herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXIX/277/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne a także przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kobylanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:47:49
UCHWAŁA NR XXXIX/276/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:46:55
UCHWAŁA NR XXXIX/275/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:46:12
UCHWAŁA NR XXXIX/274/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:44:58
U C H W A Ł A NR XXXIX/273/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:43:46
U C H W A Ł A NR XXXIX/272/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:42:28
Uchwały, rocznik 2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:41:50
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 19.12.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:40:22
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 20.12.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:39:17
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/17 z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 21 grudnia 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:37:38
ZARZĄDZENIE Nr 9/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ul. Szczecińskiej poprzez wykonanie peronów autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych w Morzyczynie? Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:33:55
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa alei spacerowej w ciągu promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie? Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:33:04
ZARZĄDZENIE NR 7 /2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:32:05
III ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn Krzysztof Flejszman 2018-02-02 12:44:26
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-02-02 12:40:42
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-02-02 12:39:58
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 29.01.2018 r. godz. 17.00 Krzysztof Flejszman 2018-01-26 09:03:50
Przebudowa ulicy Szczecińskiej poprzez wykonanie peronów autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych w Morzyczynie Krzysztof Flejszman 2018-01-24 13:11:10
Przebudowa Alei spacerowej w ciągu promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie Krzysztof Flejszman 2018-01-24 13:06:05
Obwieszczenie złożeniu w dniu 5 stycznia 2018 r. przez Pana Janusza Kruczka, zam. Motaniec 19, 73-108 Kobylanka, aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" (w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WONS-OŚ.4242.40.2015.AT z dnia 26 października 2017 r.) Krzysztof Flejszman 2018-01-24 12:17:11
Obwieszczenie złożeniu w dniu 5 stycznia 2018 r. przez Pana Janusza Kruczka, zam. Motaniec 19, 73-108 Kobylanka, aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" (w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WONS-OŚ.4242.40.2015.AT z dnia 26 października 2017 r.) