Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Nr XIX/04 z dnia 25.03.2004 r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/04
z sesji Rady Gminy Kobylanka
odbytej w dniu 25.03.2004 r.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kaszubski o godz. 9 00 otworzył XIX sesję witając przybyłych radnych oraz zaproszonych gości. Oświadczył, że na podstawie listy obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji ? lista obecności stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu. Nieobecni radni I. Siwiec, L. Huber oraz J. Kowaliński. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Ad. 2

Debat nt. bezpieczeństwo w Gminie.

Na temat bezpieczeństwa w Gminie Kobylanka zabrał głos przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczec. P. Andrzej Stechnij, informując o działaniach jakie są dokonywane przez policję na terenie gminy m.in.: odbył się przetarg na zakup łodzi motorowej, jak również zostali przeszkoleni dwaj policjanci do obsługiwania tej łodzi, są starania do zakupu makiety policjanta i radiowozu. Została odczytana analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie II Rewiru Dzielnicowych w Gminie Kobylanka za 2003 r. przez asp. Krzysztofa Sierotę. Analiza powyższa stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Na posiedzenie przybył radny I. Siwiec. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu 13.

W dyskusji również wziął udział mieszkaniec Kobylanki P. Jan Wróblewski, który poruszył temat przeciążenia ruchu drogowego oraz niebezpiecznej jazdy na ul. Szczecińskiej w Kobylance.

Przedstawiciel policji zobowiązał się, że powyższą sprawę przekaże do sekcji drogowej w celu przeprowadzenia większych kontroli.

Radny Z. Drohomirecki zgłosił, aby większą uwagę zwrócić na zabezpieczenie organizowanych meczy piłkarskich, osoby starsze mieszkające samotnie, psy biegające po miejscowościach oraz na narkotyki, o których się słyszy coraz częściej.

Radny M. Wojciechowski ? zgłosił aby patrol policji odbywał się od strony Stargardu przed Kobylanką, również zgłasza sprawę narkotyków dot. m.in. Reptowa i innych miejscowości.

Radny D. Zagrodzki ? zgłosił aby zwrócić większą uwagę na podpalenia, które się zdarzają w godz.13 00 ? 16 00 w okolicy Morzyczyna, Zieleniewa i Miedwiecka.

Radna I. Rybarczyk- zgłasza aby spowodować zwolnienie ruchu w dni wolne dla pojazdów ciężarowych.

Przewodniczący Rady podsumowując dyskusję wyciągnął następujące wnioski:

- większa współpraca pomiędzy policją a mieszkańcami,
- wspieranie policji poprzez udział w organizowanych spotkaniach,
- do chwili wybudowania obwodnicy zwiększenie patroli policji,
- deklaracja współpracy policji z mieszkańcami jak również z samymi radnymi, co w efekcie zmniejszy ilość kradzieży, włamań, rozbojów.

Została ogłoszona 10 min. przerwa.

Na temat bezpieczeństwa p.poż. na terenie gminy sprawozdanie odczytał przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczec. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Również zabrał głos Sekretarz ZG ZOSP RP P. Franciszek Przywara informując, że na terenie gminy działa 5 jednostek bojowych OSP, które są dobrze wyposażone, poinformował o dotacjach z budżetu przydzielonych dla jednostek OSP, poinformował, że planowany jest zakup wozu bojowego dla OSP Bielkowo w późniejszym terminie dla OSP Kobylanka, członkowie wszystkich jednostek posiadają wymagane ubezpieczenia, przeszkolenia.

Prezes ZOSP D. Zagrodzki poinformował o środkach finansowych jakie były przydzielone z budżetu gminy dla poszczególnych jednostek OSP, że jest bardzo duże zaangażowanie w budowę remizo-świetlicy w Niedżwiedziu, w remont remizy w Kobylance, Reptowie i Bielkowie. Poinformował, że każdy mieszkaniec może się czuć bezpieczny, każda jednostka dysponuje łącznością, wyposażenie w jednostkach jest w pełni, członkowie jednostek posiadają przeszkolenia w tym również pod względem medycznym. Poinformował o planowanym zakupie wozu strażackiego dla jednostki OSP Bielkowo w kwocie ok. 130.000 zł. Poinformował, że dwie jednostki OSP Bielkowo i Kobylanka są jednostkami bardzo dobrze wyposażonymi.

Radny M. Wojciechowski - prosi o zorganizowanie prelekcji, szkoleń nt. p.poż. w szkołach na terenie gminy.

