Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za rok 2010


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY GMINNEJ W KOBYLANCE ZA ROK 2010.

 

Charakterystyka działań:

 

 

Straż Gmina w Kobylance została powołana (Uchwałą Rady Gminy w Kobylance 25 sierpnia 2005).

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Głównie bazuje na Ustawie z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z uchwała Rady Gminy Kobylanka z dn. 8 czerwca 2006 r. dotyczącą przyjęcia regulaminu tejże ustawy. Kodeks wykroczeń i Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku.

 

Straż Gminna w Kobylance działa w dwuosobowym składzie, komendant i inspektor straży gminnej. Swoim zasięgiem działania obejmuje terytorium Gminy Kobylanka zajmującej obszar 122,05 km? skupiającej 10 sołectw (Bielkowo, Cisewo, Jęczydół, Kobylanka, Kunowo, Motaniec, Morzyczyn-Zieleniewo, Niedźwiedź, Rekowo, Reptowo), która liczy ponad 5.5 tyś. mieszkańców.

 

Do zadań straży należy w szczególności:

 

 

  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

  3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

  4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

  5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

  6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

  7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli , osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

  8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

  9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Powyższe funkcje i zadania świadczą o niebagatelnej roli jaką odgrywają straże gminne w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mimo, że straże gminne dysponują szerokimi możliwościami z zakresu stosowania środków represji, często skupiają się na działaniach profilaktycznych i prewencyjnych. Dlatego większość działań podejmowanych przez strażników kończy się pouczeniami. Najlepszą bowiem formą walki z zagrożeniami jest likwidacja ich źródeł, nie zaś ich skutków.

 

 

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance za rok 2010.

 

Lp.

 

Rodzaje wykroczeń zawartych w:

 

Pouczenie

 

Mandat

 

 

 

 

 

 

 

liczba

 

kwota

 

1

 

Kodeks wykroczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

 

74

3

250

 

 

b)

 

wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

 

1

 

 

 

 

c)

 

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

 

60

5

750

 

 

d)

 

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji

74

6

550

 

 

e)

 

wykroczenia przeciwko osobie

 

31

 

 

 

 

f)

 

wykroczenia przeciwko zdrowiu

 

1

 

 

 

 

g)

 

wykroczenia przeciwko mieniu

 

17

 

 

 

 

h)

 

wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

 

 

 

 

 

 

i)

 

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

 

2

 

 

 

 

j)

 

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

 

3

 

 

 

 

k)

 

szkodnictwo leśne, polne
i ogrodowe

 

13

 

 

2

 

ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

 

205

9

1150

3

 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

65

10

900

4

 

inne pozakodeksowe przepisy
o wykroczeniach

 

 

 

 

5

 

akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)

 

7

 

 

 

 

Razem

 

519

33

3600

 

Ogółem

552

3600

 

1) ujawnione przestępstwa - 1;

2) chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności

publicznej „Promenada” - systematycznie

3) asysty w czynnościach na rzecz pracowników GOPS i Urzędu Gminy -35;

4) interwencje zgłoszone przez mieszkańców - 281;

5) wystosowane pisma, wystąpienia, powiadomienia itp. - 77;

6) udział w akcjach na rzecz poprawy bezpieczeństwa - 44;

7) wspólne służby z policjantami - 187;

8) rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze - 264;

9) ujawnione nielegalne wysypiska śmieci - 32;

10) spowodowanie usunięcia nieczystości itp. z okolic posesji - 53;

11) spotkania z kierownictwem Policji - 6;

12) legitymowano - 597osób;

13) kontrole posesji (umowy i pojemniki na odpady komunalne) - 245;

14) odnaleziono porzucony pojazd - przekazano Policji - 1;

15) odłowiono wałęsającego się psa - 6;

16) spowodowano zawarcie umów na wywóz nieczystości - 79;

17) udział w komisjach, sesji rady gminy - 2;

18) szkolenia, narady -2 ,

19) usunięto truchło zwierzęce -9.

 

Zestawienie mandatów i upomnień w roku 2010.

 

 

 

Rok 2010

pouczenia

 

519

mandaty

liczba

 

33

kwota

3600

 

 

Jak przedstawia tabela w roku 2010 nastąpił zdecydowany wzrost liczby osób upomnianych i pouczonych w stosunku do liczby i kwoty nałozonych mandatów. Ocena skuteczności działania Straży Gminnej nie jest prosta, jej wyniki często widoczne są dopiero po jakimś czasie. Nie do przecenienia jest tu sprawa ciągłego poszerzania świadomości wśród mieszkańców gminy dotyczącej bezpieczeństwa, porządku, ochrony środowiska i przestrzegania podstawowych zasad stosunków międzyludzkich, często międzysąsiedzkich. Wyższa świadomość wśród mieszkańców nierozerwalnie łączy się z większą odpowiedzialnością i to jest fakt. Istotna jest tu kwestia nieuchronności kary - jej skuteczność, nieco mniej sama forma w tym wypadku upomnienie pouczenie. Decydująca jest w tym przypadku sprawa czystości i bezpieczeństwa na terenie Gminy. Przykładem tego, że są to działania konsekwentne jest fakt iż już w roku bieżącym ( 2011r.) miesięczna ilość i kwota nałożonych mandatów wzrosła o 300 - 400% w stosunku do roku tu analizowanego. Nałożone kary i upomnienia dotyczą głównie w naszym przypadku spraw porządkowych ( ok 97 % ) w mniejszym stopniu jak to było w latach poprzednich wykroczeń drogowych. Nie popełniamy tego błędu jak (o czym ostatnio głośno w mediach) wiele Straży z terenu Polski. nastawiając się głównie na „zarobek” gubiąc gdzieś po drodze podstawowe cele i zadania dla jakich powstała ta formacja, przy ewidentnej szkodzie dla gminy lub miasta. Nie poprawia to czystości i porządku danego terenu, a sam jej wizerunek bez wątpienia stawia straż gminną - miejską jak i władze samorządowe w złym świetle.

 

 

Krótka ocena działalności SG:

Straż Gminna w roku 2010 pracowała w składzie dwuosobowym, miało to swoje przełożenie na dwuzmianowy system pracy co sprawiło, że byliśmy bardziej widoczna i użyteczni dla mieszkańców gminy. Wpłynęło to zdecydowanie na poprawę poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, tym samym większe wykorzystanie jednostki. Systematycznie i kompleksowo w miejscowościach na terenie gminy prowadzona była i jest kontrola umów na odbiór odpadów, co jest istotnym elementem walki z dzikimi wysypiskami śmieci( Bielkowo, Reptowo, Rekowo, Kobylanka, obecnie Morzyczyn i Zieleniewo ). W Morzycznie i Zieleniewie dotyczy to również mieszkańców przebywających w domkach sezonowych w okresie letnim. Na bieżąco kontrolowano tereny budów i warsztatów samochodowych we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Kobylanka, gównie pod kątem pozbywania się odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych Zdając sobie w pełni sprawę z wagi problemu jakim są na dzień dzisiejszy dzikie wysypiska śmieci (w całym kraju), jest to dla nas jedno z głównych zadań zarówno na chwilę obecną jak i w dalszej perpektywie (działania w tym kierunku prowadzone są przez cały rok).

Ogólnie rzecz ujmując pozostałe akcenty kładzione na działania Straży Gminnej rozkładały się w zależności od pory roku. Zimą głównie monitorowaliśmy i dbaliśmy o stan dróg na terenie gminy, przypominaliśmy mieszkańcom o obowiązku odśnieżenia, usunięcia lodu z terenu przed posesją ( rozmawialiśmy lub wkładaliśmy do skrzynek odpowiednie informacje przypominające, komunikaty, obwieszczenia). Również monitorowanie miejsc przebywania bezdomnych. Wiosna - jesień to sprawy stricte porządkowe. Przypominanie o prządkach na terenie posesji i terenów przyległych związanych z zaleganiem błota i piasku pośniegowego. Coraz częstsze interwencje związane ze spalaniem odpadów, w tym odpadów pochodzenia roślinnego ( doszedł nam artykuł dotyczący wypalania traw ). Częściej monitorowane były w tym okresie miejsca zagrożone nielegalnym pozbywaniem się odpadów ( potencjalne tereny dzikich wysypisk śmieci ). Późną wiosną w wyniku prowadzonych kontroli wysłano ok 40 nakazów na uporządkowanie i wykoszenie terenów działek zaniedbanych głównie niezamieszkanych na terenie Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo. Latem główne pole działań Straży Gminnej to Morzyczyn - Zieleniewo, promenada i tereny nadmiedwiańskie, to częstsze kontrole miejsc spożywania alkoholu na terenie całej gminy. W miesiącu lipcu - sierpniu Straż Gminna pracowała praktycznie we wszystkie weekendy ( siedem dni w tygodniu ). Zabezpieczaliśmy praktycznie wszystkie większe imprezy rekreacyjno - wypoczynkowena terenie gminy. W naszym przypadku to czas przed i szczególnie po imprezie, często do późnych godzin nocnych. Przed imprezą to problem z odpowiednimi pozwoleniami ( zajęcie terenu i zgoda ... ) na prowadzenie w tym czasie działalności handlowej. Czas po, to spożywanie alkoholu, akty wandalizmu i zakłócanie spokoju. Udało nam się uregulować wreszcie sprawy odnośnie odpowiednich pozwoleń i opłat za prowadzenie „ogródków piwnych” w tym okresie nad jeziorem Miedwie.

