Kobylanka: Pomoc w realizacji czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Kobylanka
Numer ogłoszenia: 294104 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253910 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pomoc w realizacji czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Kobylanka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie m.in. następujących czynności: 1) Przygotowanie raportu zawierającego cyfrowe zdjęcie z miejsca popełnienia wykroczenia i przedstawienie go strażnikowi do weryfikacji. 2) Przygotowanie dokumentacji dodatkowej pozwalającej na identyfikację sprawcy wykroczenia. 3) Przygotowanie dokumentów pozwalających straży gminnej na przeprowadzenie postępowania mandatowego i ukaranie sprawcy wykroczenia, wraz z przygotowaniem dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie). 4) Przygotowanie dokumentów związanych z korespondencją w sprawie kartotek punktów karnych, przygotowanie dokumentów do wysłania(adresowanie, kopertowanie). 5) Przygotowanie dokumentów związanych z ewentualnym postępowaniem straży gminnej przed sądem, przygotowanie dokumentów do wysłania(adresowanie, kopertowanie). 6) Przygotowanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych do zakończenia postępowania mandatowego (w tym innych dokumentów do postępowania sądowego), wraz z uzupełnianiem danych uzyskiwanych przez straż w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających prowadzonych przez straż. 7) Przygotowanie statystyk obrazujących nasilenie ruchu oraz ilość wykroczeń w miejscach prowadzenia kontroli ruchu przez straż. 8) Opracowywanie wspólnie z Zamawiającym planu kontroli uzgadnianego z Policją. 9) Przygotowanie sieci komputerowej umożliwiającej połączenie komputerów straży z komputerami pracowników Wykonawcy wraz z serwerem, umieszczonym w biurze straży. 10) Zatrudnienie niezbędnej ilości pracowników biurowych (nie mniej niż trzech) w biurze zorganizowanym przy straży, realizujących zadania związane z wykonaniem zamówienia. 11) Użyczenie (nieodpłatne przekazanie w użytkowanie) urządzenia do automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów, wraz z samochodem do jego przewożenia i operatorem informatycznym. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją tego samochodu w tym w szczególności kosztów paliwa, płynów eksploatacyjnych, napraw itp. 12) Świadczenie obsługi prawnej straży gminnej za pośrednictwem wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.50.00.00-9, 34.92.30.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 653400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