Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok

Rada Gminy Kobylanka Uchwałą Nr L/345/10 z dnia 04 listopada 2010 r. przyjęła do realizacji roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2011 roku przedmiotem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi była realizacja zadań publicznych w zakresie:

1) kultury fizycznej i sportu;

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży;

3) pomocy społecznej;

4) porządku i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ratownictwa wodnego.

Współpraca organów samorządu Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej.

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się na podstawie zawartych umów rocznych i trzyletnich.

I. Kultura fizyczna i sport.

W 2011 r. stowarzyszenia działały na podstawie zawartych umów w 2010 r. na okres trzech lat.

1.1. Nazwa podmiotu - Klub Sportowy „Wicher” Reptowo

2. Kwota dotacji - przyznana: 23 156,00 zł. , wykorzystana: 23 156,00 zł

3. Zadanie został wykonane zgodnie z zawartą umową Nr 1/2010 z 28.01.2010 r.

4. Termin wykonania zadania 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

Klub Sportowy WICHER Reptowo zrealizował cele zgodnie z ofertą. Czynnie uczestniczył w rozgrywkach piłkarskich, upowszechniał kulturę fizyczną wśród mieszkańców /dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobylanka do 21 roku życia/. Czynnie uczestniczył w organizacji imprez sportowych oraz prowadził szkolenie w zakresie piłki nożnej. W realizacji zadania docelowo uczestniczyło ok. 50 osób.

2.1. Nazwa podmiotu - Stowarzyszenie „MIEDWIE”

2. Kwota dotacji - przyznana: 2 000,00 zł. , wykorzystana: 2 000 zł.

3. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową Nr 4/2010 z 17.02.2010 r. organizacja Regat o Błękitną Wstęgę Jeziora Miedwie i Puchar Wójta Gminy Kobylanka. 4. Termin wykonania zadania 01.07 - 03.07.2011 r.

W Regatach o Błękitną Wstęgę Jeziora Miedwie, które odbyły się na Jeziorze Miedwie w Morzyczynie w dniach 01.07.2011 r. do 03.07.2011 r. udział wzięło 17 jednostek żeglarskich ( 41 osób), przeprowadzono 8 wyścigów w różnych klasach żeglarskich podwyższając poziom sportowy, zgromadzili w ramach towarzyszących ceremonii regat szerokie grono osób i gości, integrując środowisko oraz przybliżając walory żeglarskie akwenu jeziora Miedwie. Zostali uhonorowani żeglarze oraz uczestnicy i goście regat, pamiątkowymi koszulkami.

Koszt realizacji programu został poniesiony z dotacji UG w kwocie - 25 156 zł

II. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży.

Konkurs ogłoszono 10.12.2010 roku na realizację programu „ Mała Świetlica - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” termin realizacji zadania 2011-2013 rok

Nazwa podmiotu realizującego zadanie: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Reptowo

Umowa na realizację zadania zawarta od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

Kwota dotowana w 2011 r. - 38.000,00 zł

Zajęcia odbywały się w małej świetlicy „Miś” w Reptowie, które były kierowane do dzieci z Gminy Kobylanka nieuczęszczające do przedszkoli. Uczestniczyło w nich 15 dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat.

Czas trwania zajęć, 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Celem i zadaniem małej świetlicy „Miś” było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym poprzez poznawanie samych siebie, zdobywanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności, współżycia w zespole rówieśniczym.

Na świetlicy prowadzone były zajęcia plastyczne, gry i zabawy zespołowe wyrabiające zręczność fizyczną, oraz gry i zabawy dydaktyczne rozwijające zdolności intelektualne oraz utrwalające zdobytą wiedzę. W świetlicy były powadzone zajęcia miedzy innymi takie jak:

- Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą; dostrzeganie powtarzalności wydarzeń oraz spostrzeganie sekwencji czasowych;

- Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia: doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń, kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyrodniczo-skutkowych, liczenia przedmiotów;

- Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy; poznanie miejsc użyteczności publicznej, nabywanie umiejętności matematycznych - ciężar, długość, szerokość, wymiana jeden do jednego

- Podróżować każdy może, na rowerze, na motorze: rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;

- Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat: uświadamianie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;

- Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie: rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;

- Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dzieci i sprawności manualnej,

- pogadanka na temat higieny zębów - wizyta Pani stomatolog;

- stop ! zabraniam ! zakazuję ! śmieci w worki się pakuje: kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie

Podczas zajęć w świetlicy były organizowane różne imprezy okazjonalne z udziałem dzieci oraz wycieczki: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Święto Czerwcowy Piknik, wyjazd do Pleciugi w Szczecinie, wycieczka dzieci i rodziców do Tropical Island w Niemczech.

Efektem prowadzonych zajęć jest lepsza akceptacja dzieci w środowisku, większa pewność siebie i swoich umiejętności. Dzieci są bardziej samodzielne co pozwoli im szybciej odnaleźć się w środowisku szkolnym.

