Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓL Nr XVIII/04 z dnia 26.02.2004 r.

PROTOKÓL Nr XVIII/04
z sesji Rady Gminy Kobylanka
odbytej w dniu 26.02.2004 r.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kaszubski o godz. 900 otworzył XVIII sesję witając przybyłych radnych oraz gości. Oświadczył, że na podstawie listy obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji ? lista obecności stanowi załącznik nr 1 oraz lista obecności przybyłych gości stanowi załącznik nr 2 do min. protokołu.

Ad.2

Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 22.01.2004 r.

Protokół z dnia 22.01.2004 r. został zatwierdzony w następujący sposób: za-14, przeciw-0, wstrzymał się-1, przy 15 obecnych podczas głosowania. Protokół został przyjęty.

Ad. 3

Informacja o bieżącej pracy Wójta i działalności Urzędu Gminy w Kobylance.

Sprawozdanie z działalności osobiście przedstawił Wójt Gminy:
 1. Gmina Kobylanka złożyła wniosek do programu SAPARD, (działanie 4) na dofinansowanie środkami przedakcesyjnymi inwestycję oświatową pn: ?Budowa Sali Gimnastycznej w SP Kunowo? na kwotę 130 tys. zł.
 2. Z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, we współpracy z podległymi jednostkami, przygotowano i złożono dwa wnioski o dofinansowanie zadań remontowo-inwestycyjnych w oświacie, na łączną kwotę 66.642 zł.
 3. Na bazie opracowanej dokumentacji koncepcyjnej rozbudowy zagospodarowania północnego brzegu jeziora Miedwie poprzez zadanie ?Promenada-Ścieżka Edukacyjna Jeziora Miedwie część II, opracowano (cyfrowo) materiał w postaci reklamówki promującej to zadania i złożono zamówienie na druk 1000 egzemplarzy. Materiał promujący eksponuje rodzaje budowli, jakie zostały zaplanowane i integralnie związane z Promenadą.
 4. Podpisano umowę na kwotę 15 tys. zł +VAT na realizację projektu techniczno-budowlanego, przebudowy budynku Urzędu Gminy dostosowując go do wymogów jakie stawiają przed administracją publiczną normy zarządzania jakością ISO 9001, do której się przygotowujemy.
 5. Otrzymano gotowy projekt techniczno-budowlany wraz z pozwoleniem na budowę przebudowy ?Placu Zgody?, zrealizowany wg koncepcji projektowej z 2003 roku. Przebudowa Placu Zgody uwzględnia także inwestycję TP S.A. w zakresie całkowitej modernizacji stacji telekomunikacyjnej obsługującej Gminę a znajdującej się obecnie na Placu.
 6. Ogłoszono w prasie przetarg ofertowy na wyłonienie wykonawcy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Kobylanka i Reptowo. Ogłoszenie przetargu stało się możliwe po uwzględnieniu odwołania, jakie Gmina złożyła do warszawskiej centrali ARiMR, po pierwotnej, negatywnej decyzji oddziału szczecińskiego, który nie uwzględnił dużej części wniosku, obejmującej miejscowość Kobylanka. Po weryfikacji wniosku przez ARiMR, dofinansowanie jakie będzie przysługiwać Gminie to kwota 1.350.000 zł. W dniu 25 lutego zakończono prace merytoryczne nad wnioskiem poprzez podpisaniem przez strony (ARiMR oraz Gmina) ?Protokołu z wizytacji terenowej?.
 7. W Zespole Szkół Publicznych w Reptowie dokonano kontroli prac pedagogów w kontekście osiąganych -przez nich- wyników w pracy nad jakością kształcenia dzieci. Kontrola opierała się o analizę złożonych w Gminie Raportów jakości kształcenia. Uwagi organu prowadzącego, jakie nasunęły się po analizie wspomnianych protokołów, przesłano do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie.
