Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXVII/185/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/148/08 w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobylanka na lata 2008-2013"


U C H W A Ł A Nr XXVII/185/08

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/148/08 w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobylanka na lata 2008-2013”.

Na podstawie art.21 ust.1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
/ Dz. U. Nr 71, poz. 733, Dz. U .Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 168, poz. 1383 z 2002 r., Dz. U.
Nr 113 poz. 1069 z 2003 r., Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 281, poz. 2783, Dz. U. Nr 281, poz. 2786 z 2004 r., Dz. U. Nr 86, poz. 602, Dz. U. Nr 94, poz. 657, Dz. U. Nr 167, poz. 1193, Dz. U.
Nr 249, poz. 1833 z 2006 r., Dz. U. Nr 128, poz. 902, Dz. U. Nr 173, poz. 1218 z 2007 r. / Rada Gminy w Kobylance uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXII/185/08 w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobylanka na lata 2008 - 2013”, w rozdziale 4, punkt 3 dodaje się podpunkt 7 o brzmieniu :

7) budynek wybudowany przed 1980 rokiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena RybarczykZałącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/185/08

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 11 grudnia 2008 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy na lata 2008-2013

Rozdział 1

Analiza stanu faktycznego zasobu mieszkaniowego gminy

§1. W skład mieszkaniowego zasobu gminy Kobylanka wchodzą następujące nieruchomości:

1. Kobylanka ul. Bolesława Chrobrego nr 6 udział 2/3 nieruchomości

1) Pomieszczenia mieszkalne powierzchnia 48,15m˛

2) Pomieszczenia mieszkalne powierzchnia 59,94m˛

3) Pomieszczenia mieszkalne powierzchnia 46,70m˛

2. Kobylanka ul. Szkolna nr 20/1, lokal mieszkalny o powierzchni 45,32m2

3. Bielkowo nr 36 pomieszczenia mieszkalne o powierzchni 51,89m˛

4.Reptowo nr 93 pomieszczenia mieszkalne o powierzchni 20,17m˛ w budynku wielorodzinnym.

5. Reptowo nr 39A lokale mieszkalne

 1. Lokal nr 1 o powierzchni 68,40m˛

 2. Lokal nr 2 o powierzchni 90,52m˛

 3. Lokal nr 3 o powierzchni 71,32m?

6. Reptowo nr 56 udział ? nieruchomości o powierzchni 150,00m? (piekarnia)

7. Kunowo nr 16 budynek mieszkalny (budynek przy świetlicy)

§2. Aktualny stan techniczny zasobów mieszkaniowych gminy

1. Kobylanka przy ul Bolesława Chrobrego nr 6 :

  1. dwa pomieszczenia mieszkalne w średnim stanie technicznym,

  2. jedno do remontu kapitalnego,

2. Kobylanka ul. Szkolna nr 20/1, w dobrym stanie technicznym.

3. Bielkowo nr 36 mieszkanie w średnim stanie technicznym.

4. Reptowo nr 93 są to dwa pomieszczenia w złym stanie technicznym .

5. Reptowo nr 39A trzy lokale mieszkalne w średnim stanie technicznym.

6. Reptowo nr 56 udział ? w bardzo złym stanie technicznym wymagające remontu.

7. Kunowo nr 16 Budynek mieszkalny w bardzo złym stanie technicznym nadającym się do rozbiórki.

Rozdział 2

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego lokali

1. Mieszkania wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy są w różnym stanie technicznym.

2. Niezbędne remonty mieszkań mogą być prowadzone w ramach środków pochodzących z czynszu za lokale mieszkalne lub w miarę potrzeb z innych środków budżetowych.

Rozdział 3

Planowana sprzedaż w kolejnych latach

Przewiduje się sprzedaż nieruchomości:

1. Kobylanka ul. Bolesława Chrobrego nr 6 udział 2/3 nieruchomości - 2009 r.

1) Pomieszczenia mieszkalne powierzchnia 48,15m?

2) Pomieszczenia mieszkalne powierzchnia 59,94m?

3) Pomieszczenia mieszkalne powierzchnia 46,70m?