P. F. Przywara poinformował, że szkolenia, prelekcje, pogadanki odbywają się w obecnośći pracownika Urzędu Gminy dwa razy do roku w szkole w Reptowie. W innych szkołach takie szkolenia nie miały miejsca w obecności pracownika Urzędu Gminy, gdyż nie było zapotrzebowania.

Wójt poinformował, że szkolenia takie są organizowane na terenie szkół przez nauczycieli.

Radny D. Zagrodzki poinformował, że w roku 2004 planowane jest przeprowadzenie ewakuacji niektórych obiektów.

Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wkład pracy, realizację zadań w jednostkach OSP na terenie gminy.

Została ogłoszona przerwa 10 min.

Ad. 3

Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 26.02.2004 r.

Protokół został zatwierdzony jednogłośnie w obecności 11 radnych podczas głosowania. Nieobecni radny D. Zagrodzki oraz radny I. Siwiec.

Ad. 4

Informacja o bieżącej pracy Wójta i działalności Urzędu Gminy w Kobylance.

Sprawozdanie z działalności przedstawił osobiście Wójt Gminy:

 1. Dokonano cyfrowego opracowania opisu trzech kart projektów zgłoszonych przez Gminę Kobylanka do finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce. Opracowania opisowe umieszczono w Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Programom nadane zostały nr identyfikacyjne ISEKP. Są to: ERDF/11838-Program -Budowa drogi gminnej na odcinku Reptowo - Morzyczyn i Reptowo - Motaniec-, ERDF/11839 Program -Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach gminy Kobylanka-, ERDF/11841-Program ?Rozbudowa promenady - ścieżki edukacyjnej nad północnym brzegiem jeziora Miedwie.? Przypomnę, że decyzją Rady Gminy z początku br. zaakceptowano do realizacji trzy projekty inwestycyjne w skład których weszło sześć zadań realizacyjnych. ( więcej informacji: patrz-Sprawozdanie Styczeń, pkt.11 ).
 2. Opracowano szczegółowy zakresy rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych kanalizacji sanitarnej, które włączono do ogólnego programu inwestycyjnego realizowanego ramach działania Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie pod nazwą: ?Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie w celu ochrony i poprawy jakości wód powierzchniowych stanowiących ujęcie wody dla Szczecina i terenów przyległych do jeziora?. Zadanie to współfinansowane będzie w ramach Programu ISPA. Gmina uczestniczy udziałem 4,95 mln zł, na który składają się: zakresy kanalizacyjne w następujących miejscowościach: Motaniec - Reptowo Koszt sumaryczny: 740 700 zł - sieć kanalizacyjna średnicy dn 200 mm PVC L = 1000mb x 449,70 zł/mb = 449 700 zł - rurociąg tłoczny średnicy dn 110 mm PE L = 920 mb x 175 zł/mb = 161 000 zł - przepompownie ścieków 2 szt. x 65 000 zł/szt = 130 000 zł Cisewo ? Rentowo Koszt sumaryczny: 1 584 020 zł - sieć kanalizacyjna średnicy dn 200 mm PVC L = 1600mb x 449,70 zł/mb = 719 520 zł - rurociąg tłoczny średnicy dn 110 mm PE L = 3250 mb x 186 zł/mb = 604 500 zł - przepompownie ścieków 4 szt. x 65 000 zł/szt = 260 000 zł Miedwiecko ? Zieleniewo Koszt sumaryczny: 1 016 215 zł - sieć kanalizacyjna średnicy dn 200 mm PVC L = 1950mb x 449,70 zł/mb = 876 915 zł - rurociąg tłoczny średnicy dn 110 mm PE L = 50 mb x 186 zł/mb = 9 300 zl - przepompownie ścieków 2 szt. x 65 000 zł/szt = 130 000 zł Rekowo oraz Wielichówek Koszt sumaryczny: 2 x 800 000 zł = 1 600 000 zł oczyszczalnia wiejska punktowa (sztuk dwie) i sieć kanalizacyjna wsi Obecnie Związek prowadzi prace związane z oporacowaniem studium wykonalności zadania. Całemu zadaniu patronuje i wspomaga finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 3. Dokonano ostatecznych uzgodnień mających związek z opracowaniem projektów techniczno-budowlanych na drogę nr DG-4140028 relacji Reptowo-Morzyczyn oraz DG-4140012 relacji Reptowo-Motaniec. . Zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej tego zakresu powierzono firmie, która drogą przetargu nieograniczonego wygrała projektowanie obwodnicy ? północnego obejścia Kobylanki, zlecone w ramach rządowego programu budowy sieci dróg i autostrad przez GDDKiA. Z uwagi, że odcinek drogowy Reptowo-Morzyczyn ma ścisły związek z budową obwodnicy (budowa wiaduktu, budowa nasypów na długości 600 mb drogi a także budowa podbudowy asfaltowej na części drogi gminnej w ramach zadania rządowego) wydaje się bezwzględnie