 8. Merytorycznie oraz formalno-prawnie przygotowano przeprowadzenie wyborów na Sołtysa we wsi Bielkowo. Wybory zostały rozpisane na dzień 9 marca 2004 roku. Koniecznośc rozpisania wyborów związana jest ze zrzeczeniem się mandatu przez obecną Panią sołtys, z powodu zmiany miejsca zamieszkania.
 9. Odbyto drugie już spotkanie sprawozdawczo-wyborcze z cyklu pięciu spotkań, jakie będą miały miejsce z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kobylanka. Spotkanie odbyło się z jednostką OSP Kobylanka, zintegrowaną z Krajowym Systemem Ratowniczo Gaśniczym. Na spotkaniu poza stroną merytorycznej oceny i samooceny działalności jednostki uroczyście pożegnano wieloletniego Prezesa Pana Tadeusza Bezka, nadając mu tytuł honorowego Prezesa OSP Kobylanka. Na spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pionu: Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej, a także radni powiatowi i gminni, Gminy Kobylanka.
 10. W dbałości o jakość dystrybucyjną skromnych gminnych środków finansowych przewidzianych w budżecie na pomoc dla najuboższych, w ramach kontroli wewnętrznej Urzędu, zarządzeniem nr 3/04 z 5 lutego 2004 roku poleciłem przeprowadzenie kontroli działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem kontroli była ocena funkcjonowania Ośrodka pod względem zgodności jego działalności z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Protokół z kontroli przesłano do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. Po ocenie merytorycznej Protokołu przez UW, opinia publiczna Gminy zostanie poinformowana o wnioskach końcowych z przeprowadzonej kontroli.
 11. Odbyto spotkanie robocze z władzami samorządowymi miasta Barlinek w kontekście wymiany zdobywanych doświadczeń na polu promocji turystycznej naszych gmin jak też podejmowanych starań o zdobywanie środków finansowych na inwestycje kreujące turystykę i rekreację, uznając je za bardzo ważne dziedziny prorozwojowe naszych regionów.
 12. Przeprowadzono spotkanie konsultacyjne w zakresie budowy -wspólnego z mieszkańcami- przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w kwartale działek rekreacyjnych przylegających do ulicy Jeziornej w Morzyczynie? Przedsięwzięcie to jest z rodzaju tych, które Gmina wspomaga w finansowaniu zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania, a które wbudowywane są w drogi komunalne i stanowią integralną część sieci istniejącej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Po zakończeniu zadania, protokołem zdawczo ? odbiorczym, inwestycja wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, przekazywana jest Gminie przez wykonujących mieszkańców i stanowi składnik majątku trwałego Gminy.
 13. Odbyto z udziałem GDDKiA spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, którego tematem był problem wywłaszczeniowy dotykający mieszkańców naszej Gminy a którzy poprzez brak osiągnięcia kompromisu z GDDKiA, utrudniają szybszą realizację budowy północnego obejścia Gminy Kobylanka. Na spotkaniu ustalono szczegóły postępowania każdej ze stron zainteresowanych budową obwodnicy.