2. Reptowo nr 93 pomieszczenia mieszkalne o powierzchni 20,17m? w budynku wielorodzinnym - 2009 r.

3. Reptowo nr 39A lokale mieszkalne - 2008 r.

 1. Lokal nr 1 o powierzchni 68,40m?

 2. Lokal nr 2 o powierzchni 90,52m?

 3. Lokal nr 3 o powierzchni 71,32m?

4. Reptowo nr 56 udział ? nieruchomości o powierzchni 150,00m? - 2009 r.

Rozdział 4

Zasady polityki czynszowej

1. Czynsz najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala się na podstawie stawki za 1m2 powierzchni użytkowej z uwzględnieniem czynników obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:

1) Położenie budynku.

2) Położenie lokalu w budynku.

3) Wyposażenie budynku i lokali w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan.

2. Wójt Gminy ustala miesięczne stawki bazowe czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali oraz wysokość czynników obniżających te stawki.

3. Wprowadza się następujące czynniki obniżające stawki bazowe:

1) Lokal bez urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

2) Lokal bez wydzielonej kuchni.

3) Lokal usytuowany na poddaszu.

4) Brak wc w lokalu.

5) Brak co - brak gazu.

6) Brak łazienki - brak ciepłej wody.

7) Budynek wybudowany przed 1980 rokiem.

Przez wc rozumie się doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego miejsca instalację

wodociągowo-kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie muszli klozetowej i spłuczki.

Przez łazienkę rozumie się wydzielone w lokalu pomieszczenie wyposażone w instalację wodkan. umożliwiające podłączenie wanny lub brodzika.

Przez centralne ogrzewanie rozumie się ogrzewanie energią cieplną dostarczoną z kotłowni lokalnych.

Przez instalację ciepłej wody rozumie się ciepłą wodę dostarczoną do mieszkania.

Obniżenie stawki bazowej czynszu następuje poprzez zsumowanie wszystkich występujących w lokalu czynników, z tym, że obniżenie stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej nie może przekroczyć 80% tej stawki.

Rozdział 5

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania

mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

1. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu zarządza Wójt Gminy lub podmiot przez niego upoważniony.

2. Sprawujący zarząd kieruje się względami racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem

3. Umowy najmu z osobami /najemcami/ - zawiera zarządca.

4. Zarządcą, któremu powierzono zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, powinien współdziałać z najemcami w szczególności w zakresie:

1) zagospodarowania terenów wokół budynków,

2) wykonywania różnych prac z udziałem najemców,

3) przebudowy pomieszczeń mieszkalnych.

Rozdział 6

űródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, w tym koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów powinny być pokrywane z opłat czynszowych za lokale mieszkalne oraz w miarę potrzeb ze środków własnych gminy.

Należy dążyć do tego aby gospodarka mieszkaniowa finansowała się samoistnie.

Rozdział 7

Wysokość wydatków w kolejnych latach.

Środki finansowe pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne co roku powinny być, w miarę potrzeb, przeznaczane na bieżące utrzymanie, remonty i modernizację lokali będących w mieszkaniowym zasobie gminy.

Rozdział 8

Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego gminy.

§1. 1. Poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarki mieszkaniowej zakłada się poprzez sprzedaż lokali położonych w budynku w Reptowie nr 39A, oraz pomieszczeń w budynku w Kobylance ul. Bolesława Chrobrego nr 6, oraz sprzedaż budynku w Reptowie nr 56.

2. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje jego najemcy.

3. Mieszkańcy będący równocześnie właścicielami będą bardziej zainteresowani niż najemcy utrzymaniem właściwego stanu lokalu. W efekcie zmniejszy się udział gminy w kosztach remontów.

4. Pozostałe pomieszczenia mieszkalne zamierza się wyodrębnić z zasobu mieszkaniowego
z przeznaczeniem na:

 1. Bielkowo nr 36 pomieszczenia mieszkalne o powierzchni 51,89m? na lokal socjalny

 2. Kobylanka ul. Szkolna nr 20/1, lokal mieszkalny o powierzchni 45,32m na lokal służbowy.

 3. Kunowo nr 16 Budynek mieszkalny przeznaczyć do rozbiórki.

§2. 1. W roku 2008 są przeznaczone do oddania nowo wybudowane 4 mieszkania komunalne
w Kobylance na ul. Bolesława Chrobrego.

2. W okresie realizacji programu należy wybudować ( postawić) 6 mieszkań socjalnych
w miejscowości Wielichówko.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 12-12-2008 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 12-12-2008 07:50