uzasadnionym, aby prace projektowe gminnej części dokonywała ta sama firma. Należy uwzględnić przyszły skomplikowany charakter rozliczeń z Unią Europejską części wspólnie realizowanych (Gmina ? GDDKiA) a różnie finansowanych (inne, współfinansujące programy pomocowe). Elementem, który zdaje się decyzję tą uzasadniać jeszcze bardziej to fakt, że w początku 2004 roku ustalono ostatecznie nowy przebieg ścieżki rowerowej biegnącej z kierunku Szczecin - Wielgowo przez Niedźwiedź, Reptowo i dalej właśnie drogą DG-4140028, przez wiadukt WDO-4 do miejscowości Morzyczyn. Następnie, po poprzecznym przekroczeniu obecnej drogi krajowej nr 10, (status ulegnie zmienie) zakończy swój bieg na ulicy Jeziornej (początek Promenady). Zlecany projekt techniczno-budowlany uwzględniać już dzisiaj musi kompleksowy zamysł ukryty w Programie Gospodarczym Gminy (WPI 2003-2010). Już dzisiaj potrzeba, poprzez jednolite projektowanie części rządowej i gminnej, uwzględniać (może) inną szerokość wiaduktu tak, aby jego parametry uwzględniły choćby wąski przelot ścieżki rowerowej. Poprzez dodatkowe aneksy do pozwolenia na budowę obwodnicy (część Morzyczyn) istnieje jeszcze możliwość, aby wiadukt uwzględniał bezpieczne przejście pieszo-rowerowy, pod którym będzie droga szybkiego ruchu. Jako że droga DG-4140012 Reptowo-Motaniec, także włącza mieszkańców największej miejscowości w ruch samochodowy budowanej obwodnicy uznano także -po wewnętrznych konsultacjach z merytorycznymi służbami Urzędu- że projekt ten powinien realizować Transprojekt Gdańsk ? Pracownia Projektowa Szczecin. Po długo trwających negocjacjach ustalono, że w ramach zlecenia z wolnej ręki (6 tyś. euro za drogę) Transprojekt Gdańsk przyjmie do realizacji projekty budowlano-techniczne obu dróg. Zadanie jakie będzie spełniać obwodnica oraz sieć wewnętrzna dróg gminnych mają wiele funkcji wspólnych, choćby tych wynikających z włączania się -wzajemnego- do ruchu drogowego. Z tej to też przyczyny rozgraniczenie prac projektowych na różne biura, nawet zakładając, że oferta wykonania projektu mogłaby być tańszą, może przy tym bardzo skomplikowanym łańcuch powiązań projektu rządowego z gminnym uczynić przyszłe koszty (np. przebudowy części wiaduktu) kosztami nie do udźwignięcia przez samorząd lokalny i w konsekwencji upadek części programu gospodarczego.
 4. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnej społeczności reprezentującej Osiedle Zielone w Kobylance. Podjęto ustalenia w zakresie naprawy części drogi dojazdowej do Osiedla a także części dróg wewnętrznych Osiedla. Sfinansowano naprawę najbardziej uciążliwych -z pkt widzenia użytkowania- odcinków dróg. Niektóre uciążliwe miejsca wzmacniane są obecnie żwirem. Także -w zakresie remontu dróg- dokonano z Radą sołecką sołectwa Cisewo ustaleń remontu drogi wiejskiej w Cisewie na odcinku sklep-las (kier. Wielichówko). Gmina dostarczyła do miejscowości materiał w postaci żwiru a społeczność lokalna własnymi siłami i przy użyciu własnego sprzętu dokonała napraw na całej długości odcinka drogi.
 5. Zakupiono (dokonano 40%-owej przedpłaty) cztery komplety placów zabaw dla dzieci. Place zabaw -poza już istniejącymi- w Cisewie i Jęczydole zostaną umieszczone w sąsiedztwie świetlic wiejskich we wsi Bielkowo i Motaniec, na placu komunalnym wsi Wielichówko oraz w ogrodzeniu szkoły podstawowej w Kobylance. Place zabaw zostaną zamontowane w okresie do końca maja 2004 roku.
 6. Zarządzeniem nr 8/2004 z dnia 23 marca 2004 roku, zlecono przeprowadzenie kompleksowej kontroli poprawności wykonywania pracy przez kierowców autobusów taboru gminnego. Ostemplowano ostatnie karty drogowe będące w zasobach urzędu, spisano liczniki oraz zatankowano wszystkie autobusy do pełna na stacji paliw w obecności komisji kontrolującej. Z uwagi na brak wszystkich kart drogowych w urzędzie nakazano ich wypełnienie w obecności Komisji i po ich ostemplowaniu i opisaniu, zgromadzono w materiale kontrolnym w postaci dokumentów kontroli. Zgromadzony materiał poddawany zostanie analizie i kontroli szczegółowej. Jednocześnie, zarządzeniem nr 6/2004 z dnia 1 marca 2004 roku zlecono przeprowadzenie kompleksowej kontroli poprawności prowadzenia gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury. Kontrola obejmuje w szczególności zakres operacji finansowych dokonywanych przez GOK w ramach przydzielonej dotacji publicznej oraz celowość kierunków wydatkowania publicznych środków pieniężnych. Z wnioskami kontroli Rada zostanie zapoznana po ich całkowitym zakończeniu.