 14. Dokonano przebudowy organizacyjnej Urzędu w kontekście ciągle pojawiających się nowych uregulowań prawnych a mających związek, z nakładaniem na gminy coraz to rozleglejszych zadań do wykonania oraz z wymogami stawianymi pracownikom administracji samorządowej wydającym decyzje administracyjne. (planowanie przestrzenne, wypłaty zasiłków, rolnictwo, akcesja z UE). Podjęto decyzję o utworzenia stanowiska d/s integracji europejskiej i promocji Gminy. Utworzono na bazie pracowników rekomendowanych przez Gminne Centrum Informacji, 2- osobową służbę komunalną odpowiedzialną za ład i porządek miejsc komunalnych, (chodników, przystanków, ulic, szlaków, placów, parków, cmentarzy, promenady, itp.). Przedłużono umowę o pracę do końca czerwca z kierowcą autobusu gminnego panem St. Królakiem z uwagi, że w gminie nie posiadamy innej osoby uprawnionej do przewozu dzieci autobusami. Polecono GCI wytypowanie oraz przygotowanie do końca sierpnia 2004, osoby z terenu Gminy, która spełniałaby warunki zatrudnienia jako kierowcy.
 15. Zdefiniowano warunki brzegowe stanowiące kryteria, jakie muszą spełnić oferenci przetargu, aby móc w ogóle przystąpić do złożenia oferty na wykonawstwo budowy sieci Kanalizacji sanitarnej w Kobylance i Reptowie. Gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji w Stargardzie na przeprowadzenie przetargu wg zasad określonych w UE a związanego z wyłonieniem wykonawcy budowy sieci Kanalizacji sanitarnej w Kobylance i Reptowie wraz ze sporządzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz przeszkoleniem Gminnej Komisji Przetargowej.
 16. Przeprowadzono rozmowy mające związek ze zbyciem nieruchomości po byłym SKR dla inwestora deklarującego powstanie zakładu pracy. Podjęto kroki zmierzające do sprzedaży nieruchomości poprzez zlecenie publikacji ogłoszenia w prasie. Oferta sprzedaży tej nieruchomości kierowana jest do inwestorów deklarujących powstanie podmiotu gospodarczego zatrudniającego minimum 100 pracowników, inwestującego w odpowiednim okresie przed podpisaniem aktu notarialnego minimum pół miliona PLN w środki trwałe przyszłego zakładu.
 17. Gmina poprzez swoich przedstawicieli uczestniczyła w pracach Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Od kilku lat ZG ZJM zmierza do pozyskania funduszy unijnych z programu ISPA na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla gmin tworzących Związek. Przekazano związkowi pakiet dokumentacyjny obrazujący zamierzenia Gminy w kontekście polityki budowy sieci kolektorów sanitarnych.
 18. Uzgodniono na spotkaniu roboczym z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a które odbyło się w Urzędzie Gminy, zasady wspólnego realizowania zadania pn: ?Budowa kanalizacji burzowej w ciągi drogi wojewódzkiej nr 120 - ulica Szkolna w Kobylance?.
 19. Przygotowano i przekazano wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy, układy wykonawcze budżetu Gminy Kobylanka na 2004 rok. Układy wykonawcze wdrożono do realizacji zarządzeniem nr 3A/2004 z dnia 12 lutego 2004 roku.
 20. Opracowano plan finansowy dla zadań zleconych Gminie na rok 2004 i wprowadzono go w życie zarządzeniem nr 3B/2004 z dnia 12 lutego 2004 roku.
 21. Opracowano w oparciu o założenia przedstawione przez komisje tematyczne Rady Gminy ? ?Program Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska? oraz wystąpiono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wydanie opinii w tej sprawie.
 22. Celem efektywniejszego wykorzystywania zasobów pieniężnych Gminy a gromadzonych na rachunku bankowym, przeprowadzono negocjacje z bankiem prowadzącym rachunek Gminy i zawarto umowę na tzw. depozyty automatyczne.