W roku minionym Podjęto więcej interwencji co świadczy o tym, że społeczeństwo darzy coraz większym zaufaniem tą stosunkowo młodą formację jaką jest Straż Gminna. Zdecydowanie poszerzono spektrum działań. Działalność profilaktyczno wychowawcza do tej pory zaniedbywana stała się jednym z ważnych zadań Straży Gminnej. Nawiązano ścisłą współpracę ze szkołami w Kobylance, Kunowie i Reptowie. Prowadzone są systematycznie zajęcia dydaktyczno wychowawcze z młodzieżą szkolną w klasach mające na celu profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży. Poruszane tematy min. to: przemoc rówieśnicza, media a agresja, przemoc w sieci, nikotynizm i alkoholizm wśród młodzieży. Jak wynika z obserwacji i kontaktów z nauczycielami zapotrzebowanie jest duże na tego typu działalność. Akcja bezpieczne ferie zimowe 2011r. czy „Bezpieczne wakacje” to już stały element naszej pracy. Częstsze patrole miejsc wypoczynku młodzieży, jak i miejsc o szczególnym zagrożeniu ( zamarznięte Miedwie, dzikie kąpieliska ) to praktyka. Prowadzone były profilaktyczno wychowawcze rozmowy z młodzieżą korzystającą ze środków transportu w autobusach szkolnych. Nawiązano stałą współpracę z GOPS-em ( kontrole, asysty przy wywiadach środowiskowych, interwencje ). Straż Gminna bierze również czynny udział w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy. Dzięki której pomocy mogliśmy zakupić szereg materiałów dydaktycznych ( filmy, tabele poglądowe, ulotki ...) niezbędnych nam w prowadzeniu zajęć profilaktyczno wychowawczych z młodzieżą szkolną. Zdecydowanie została zwiększona liczba wspólnych patroli z dzielnicowymi ( 10- 12 w m-cu - w razie potrzeb większa). Na bieżąco jest stały przepływ informacji między nami. Uczestniczyliśmy we wspólnych patrolach ze Strażą Leśną na terenach zalesionych, skupiając się na zaśmiecaniu terenów zielonych i nielegalnej wycince drzew.

 

Ocena zagrożeń.

 

 

Należy spodziewać się iż nastąpi dalszy wzrost zagrożenia nielegalnymi wysypiskami śmieci. Jest to spowodowane zwiększeniem inwestycji budowlanych w samej gminie jak i jej położeniem ( sąsiedztwo dwóch aglomeracji, Szczecin, Stargard ), oraz dalszym wzrostem kosztów składowania odpadów.

Problemem w dalszym ciągu są wałęsające się psy na terenie gminy.

 

Główne kierunki pracy:

 

 

Na pewno kontynuacja rozpoczętych i prowadzonych już działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Kobylanka, których efekty nie zawsze są zauważalne i dają się przełożyć na liczby. W dalszym ciągu głównie sprawy porządkowe, przy czym z bardziej restrykcyjnym nastawieniem, niż jak to było w roku omawianym. Doprowadzenie do tego, by 100% posesji posiadało aktualną umowę na odbiór odpadów.

Stworzenie elektronicznej bazy osób które dopuściły się wykroczeń na terenie Gminy. Również elektroniczny rejestr zawartych umów na odbiór odpadów.

Nawiązanie bliższej współpracy z mieszkańcami gminy. Zdobycie zaufania i zwiększenie świadomości mieszkańców, nie tylko tej części „mniej dorosłej”.

 

 

Opracował:

Komendant Straży Gminnej

Robert Sawicki

 

 


 

1) Głównie wykroczenia związane z zaśmiecaniem miejsc publicznych.
2) Głównie art. 77 kw – „niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa”.
3) Przede wszystkim „niewyposażenie posesji w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych” oraz brak podpisanej umowy na wywóz.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 22-07-2011 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Sawicki 22-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 22-07-2011 09:10