 7. Zarządzeniem wewnętrznym wójta Gminy Kobylanka nr 9/2004 z dnia 25 marca 2004 roku, powołałem skład osobowy Komisji Przetargowej do wyłonienia oferty na wykonawstwo zadania inwestycyjnego pn: ?Budowa kanalizacji samitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kobylanka i Reptowo? realizowanego w ramach pomocy finansowej Unii Europejskiej - programu SAPARD, działanie trzecie. W skład 5 osobowej Komisji weszli: Przewodniczący Komisji z-ca wójta Zb. Tarnawski, Sekretarz Komisji J. Florczyk, (osoby merytorycznie wspomagające, obaj bez prawa głosu w wyborze oferty) oraz trzej członkowie z prawem głosu: sekretarz Urzędu J. Kazberuk, inspektor ds. prawidłowości realizacji inwestycji gminnych inż. Zb. Sroczyk oraz inspektor nadzoru realizowanych zadań inwestycyjnych w Gminie Kobylanka inż. St. Piwko.
 8. W wyniku występującej nadpłynności środków finansowych na rachunkach bankowych Gminy Kobylanka, dla podniesienia efektywności gospodarki finansami publicznymi, w miesiącu marcu po konsultacjach ze skarbnikiem Gminy podjąłem decyzję o wyłączeniu z rachunku bieżącego kwoty 740 tysięcy złotych i zdeponowaniu jej na rachunku depozytowym terminowym w innym banku. Realny spodziewany dochód z podjętego działania w okresie trzech miesięcy wyniesie ok. 10 tys. zł, która to kwota włączona zostanie do dochodów budżetu Gminy w m-cu czerwcu 2004 roku.
 9. Zakończono I etap prac nad projektem techniczno -budowlanym przebudowy budynku Urzędu Gminy . W wyniku zgodnych ustaleń projektantów, architektów oraz konstruktorów ustalono ostateczną wersję rozmieszczenia pomieszczeń biurowych oraz przypisanie im funkcji jaką będą spełniać w budynku urzędowym z uwzględnieniem poszczególnych kondygnacji budynku. Obecnie trwają zaawansowane prace projektowe efektem których będzie przedłożenie Gminie pozwolenia na budowę w granicach m-ca czerwca-lipca 2004 roku.
 10. Zakończono najważniejszy, I etap prac mających związek z realizacją drugiej części Promenady -Ścieżki edukacyjnej jeziora Miedwie i przystąpiono do zlecenia technicznego opracowania szczegółów konstrukcyjnych elementów towarzyszących Promenadzie. W założeniu organizacyjnym -czasowym-, przedsięwzięcie wykonywane będzie jednoetapowo. W założeniu organizacyjnym -przestrzennym- przedsięwzięcie wykonywane będzie dwuetapowo tzn. na dwóch niezależnych od siebie i nie stykających się z sobą powierzchniach (pozycyjach geodezyjnych). Pierwsza, dotyczy budowy ok. 80 metrowego mola posadowionego w miejscu bardzo zbliżonym do przebiegu trasy mola już nieistniejącego, druga (faza właściwa) to utrzymana w konwencji istniejącej Promenady, ścieżka spacerowa o charakterze edukacyjnym. Na trasie opracowywanego właśnie odcinka znajdować się będzie kilka fundamentalnych dla przedsięwzięcia budowli spełniających kilka różnych funkcji sobie przypisanych. I tak do najważniejszych należeć będzie z pewnością muszla koncertowa posadowiona częściowo na wodzie częściowo zaś na lądzie. Muszlę w kącie optymalnego pola widzenia sceny, okala infrastruktura w postaci miejsc dla widowni w ilości 350 sztuk posadowionych w różnym poziomie, celem zapewnienia optymalnej widoczności sceny. Budowlą równorzędną randze muszli będzie Park Zdrowia usytuowany w końcowym fragmencie Promenady. Obecny lasek olchowy zostanie przemodelowane w zadrzewienie o charakterze parkowym a od strony wody zabezpieczone palisadą i wyniesiony nawiezioną ziemią ponad bezpieczny dla Parku poziom wody gruntowej oraz poziom wyznaczany przez wody napływowe. Park posiada wbudowane różne elementy i urządzenia sportowe służące podnoszeniu kondycji fizycznej przebywających w Parku Ludzi. (bieżnie, płotki, drążki, itp.) Elementami uzupełniającymi planowaną wielofunkcyjność Promenady i terenów z nią sąsiadujących jest plac zabaw dla dzieci w postaci dziecięcego miasteczka oraz Skateboard Park jako uzupełnienie oferty dla młodzieży. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy -pierwszym 1000-cem sztuk ulotek- akcję promocyjną inwestycji, która to akcja w pierwszej fazie polega na zainteresowaniu instytucji rządowo-samorządowych zaistnieniem tego projektu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. W fazie drugiej materiał promocyjny przekazany zostanie instytucjom finansowym ze szczególnym zainteresowaniem WFOŚiGW. Faza trzecia to wzmożona działalność promocyjna w środkach masowego przekazu regionalnych i lokalnych.