III. Pomoc społeczna.

Cele zawarte w programie realizowane były zgodnie z planem. Program „RAZEM DLA DOBRA DZIECI” skierowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kobylanka. Program wpłynął na rozwój uczestników poprzez działania w wielu obszarach. Stworzenie odpowiednich warunków do działania, rozwoju zainteresowań wpłynęło na wszechstronny rozwój, pomogły w nadaniu sensu ich codziennemu funkcjonowaniu, a w konsekwencji przygotowało ich do dalszego życia we współczesnym świecie. Ważnym założeniem programu było oddziaływanie na dzieci i młodzież poprzez przekazywanie im właściwych wzorców spędzania wolnego czasu, a tym samym zmniejszania negatywnych zachowań wynikających z nudy i braku możliwości samorealizacji. Realizacja celów możliwa jest dzięki różnorodności zajęć proponowanych w świetlicach na terenie Gminy Kobylanka:

- Świetlica w Reptowie, ZSP w Reptowie

- Szkoła Podstawowa w Kunowie,

- Szkoła Podstawowa w Kobylance oraz pomieszczenia GOK.

- Świetlica w Motańcu,

- Świetlica w Niedźwiedziu,

- Świetlica w Morzyczynie,

- Świetlica w Bielkowie.

Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców.

Na zajęcia, do świetlic, zarówno w szkołach, jak i na wsiach, uczęszczać mogły wszystkie chętne dzieci i młodzież. Wybór zajęć zależał od woli i zainteresowań dzieci. Świetlice funkcjonowały w godzinach popołudniowych, najczęściej w godzinach: 1500 do 1800 lub 17 00 do 20 00 przeciętnie 3 razy w tygodniu zgodnie ze złożoną ofertą. Godziny były dostosowane do potrzeb poszczególnych świetlic. W tym czasie, świetlice były otwarte - dzieci i młodzież miały możliwość wyboru dogodnej dla siebie pory uczestnictwa w zajęciach.

Prowadzący zajęcia starali się wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży, zaproponowano szeroki wybór różnych zajęć. W minionym roku odbywały się zajęcia: artystyczne ( plastyczne i rękodzieła), językowe, komputerowe, sportowe (prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia trenerskie), zajęcia specjalistyczne (prowadzone przez m.in. straż pożarną), pogotowie naukowe dla dzieci potrzebujących, techniczne, gry i zabawy świetlicowe, rekreacyjne, sportowe (m.in. w tenisa stołowego), odbywały się różne rozgrywki, konkursy i Quizy tematyczne, organizowano festyny.

Należy zwrócić uwagę na ogromne zaangażowanie lokalnych instytucji oraz miejscowych klubów, stowarzyszeń oraz kół, w realizację programu „RAZEM DLA DOBRA DZIECI”. Należą do nich:

- Urząd Gminy w Kobylance;

- GOPS;

- Ochotnicza Straż Pożarna;

- Koła Gospodyń Wiejskich;

- Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Reptowa;

- GOK;

- szkoły podstawowe;

- sołtysi poszczególnych miejscowości.

W odczuciu ZHP, współpraca ze wszystkimi w/w podmiotami jest bardzo dobra. Pozwoliło to na zwiększenie urozmaicenia oferty zajęć i wpłynęło pozytywnie na integrację środowiskach lokalnych. Ogromnym sukcesem jest włączanie się mieszkańców w prowadzenie zajęć w poszczególnych świetlicach.

W świetlicach wiejskich, oprócz zajęć prowadzonych przez ZHP, odbywały się zajęcia prowadzone przez Koła Gospodyń lub inne, lokalne stowarzyszenia. Wszystkie osoby posiadały stosowne uprawnienia pozwalające na pracę z dziećmi i młodzieżą. Wszyscy prowadzący starali się uatrakcyjnić i zapewnić różnorodne formy pracy w trakcie spotkań.

Uczestnicy, zajęć świetlic Stokrotka, objęci byli pomocą i opieką doświadczonej kadry, mieli możliwość uzyskania pomocy w czasie odrabiania prac domowych (jeśli chcieli tą pomoc uzyskać). W czasie realizacji zajęć, w minionym roku, nie doszło do żadnych wypadków czy też sytuacji problemowych. Wszyscy uczestnicy zajęć oraz prowadzący zajęcia byli objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.

We wszystkich miejscowościach największą popularnością cieszyły się zajęcia plastyczne, komputerowe i sportowe.

W trakcie działalności świetlice były doposażone w niezbędne do prowadzenia zajęć materiały i sprzęt (m.in. papiernicze, edukacyjne, dydaktyczne, sportowe, środki czystości, itp.)

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia, zarówno pracujące w szkołach, jak i we wsiach, dążyły do zaspokajania potrzeb dzieci w zakresie: polepszenia poczucia bezpieczeństwa, zminimalizowania rozmiaru zachowań negatywnych, zintegrowania środowiska, wdrożenia zdrowego stylu życia, zwiększenia motywacji do doskonalenia siebie, wpajania umiejętności współżycia z innymi, życzliwości, tolerancji, szczerości i otwartości.

Cele założone w programie realizowane były zgodnie z planem.

Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania

Działania podejmowane w ramach programu obejmowała świetlice, jako miejsca, które pełniły funkcję wychowawczą przekazującą wzorce, normy i wartości społeczne; uczyły komunikacji interpersonalnej i wrażliwości na drugiego człowieka oraz zachowań w grupie formalnej i nieformalnej, rówieśniczej.

Harmonogram proponowanych zajęć był na bieżąco uaktualniany. Omawiano ideę projektu, funkcjonowanie zajęć, zasady korzystania z poszczególnych pomieszczeń i obiektów niezbędnych do realizacji projektu.

Z ramienia ZHP, osobą odpowiedzialną za realizację programu był Koordynator Projektu, który posiada doświadczenie i wiedzę potrzebną do zarządzania tego typu programem.

Zajęcia prowadzone były w okresie styczeń - maj oraz październik - grudzień. Zajęcia odbywały się w 7 świetlicach. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, w tygodniu odbywało się 62-63 godziny zajęć w poszczególnych okresach. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do soboty ( w okresie styczeń - maj) i od poniedziałku do piątku (w okresie październik- grudzień)- układ zajęć był dopasowywany indywidualnie do potrzeb każdej miejscowości.

Oferta zajęć była monitorowana przez koordynatora programu. Wybór, świetlicy i rodzaju zajęć zależał od woli osób zainteresowanych. Nie było rejonizacji, co umożliwiało chętnym dostęp do proponowanych zajęć.

Realizacja programu zapewniała możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych zajęciach sportowo- rekreacyjnych, rozwijających i kształtujących właściwe postawy, w każdej świetlicy objętej programem.

Koszt realizacji programu został poniesiony z dotacji UG w kwocie 100.000,00 zł.

zgodnie z zawartą umową Nr 3/2010 z dnia 17.02.2010 r.

IV. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ratownictwo wodne.

I. W roku 2011 udzielono dotacji celowych następującym jednostka OSP:

1. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bielkowie:

a) umowa nr 2/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.

- wysokość dotacji 26 454 zł,

- termin wykonania zadania: 01.01.2011 - 31.12.2011,

- działania ratownicze podczas pożarów,

- działania związane z ratownictwem technicznym, komunikacyjnym i medycznym,

- działania zabezpieczające dla miejscowości gminy Kobylanka,

b)umowa nr 3/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.:

- wysokość dotacji 10 000 zł,

- termin wykonania zadania do 31.12.2011r.,

- prowadzenie działań z zakresu ratownictwa wodnego na wodach jeziora Miedwie, przygotowanie zespołu i wyposażenie zestawu pływającego BRIG/HONDA BF, praktyczne doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego.

2. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie:

a) umowa nr 1/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.

- wysokość dotacji 6 987 zł,

- termin wykonania zadania: 01.01.2010 - 31.12.2011,

- działania ratownicze podczas pożarów,

- działania związane z ratownictwem technicznym, komunikacyjnym i medycznym,

- działania zabezpieczające dla miejscowości gminy Kobylanka,

b) umowa nr 7/2011 z dnia 12 lipca 2011 r.:

- wysokość dotacji - 4 800 zł,

- termin wykonania zadania do 31 lipca 2011 r.,

- dotacja na zakup oraz montaż stacji selektywnego wywoływania wraz z terminalem GSM do zdalnego alarmowania straży pożarnej w Kunowie.

3. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Reptowie:

a) umowa nr 4/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.

- wysokość dotacji 15 766 zł,

- termin wykonania zadania: 01.01.2011 - 31.12.2011,

- działania ratownicze podczas pożarów,

- działania związane z ratownictwem technicznym, komunikacyjnym i medycznym,

- działania zabezpieczające dla miejscowości gminy Kobylanka.

4. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylance:

a) umowa nr 6/2011 z dnia 12 stycznia 2011r.

- wysokość dotacji 28 857 zł,

- termin wykonania zadania: 01.01.2011 - 31.12.2011,

- działania ratownicze podczas pożarów,

- działania związane z ratownictwem technicznym, komunikacyjnym i medycznym,

- działania zabezpieczające dla miejscowości gminy Kobylanka.

5. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Niedźwiedziu:

a) umowa nr 5/2011 z dnia 10 stycznia.2011r.

- wysokość dotacji 6 278 zł,

- termin wykonania zadania: 01.01.2011 - 31.12.2011,

- działania ratownicze podczas pożarów,

- działania związane z ratownictwem technicznym, komunikacyjnym i medycznym,

- działania zabezpieczające dla miejscowości gminy Kobylanka.

II. Wysokość dotacji dla poszczególnych stowarzyszeń OSP za 2011 r.:

1. OSP Bielkowo - 36 454 zł.

2. OSP Kunowo - 11 787 zł.

3. OSP Reptowo - 15 766 zł

4. OSP Kobylanka - 28 857 zł

5. OSP Niedźwiedź - 6 278 zł

III. Wysokość dotacji całkowitej dla jednostek OSP za 2011 r. - 99 142 zł

Całkowity koszt realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 rok - 262 298 zł.

Kobylanka, dnia 19.04.2012 r.

Sporządziła:

Joanna Baszak

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 27-04-2012 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2012 09:01