Ad. 4

Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący poinformował, że w materiałach na sesję zostało przekazane sprawozdanie (statystyka) Rady Gminy za rok 2003, jak również poinformował, że zostały przekazane plany pracy komisji i plan pracy Rady Gminy na rok 2004.

Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła przedstawiony plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka na rok 2004 jednogłośnie , co stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła przedstawiony plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy na rok 2004 w następujący sposób: za-14, przeciw-0, wstrzymał się-1. Plan pracy została przyjęty, co stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła przedstawiony plan pracy Komisji Społecznej Rady Gminy na rok 2004 w następujący sposób: za-14, przeciw-0, wstrzymał się-1. Plan pracy został przyjęty, co stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła przedstawiony plan pracy Rady Gminy na rok 2004 jednogłośnie, co stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o szczegółowej analizie oświadczeń majątkowych, która będzie dokonana na następnej sesji Rady Gminy.

Poinformował, że została powołana Gminna Rada Sportu i Turystyki , która na sesji kwietniowej przedstawi program rozwoju sportu i turystyki oraz zasady funkcjonowania Rady Sportu Gminy Kobylanka.

Ad. 5

Interpelacje i zapytania.

Radna M. Dąbrowska złożyła na piśmie interpelację, która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Radny L. Huber prosi o wyjaśnienie co się dzieje z granicą przy szkole w Reptowie.
Radna I. Rybarczyk ? zgłosiła sprawę nie likwidowania wieczornych kursów autobusu linii nr 4, poruszyła sprawę podłączenia gazu do P. Wasilewskiej oraz zgłosiła naprawę nawierzchni ul. Szkolnej.
Radna D. Bęś również potwierdza, że likwidacja niektórych kursów linii nr 4 nie powinna mieć miejsca.
Radny M. Wojciechowski ? jak się przedstawia sprawa wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
Radny Z. Drohomirecki ? zgłasza poprawienie stanu dróg gminnych oraz drogi z Niedźwiedzia do drogi krajowej nr 10.
Radny K. Kleinowski ? zgłosił wykonanie lampy w Motańcu.
Radny M. Wojciechowski ? prosi o informację co zostało zrobione w sprawie ujęcia wody w Zelewie oraz zgłasza podjęcie decyzji w sprawie wywozu nieczystości wielogabarytowych.
Radny J. Kowaliński ? zgłasza wyrównanie dróg w Cisewie i Wielichówku.
Radna D. Bęś ? zgłasza naprawę dróg w Morzyczynie, Zieleniewie, Miedwiecku, Zagościu.
Radny D. Zagrodzki ? zgłasza naprawę drogi Kobylanka ? Bielkowo na odcinku przy lesie oraz prosi o informację czy obsługa bankowa Urzędu Gminy pozostaje na tych samych zasadach jak dotychczas.
Radna M. Szyndlarewicz ? jak się przedstawiają środki finansowe na świetlice środowiskowe.
Radna M. Dąbrowski ? dot. wjazdu na pola w Kunowie.

Ad. 6

Debata nad programem pomocowym dla rolników Gminy Kobylanka.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że opracowanie powyższego programu ma na celu udzielenie pomocy dla rolników.
Radny D. Zagrodzki ? proponuje aby do projektu programu dopisać dodatkowo cel dofinansowania: ? środki ochrony roślin IV i V klasy toksyczności?
Skarbnik D. Urbańczyk poinformował, że powyższy program pomocowy musi być przyjęty uchwałą.
Radna M. Szyndlarewicz ? proponuje zmianę zapisu ?rolnik? na ?gospodarstwo rolne?.
Radny I. Siwiec ? dlaczego udzielenie pomocy jest ograniczone do kwoty 1.500 zł.
Radny D. Zagrodzki ? określoną kwotę wypracowała Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów, ale można zmienić w zależności od wielkości gospodarstwa. Również poinformował, że program nie obejmuje działów specjalnych.
Radny I. Siwiec ? popiera udzielenie dopłaty w zależności od wielkości gospodarstwa rolnego.
Radna D. Bęś ? uważa, że refundacja powinna być udzielana biorąc pod uwagę wielkość gospodarstwa.
Wójt ? poinformował, że wnioski będą składane do Urzędu i przedstawiane do akceptacji.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2004 rok.

Skarbnik D. Urbańczyk omówił powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów poinformował, że komisja w/w projekt uchwały opiniuje pozytywnie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób : za-14, przeciw-0, wstrzymał się-1 ? podjęła uchwałę Nr XVIII/114/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2004 rok, która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Skarbnik D. Urbańczyk omówił powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów poinformował, że komisja w/w projekt uchwały opiniuje pozytywnie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób : za-14, przeciw-0, wstrzymał się-1 ? podjęła uchwałę Nr XVIII/115/04 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w/w projekcie uchwały nastąpiła zamiana w § 1 ust. 2 pkt. 10 oraz, że w § 2 pozostaje ten sam % wynagrodzenia pieniężnego dla inkasentów co w poprzednim roku, tj. 4%. Powyższy projekt stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie ? uchwałę Nr XVIII/116/04 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Jakubowskiej.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. Radny D. Zagrodzki ? zgłosił wniosek aby w § 1 został wykreślony zapis informujący o terminie tj. 30.09.2004 r. Za przyjęciem wniosku-2, przeciw-11, wstrzymał się-2, przy 15 obecnych podczas głosowania. Wniosek został nie przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy A. Kaszubski zgłosił wniosek aby § 1 brzmiał następująco: ?Po rozpatrzeniu skargi Pani Janiny Jakubowskiej Rada Gminy uznaje ją za zasadną w zakresie budowy urządzeń do odbioru nieczystości płynnych, gdyż zadanie to należy do zdań własnych gminy i zobowiązuje Wójta Gminy do załatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa w terminie do 30 września 2004 r.?. Za przyjęciem wniosku: 13, przeciw-0, wstrzymał się-2, przy 15 obecnych podczas głosowania. Wniosek został przyjęty.
Rada Gminy w obecności 15 radnych podjęła uchwałę w następujący sposób: za-12, przeciw-0, wstrzymał się- 3 ? podjęła uchwałę Nr XVIII/117/04 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Jakubowskiej, która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