 11. Ze skutkiem pozytywnym zakończono fazę wizytacji terenowej wniosku złożonego przez Gminę do programu SAPARD, działanie czwarte, celem dofinansowania budowy sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Kunowie. W chwili obecnej opracowywana jest specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która udostępniona do publicznego wglądu stanie się podstawą do wyłonienia oferenta na wykonanie zadania.
 12. W fazie końcowego opracowywania znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia sporządzona na potrzeby wyłonienie wykonawcy kanalizacji tak sanitarnej jak i burzowej nie objętej wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu SAPARD. (Jeziorna, Szczecińska, przykanaliki Chrobrego w Kobylance oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla Zakładu Wysokich Napięć w Morzyczynie).
 13. Wraz ze skarbnikiem Gminy odbyłem pierwsze rozmowy z bankowymi instytucjami finansowymi w kontekście warunków, jakie może otrzymać Gmina Kobylanka na prefinansowanie zadań inwestycyjnych, współfinansowanych środkami pieniężnymi Unii Europejskiej. W przypadku braku pomocy ze strony instytucji funduszowych, koniecznym będzie czasowe wspomożenie Gminy w instytucjach bankowych, aby bieżąca płynność finansowa Gminy nie uległa destabilizacji.
 14. Wypracowano warunki umowy ? porozumienia z nowym dzierżawcą pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kunowie. Porozumienie oparte zostało o kompensatę wartości wykazanej przez dzierżawcę we wbudowanych materiałach w czynsz należny Gminie z tytułu udostępnionych pomieszczeń komunalnych. W pomieszczeniach świetlicy prowadzona będzie działalność gospodarcza o charakterze gastronomiczno-kawiarnianym.
 15. Podpisano umowę z mieszkańcem Kobylanki na wydzierżawienie pomieszczeń dawnego laboratorium w budynku ośrodka zdrowia w Kobylance. Pomieszczenie przeznaczone będzie na cele świadczenia usług w zakresie ogólnej profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Kobylanki a także do celów prezentacji i ewentualnej dystrybucji materiałów i sprzętu wykorzystywanego w działalności stomatologicznej. W tym momencie na posiedzenie przybyli radni I. Siwiec i D. Zagrodzki. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu ? 13.
 16. Dokonano protokolarnego spisania, demontażu i zezłomowania wszystkich zbędnych urządzeń metalowych, stanowiących wyposażenie dawnej kotłowni węglowej w budynku ośrodka zdrowia w Kobylance. Bardzo kłopotliwego demontażu i wydobywania z pomieszczeń piwnicznych Ośrodka części złomowych dokonano poprzez specjalistyczną firmę. Firma za pozyskany metalowy surowiec dokonała wpłaty na konto Urzędu w wysokości 500 zł.
 17. Wypracowano nową treść porozumienia i przystąpiono do jego fizycznej realizacji a mającego związek z budową ?wspólnie z mieszkańcami? kolektora kanalizacji sanitarnej oraz budową wodociągu w obrębie działek rekreacyjnych przylegających do ulicy Jeziornej w Morzyczynie. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę ok. 95 tys. zł. Z założenia, wzorem lat ubiegłych Gmina uczestniczy w kosztach zadania poprzez pokrycie kosztów materiałów, które w tym przypadku wynoszą 42 tys. zł. Po zakończeniu prac budowlanych wg wartości kosztorysu inwestorskiego inwestycja wciągnięta zostanie na stan majątku trwałego Gminy.
 18. Zakończono ostateczne konsultacje społeczne z rolnikami Gminy Kobylanka, które odbyły się w Kunowie. Konsultacje miały ścisły związek z wprowadzeniem w życie precedensowego w swoim charakterze programu pomocowego dla sektora rolniczego (gospodarstwa indywidualne). Zadaniem programu jest finansowe wspieranie tych zabiegów agrarnych wykonywanych podczas produkcji rolniczej, które w istotny sposób wpływają na poprawę środowiska naturalnego w obszarze zlewni jeziora Miedwie, zbiornika wody pitnej dla miasta Szczecina.
