9, wstrzymał się-1, przeciw-1 – podjęła uchwałę nr XXII/145/04 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych, co stanowi załącznik nr 25 do Nin. protokołu.

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów /projekt nr 150/04/.

Powyższy projekt wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 26 do Nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie. Radny D. Zagrodzki poinformował, że powyższy projekt powstał na podstawie postulatów złożonych przez sołtysów. Uważa, że 100 zł m-nie to nie jest dużo za taką pracę jaką sołtysi wykonują (kontakt z urzędem, dbanie o mienie komunalne np. świetlica).

Radny K. Kleinowski – może wziąć pod uwagę kwotę 150 zł m-nie.

Radna D. Bęś – potwierdza podwyżkę dla sołtysów biorąc pod uwagę pracę jaką wykonuje sołtys sołectwa Morzyczyn-Zieleniewo P. Laszkiewicz.

Aktualnie salę posiedzeń opuściła radna D. Bęś. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 10.

Radny I. Siwiec – proponuje aby podwyżkę udzielając wziąć pod uwagę wielkość sołectwa.

Radny D. Zagrodzki – uważa, że sołectwa nie powinno się dzielić na małe czy duże. Uważa, że kwota dla sołtysa m-nie w wysokości 100 zł jest to wystarczająca.

Radny L. Huber – poinformował, że dobrze, że ktoś pomyślał o sołtysach, tylko dlaczego nie ma od razu zmian do budżetu.

Wójt Gminy poinformował, że w dziełach nie widać potrzeby zmiany, natomiast jeżeli okaże się, że brak będzie środków to w tym przypadku uszczupli budżet Urzędu Gminy.

Radny K. Kleinowski – wnioskuje aby dieta dla sołtysa m-nie była w kwocie 150 zł.

Za przyjęcie powyższego wniosku złożonego przez radnego K. Kleinowskiego – 3, przeciw-7, wstrzymał się-0, przy 10 obecnych podczas głosowania. Wniosek nie został przyjęty.

Rada Gminy w obecności 10 radnych podjęła uchwałę w następujący: za – 7, przeciw – 3, wstrzymał się – 0 – podjęła uchwałę nr XXII/146/04 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów , co stanowi załącznik nr 27 do Nin. protokołu.

Ad. 20

Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określeniainkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Powyższy projekt wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 28 do Nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów opiniuje powyższy projekt pozytywnie.

Radny I. Siwiec zgłosił aby były dla sołtysów przekazywane osobne kwitariusze z podziałem na wpłaty.

Rada Gminy w obecności 10 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie – podjęła uchwałę nr XXII/147/04 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia z inkaso, co stanowi załącznik nr 29 do Nin. protokołu.

Ad. 21

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Kobylanka.

Powyższy projekt wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 30 do Nin. protokołu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów powyższy projekt opiniuje pozytywnie.

Radny K. Kleinowski – czy ten minuj przed kwotą to jest pomniejszenie o kwotę wskazaną w projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy to nie jest minus, to jest myślnik.

Radny L. Huber – kto wystąpił z wnioskiem, nie wiem za co premia, przecież Gmina licho stoi.

Przewodniczący Rady Gminy – z wnioskiem wystąpiła grupa radnych.

Wójt Gminy - propozycja ode mnie wypłynęła.

Radny L. Huber – wnioskuje aby pozostać przy tym co było do dnia dzisiejszego. Dlaczego nie ma w przypadku podjęcia uchwały zmian do budżetu.

Przewodniczący rady Gminy – poinformował, za co jest udzielany dodatek specjalny, przecież zadłużenia maleje z roku na rok, co powoduje, że wskaźnik maleje. Są pozyskiwane środki pieniężne z zewnątrz.

Radny D. Zagrodzki poinformował osobiście, że sam się podpisał pod wnioskiem w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.

Radny K. Kleinowski – prosi o poinformowanie co z drogą i oświetleniem.

Przewodniczący Rady Gminy – odpowiedzi na interpelacje i zapytania odbędą się w innym pkt. porządku obrad.

Radny L. Huber – jakie będzie wynagrodzenie po przyjęciu powyższego projektu uchwały.

Przybył na posiedzenie sesji radny B. Tomoń. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 11.

Przewodniczący Rady Gminy brutto 7.584,00 z dodatkiem do chwili obecnej.

Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego L. Hubera aby dodatek pozostał bez zmian: za-1, przeciw-9, wstrzymał się-1, przy 11 obecnych podczas głosowania. Wniosek nie został przyjęty.

Rada Gminy w obecności 11 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-9, przeciw-1, wstrzymał się-0, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu – podjęła uchwałę nr XXII/148/04 w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Kobylanka, co stanowi załącznik nr 31 do Nin. protokołu.

Ad. 22

Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

Przewodniczący rady Gminy poinformował, że zgodnie ze statutem Gminy odpowiedź na złożona interpelacje zostanie udzielona w terminie 21 dni od daty złożenia.

Na złożone interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy:

 • odpowiedź na zapytanie złożone przez radnego K. Kleinowskiego (droga i lampa w Motańcu)
 • (droga) – sprawa jest już obiecana, że będzie to zrobione z chwilą załatwienia sprawy z P. Ogonowską, (lampa) – jest niezbędny przetarg.
 • odpowiedź na zapytanie złożone przez radną I. Rybarczyk (ścieżka rowerowa) – jest już w trakcie załatwiania,
 • przetarg ograniczony do naszego województwa – sprawa była już wcześniej ustalana i tak przetarg został powtórzony bez dokonania jakichkolwiek zmian,
 • odpowiedź na zapytanie złożone przez radnego L. Hubera (nieobecność Wójta na początku dzisiejszej sesji)
 • nieobecność była związana z ważnymi sprawami osobistymi oraz z ważnym spotkaniem w Starostwie Powiatowym w sprawie ochrony środowiska.

Przewodniczący Rady Gminy przełożył wójtowi interpelację którą złożył na piśmie radny Huber

Wójt stwierdził, że nie będzie odpowiadał na idiotyczne pytania i w momencie podjęcia wymiany zdań między zainteresowanymi godzącą w powagę obrad Przewodniczący A. Kaszubski odebrał głos Wójtowi i zarządził 10 min. przerwę.

Po przerwie Wójt Gminy M. Przysiwek przeprosił Radnego L. Hubera i pozostałych radnych za swoje emocjonalne zachowanie.

Ad. 23

Wolne wnioski.

Radna I . Rybarczyk – poinformowała, że po zaciągnięciu informacji o działalności GOK-u jest wąskie grono na „tak”, również jest szerokie grono na „nie”. Brak organizacji różnych festynów. GOK jest już zamknięty o godz. 20 00. Kort nie jest wykorzystywany, ponieważ trzeba się zapisywać. Opinia jest negatywna.

Radny D. Zagrodzki – poinformował, że nie jest to do przyjęcia, że się lekceważy przybycie na sesję, nie jest to usprawiedliwienie, że wczoraj był tajfun. Dlatego jest prośba aby sam osobiście Dyrektor GOK-u złożył rezygnację z pracy.

Radny K. Kleinowski – przychyla się do wniosku radnego D. Zagrodzkiego. Lekceważenie, przekładanie terminu posiedzenia komisji to nie jest do przyjęcia. Uważa, że GOK jest dla społeczeństwa a nie odwrotnie.

Wójt Gminy – po wystąpieniu jakie było przedstawione podczas konkursu w sprawie wyboru Dyrektora GOK była przedstawiona ocena bardzo omylna. Wniosek radnego D., Zagrodzkiego nie może być zrealizowany. Myślę, że sam muszę to dokonać i koniecznie to musi się to odbyć.

Radna M. Dąbrowska – powiadomiła, że sprawa tajfunu nie jest to prawda.

Wójt Gminy – ubolewa nad tym , że tak się stało z Dyrektorem GOK P. W. Książczyskiem.

Radny D. Zagrodzki – poinformował, że nie chciałby ingerować w zadania Wójta ponieważ Wójt pracowników zatrudnia i zwalnia, a nie Rada.

Radna I. Rybarczyk - zwalniając proszę wziąć pod uwagę przecież już idą wakacje, a co z działalnością GOK-u.

Wójt Gminy poinformował, ze do końca tygodnia opracuje program działalności GOK-u w okresie wakacji.

Ad. 24

Zamknięcie obrad.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący rady Gminy A. Kaszubski o godz. 15:40 zamknął XXII sesję Rady Gminy.

Protokołowała:
Joanna Baszak
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 10:38