Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 94/2010 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy


Zarządzenie Nr 94/2010

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz.420, Nr157 poz. 1241; z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 oraz §8 Zarządzenia Nr 38/09 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Kobylance zarządzam, co następuje:

§1

W celu zakwalifikowania osób do najmu lokali mieszkalnych powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

1. Tadeusz Lubert

2.Marzena Kosiacka

3. Waldemar Michalski

4. Iwona Wróbel

5. Romana Karpińska

6. Zofia Dąbkowska

7. Czesława Grabowska

8. Stanisław Karpiński

§2

Zatwierdza się regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 102/2009 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 października 2009 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010

Wójta Gminy Kobylanka

 z dnia 6 grudnia 2010 roku

Regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej

§ 1.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa, zwana dalej Komisją pracuje w oparciu
o Uchwałę Nr XXIII/150/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 11 września 2008r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylanka.

§ 2.

1. Komisja na pierwszym posiedzeniu powołuje ze swego grona Przewodniczącego, którego upoważnia do występowania w swoim imieniu i do podpisywania opinii Komisji.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Komisji odbywają się raz w roku, po 30 listopada.

§ 3.

1. Komisja jest organem opiniodawczym w sprawach przydziałów lokali mieszkalnych
i socjalnych. Sprawuje społeczną kontrolę trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków
o przydział lokalu mieszkalnego i socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylanka.

2. Członkowie Komisji dokonują weryfikacji wniosków wstępnie rozpatrzonych przez pracownika urzędu Gminy Kobylanka, odpowiedzialnego za sprawy mieszkaniowe, który sprawdza wnioski pod względem formalnym.

3. Wskazanie osób, które mają być umieszczone na wykazie osób uprawnionych, odbywa się w drodze głosowania.

4. Głosowanie jest jawne. Rozstrzygnięcia podejmowane są przez Komisję zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy powołanego składu Komisji.

5. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

6. Wnioski niekompletne, których braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, nie są przez Komisję rozpatrywane. Wnioski złożone po 30 listopada rozpoznawane są wraz
z wnioskami złożonymi w kolejnym roku.

§ 4.

W sytuacjach szczególnych członkowie Komisji mogą dokonać wizji u wnioskodawcy.
W tym celu Komisja może spośród siebie wyznaczyć zespół w dowolnym, przynajmniej trzyosobowym składzie, który dokona wizji w lokalach wnioskodawców
i sporządzi protokół. Protokół podpisują członkowie Komisji uczestniczący
w czynnościach i wnioskodawca.

§ 5.

1. Z posiedzenia Komisji, sporządza się protokół, który podlega akceptacji Wójta Gminy Kobylanka.

2. Protokół jest jawny i podlega udostępnieniu na każde żądanie osoby zainteresowanej.

§ 6.

Członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej obowiązuje tajemnica służbowa
i ochrona danych osobowych wnioskodawców oraz członków ich gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 18-04-2011 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 06-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-04-2011 08:49