 19. Po uprawomocnieniu się decyzji dotychczasowej Pani sołtys o zrzeczeniu mandatu sołtysa z uwagi na zmianę miejsca zamieszkiwania i zameldowania, w dniu 9 marca 2004 roku, na Walnym Zgromadzeniu Mieszkańców wsi Bielkowo przeprowadzono wybory na nowego sołtysa wsi. Nowym sołtysem Bielkowa została Pani.
 20. Podpisano umowy na wykonywanie pod nadzorem Rad sołeckich części prac mających związek z remontami świetlic (Morzyczyn) oraz zakupiono materiały do celów remontów bieżących świetlic (Morzyczyn, Motaniec, Bielkowo) wykonywanych siłami własnymi sołectwa.
 21. Dokonano przeglądu ofert a następnie wyboru drogą rozmów kwakifikacyjnych nowego pracownika Urzędu Gminy. Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczyła Pani Kierownik GCI A. Nowińska rozpatrzyła 8 ofert. Podstawowym zakresem obowiązków nowo zatrudnionej osoby będzie pilotowanie spraw związanych z powstawaniem nowego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy jak i weryfikacja studium w zakresach w których się ono zdezaktualizowało oraz kontrola ładu architektonicznego i urbanistycznego Gminy. Objęcie obowiązków nastąpi z dniem 2 maja 2004 roku. Nowo zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
 22. W Urzędzie Gminy zorganizowano spotkanie z dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi oraz pracownikami socjalnymi GOPS. Spotkaniem tym zainicjowano akcję zadaniem której jest zintensyfikowana penetracja przez pedagogów szkolnych i pracowników GOPS, środowisk patologicznych w Gminie. Celem zaś akcji, która zakończyć się powinna w końcu m-ca kwietnia jest pomoc dzieciom uczęszczającym do gminnych szkół a objętych bezpośrednim oddziaływaniem takich środowisk. Każda informacja mająca związek z ?choćby- przypuszczeniami fizycznego maltretowania dzieci, wykorzystywania ich do ciężkich prac przydomowych czy polowych a także wykorzystywania seksualnego będzie analizowana i przekazywana odpowiednim organom. Akcja ma na celu jednocześnie wskazanie a następnie eliminację potencjalnie mogących powstawać zagrożeń a mających związek z bezpieczeństwem dziecka.
 23. Podjęto działania korespondencyjne z Przewodniczącym Gminnej Rady Sportu Panem Grzelakiem w zakresie wypracowania stanowiska w temacie przydziału bezpłatnego limitu godzin użytkowania sal gimnastycznych szkół podstawowych dla członków klubów i stowarzyszeń sportowych. Nie zgodziłem się z propozycją G.R.S., aby każdy klub sportowy (też stowarzyszenie) miał przypisany bezpłatny limit godzin do wykorzystywania. Liczba trzech godzin na klub jest w ilości swojej nie do przyjęcia. U zaproponowanej przeze mnie zasady leży przydział limitów bezpłatnych godzin, przypadających na każdą sali gimnastycznej nie zaś limitów przypisanych każdemu klubowi (stowarzyszeniu). U podstaw podjętych rozmów leży ostateczne uregulowanie zasad bezpłatnego udostępniania mieszkańcom Gminy dóbr w postaci dostępu do sal gimnastycznych. Rozmowy są w toku a ich wynik przesądzi o zasadach bezpłatnego wykorzystywania majątku Gminy przez sportowców.
 24. Z inicjatywy radnej Ireny Rybarczyk oraz radnego Marcina Wojciechowskiego, sołtys wsi Kobylanka w dniu 12 marca zorganizował spotkanie lokalnych władz samorządowych z mieszkańcami Kobylanki. Na spotkaniu poruszano sprawy budowy infrastruktury kanalizacyjnej, remontu drogi wojewódzkiej nr 120 (ulica Szkolna) oraz wysłuchano referowanego przeze mnie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych zadań, które dotykają bezpośrednio wsi Kobylanka.
 25. Przeprowadzono spotkania sprawozdawcze za okres działalności w 2003 roku, ze wszystkimi pięcioma jednostkami OSP. Dokonano oceny pracy jednostek. Wyznaczono zadania do realizacji i uchwałami zebrań przyjęto budżety na 2004 rok. Plany pracy opracowane zostały z uwzględnieniem kosztów opartych o kwoty przydziału dotacji, jakie Rada Gminy przydzieliła Zarządowi Gminnemu OSP celem realizacji ochrony p-poż w Gminie.
 26. Przeprowadzono rozmowy z wizytatorami Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie, którzy w okresie kilkunastu dni dokonywali kontroli mających związek z oceną jakości nauczania dzieci i młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie (gimnazjum, podstawówka). Kontrola jest kontrolą planową i obejmie w roku bieżącym wszystkie szkoły Gminy Kobylanka. Wyniki kontroli oraz wnioski z niej wypływające dla władz samorządowych przedstawione zostaną przy najbliższej debacie Rady Gminy na temat oświaty.

