herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych pn. " Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Jęczydół i Bielkowo" Krzysztof Flejszman 2018-06-18 15:11:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych pn. " Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Jęczydół i Bielkowo" Krzysztof Flejszman 2018-06-18 15:11:21
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19.03.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:27:35
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 24.04.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:26:51
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 25.04.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:26:02
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z XLII Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:24:56
Projekt 56/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków? na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:18:28
Projekt- 55/18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:17:23
PROJEKT 54/18 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:16:29
PROJEKT 53/18 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:15:40
PROJEKT 52/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:14:53
PROJEKT 51/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:14:07
Projekt nr 50/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:12:40
Projekt nr 49/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:11:34
Projekt nr 48/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:10:34
Projekt nr 47/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:09:40
Porządek obrad XLV Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 21.06.2018 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:06:51
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 20.06.2018 r. o godz. 16.30 Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:06:01
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 19.06.2018 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:05:13
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-06-12 15:00:26
ZARZĄDZENIE NR 64/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-06-11 13:44:22
ZARZĄDZENIE Nr 62/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Krzysztof Flejszman 2018-06-11 13:43:31
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Jęczydół i Bielkowo Krzysztof Flejszman 2018-06-08 07:55:27
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-06-07 12:52:57
ZARZĄDZENIE Nr 63/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance. Krzysztof Flejszman 2018-06-07 10:47:40
ZARZĄDZENIE NR 60/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLIII/307/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-07 10:46:24
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-07 10:44:51
UCHWAŁA NR XLIII/316/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy Krzysztof Flejszman 2018-06-06 15:43:07
UCHWAŁA NR XLIII/315/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-06-06 15:41:51
UCHWAŁA NR XLIII/314/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu stargardzkiego Krzysztof Flejszman 2018-06-06 15:40:44
UCHWAŁA NR XLIII/313/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich Krzysztof Flejszman 2018-06-06 15:39:44
U C H W A Ł A NR XLIII/312/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody Krzysztof Flejszman 2018-06-06 15:38:19
UCHWAŁA NR XLIII/311/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Krzysztof Flejszman 2018-06-06 15:37:15
UCHWAŁA NR XLIII/310/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przygotowania projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków? na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-06-06 15:36:21
UCHWAŁA NR XLIII/309/18 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo i Zieleniewo Krzysztof Flejszman 2018-06-06 15:34:51
UCHWAŁA NR XLIII/308/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-06-06 15:32:33
U C H W A Ł A NR XLIII/307/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-06 15:31:11
U C H W A Ł A NR XLIII/307/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-06 15:30:09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-06-05 14:50:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-06-05 14:49:51