Ad. 11

Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

Wójt Gminy na złożone interpelacje i zapytania informuje:

- sprawa granic przy szkole w Reptowie jest w trakcie załatwiania, podpisanie aktu notarialnego ma się odbyć w przeciągu 1 m-ca;
- autobus linii nr 4 będzie funkcjonował, natomiast wykonanie gazu do P. Wasilewskiej jest to sprawa wykonania nowego projektu;
- sprawa wymiany oświetlenia na energooszczędne ? do Urzędu już wpłynęły trzy oferty, które będą rozpatrzone do końca m-ca marca.
- droga w Niedźwiedziu będzie robiona z chwilą załatwienia spraw dot. obwodnicy, droga Kobylanka ? Bielkowo (ul. Szkolna) będzie robiona po wykonaniu kanalizacji burzowej a odcinek drogi (w lesie) będzie już robiony, droga w Wielichówku - został dowieziony żużel, który nie został zaakceptowany przez mieszkańców, na drogę Motaniec - Reptowo zostanie zakupiony żużel;
- woda w Zelewie - zaplanowana jest to inwestycja, koszt ok. 250 000 zł
- sprawa wywozu nieczystości wielogabarytowych ? sprawa jest już w trakcie załatwiania,
- sprawa obsługi bankowej Urzędu Gminy ? w m-cu kwietniu zostanie przeprowadzony przetarg,
- sprawa działalności świetlic środowiskowych ? został opracowany już jeden kosztorys na świetlicę w Reptowie,
- sprawa wjazdu na pola w Kunowie ? będą wyrównane drogi na pola.

Ad. 12

Wolne wnioski.

Radny B. Tomoń - poinformował o potrzebie wykonania remontu świetlicy w Morzyczynie jest to koszt ok. 30.000 zł (remont dachu, remont wewnątrz budynku).
Radny Z. Drohomirecki ? poinformował ,że remont dróg może się odbyć poprzez rozplantowanie żużlu.
Radny D. Zagrodzki ? poinformował o remoncie świetlicy w Bielkowie, który polegać będzie na wymianie okien i remoncie dachu. Prosi o dokonanie sprawdzenia dokonanych podłączeń do kanalizacji, zgłasza załatwienie sprawy dotyczącej wywozu nieczystości wielogabarytowych oraz nieczystości stałych na działkach rekreacyjnych w Morzyczynie.
Radna D. Bęś ? zgłasza aby kategorycznie egzekwować wywóz nieczystości stałych z działek rekreacyjnych w Morzyczynie.
Radny L. Huber ? prosi o udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania na sesji w dniu 22.01. 2004 r.
Wójt informuje:- przepompownia ? za prąd płaci Urząd , prąd w świetlicy w Reptowie ? opłata stała musi być dokonywana, zmniejszenie mocy nie jest możliwe, sprawa zajmowanego terenu przy szkole w Reptowie ? opłaty pobiera P. Dyrektor, są to uzgodnienie pomiędzy Dyrektorem a wykonawcą.
Radny J. Kowaliński - prosi o pilnowanie spraw dotyczących budowy gazociągu do Cisewa.
Radny M. Wojciechowski ? prosi o wgląd w dokumenty przetargowe.
Przewodniczący Rady poinformował, że są przepisy mówiące kto może mieć wgląd w dokumenty przetargowe.
Radny L. Huber - prosi o wyjaśnienie dokonanych zakupów przez Dyrektora GOK-u, i za jaką kwotę, jak również prosi o układ wykonawczy.
Wójt poinformował, że układ wykonawczy jest do odbioru i że została zlecona kontrola w GOK-u.
Radny D. Zagrodzki - prosi o wysłanie pracownika w celu ocenienia co należałoby zrobić w świetlicach wiejskich. Proponuje aby rozważyć sprzedaż świetlicy w Kunowie.
Radna M. Dąbrowska - uważa, że sprzedaż świetlicy w Kunowie nie powinna mieć miejsca, ponieważ młodzież nie chce iść do szkolnej świetlicy.
Wójt ? myślę o sprzedaży świetlicy w Kunowie ale jeszcze nie teraz.

Ad. 13

Zamknięcie obrad.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13.30 zamknął XVIII sesję Rady Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 10:37