Ad. 4

Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący poinformował o wpłynięciu skargi przez Państwo Wieczorek w sprawie wadliwego funkcjonowania przepompowni przy posesji, która jest ich własnością. Powiadomił, że odbyły się rozmowy w tej sprawie z Wodociągami w Goleniowie i, że do końca maja będą przedstawione techniczne rozwiązania w tej sprawie.

Poinformował, że do Biura Rady wpłynęło pismo w sprawie dofinansowania do budowy remizo-świetlicy w Niedźwiedziu, które zostało odczytane na posiedzeniu.

Poinformował, że do końca kwietnia należy składać oświadczenia majątkowe. Poinformował, że w Biurze Rady znajduje się broszurka w sprawie prawidłowego wypełnienia oświadczenia majątkowego, z której można skorzystać.

Ad. 6

Interpelacje i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na interpelację złożoną na sesji w dniu 26.02.2004 r. została udzielona pisemna odpowiedź zainteresowanej oraz do wiadomości wszystkim radnym.

Ad. 7

Sprawozdanie z przebiegu działania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylanka za rok 2003.

Salę posiedzeń opuściła radna D. Bęś. Aktualna ilość radnych 12.

Sprawozdanie odczytał Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Waldemar Michalski, które stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Radny B. Tomoń podziękował Przewodniczącemu GKPiRPA za wyrażenie zgody na zakup gier zręcznościowych do świetlicy w Morzyczynie.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Przewodniczący GKPRiRPA W. Michalski przedstawił w/w projekt uchwały oraz poinformował o zmianie w Gminnym Programie w § 4 , pkt. VI ?pozostała działalność wspierająca osoby uzależnione i współuzależnione ? rzeczowa pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych kwota 1.010 zł ulega zmianie na kwotę 1.510 zł. Powyższy projekt stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Rada Gminy w obecności 12 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie ? podjęła uchwałę Nr XIX/118/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004, która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w zakresie ochrony środowiska.

Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski poinformował, że w przedstawionym projekcie uchwały, który stanowi załącznik nr 8 zostały wniesione zmiany zgłoszone na sesji przez radnych oraz na spotkaniach przez rolników.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów przedstawiła propozycję zmiany w załączniku do uchwały w programie w § 21. ?Wysokość refundacji przypadającej na jedno gospodarstwo rolne, w zależności od jego wielkości, nie może przekroczyć kwoty:

• 500 zł dla gospodarstw do 10 ha, • 1.500 zł dla gospodarstw powyżej 10 do 25 ha, • 2.500 zł dla gospodarstw powyżej 25 ha?.

Radny I. Siwiec ? proponuje aby propozycję KRGiF przedstawić rolnikom.

Radny D. Zagrodzki ? poinformował, że KRGiF przedstawia tylko swoją propozycję a decyzja leży w gestii radnych.

Radny I. Siwiec ? nie wyraża zgody na propozycję przedstawioną przez KRGiF.

Radny D. Zagrodzki ? poinformował, że na spotkaniu rolnicy byli powiadomieni, że propozycja trafi do KRGiF w celu przyjęcia.

Wniosek KRGiF został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania za przyjęciem-11, przeciw-1, wstrzymał się-0, przy 12 obecnych na sali obrad. Wniosek KRGiF został przyjęty.

Rada Gminy w obecności 12 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie ? podjęła uchwałę Nr XIX/119/04 w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w zakresie ochrony środowiska, która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2004 r.

Powyższy projekt wraz z autopoprawką został przedstawiony i stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Rada Gminy w obecności 12 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie ? podjęła uchwałę Nr XIX/120/04 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2004 rok, która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody.

Wójt poinformował, że Nadleśnictwo Kliniska wystąpiło z wnioskiem ? prośbą o uznanie wykazanych w/w projekcie uchwały drzew jako pomniki przyrody. W/w projekt stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Rada Gminy w obecności 12 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-11, przeciw-0, wstrzymał się ? 1 ? podjęła uchwałę Nr XIX/121/04 w sprawie uznania za pomniki przyrody, która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad. 12

Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

W związku z niezłożonymi interpelacjami i zapytaniami odpowiedzi nie były udzielane.

Wójt zgłosił, że z braku dopilnowania sprawy zapomniał zgłosić do porządku obrad projekt uchwały nr 126/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy.

Za przyjęciem do porządku obrad - 11 , wstrzymał się-0, przeciw-1, w obecności 12 radnych. Projekt uchwały nr 126/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy został przyjęty jako pkt. 14 do porządku obrad.

Ad. 13

Wolne wnioski.

Radny Z. Drohomirecki podziękował za duży wkład Wójta oraz mieszkańców jaki wnieśli w budowę świetlico-remizy w Niedźwiedziu. Poinformował, że obecnie środki na budowę jakie są jest to kwota 22 000 zł, są to środki bardzo małe. Proszę Radę o przydzielenie funduszy na budowę świetlico-remizy.

Przewodniczący Rady Gminy ? koszty przedstawione przez radnego Z. Drohomireckiego w piśmie wcześniej odczytanym są bardzo wysokie. Prosi o konkrety na jaki cel środki będą wykorzystane.

Rdany Z. Drohomirecki ? dokumenty zawierające zakres prac budowlanych do zrealizowania zostały przedstawione Z-cy Wójta, który zawiera m.in. dokończenie pomieszczeń na piętrze, wykonanie schodów na piętro, zakup bramy itp.

Radny D. Zagrodzki ? uważam, że środki powinny być wykorzystane oszczędniej.

Wójt ? proszę o wykazanie efektywności i określenie zakresu robót za kwotę 22.000 zł.

Radny W. Michalski ? zaproponował aby fundusz przydzielony dla sportu w Niedźwiedziu został przekazany na budowę remizo-świetlicy w Niedźwiedziu.

Radna I. Rybarczyk - czym się różnią mieszkańcy Niedżwiedzia od mieszkańców z innych miejscowości. Uważam, że te pomieszczenia na piętrze o których wcześniej radny wspomniał nie są potrzebne.

W chwili obecnej salę posiedzeń opuścił radny M. Wojciechowski. Aktualna ilość radnych 11.

Wójt ? poinformował, że za plany Z-cy Wójta Rada Gminy nie będzie ponosić konsekwencji.

Radny Z. Drohomirecki ? budowa pomieszczeń na piętrze ma na celu wykorzystanie przez dzieci oczekujące na transport szkolny, zajęcia popołudniowe itp.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy.

Wójt omówił powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. Projekt dotyczy gruntów przy szkole w Reptowie.

Rada Gminy w obecności 11 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie ? podjęła uchwałę Nr XIX/122/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy, która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad. 15

Zamknięcie obrad.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski o godz. 14 55 zamknął XIX sesję Rady Gminy.

Protokołowała:
Joanna Baszak
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 10:37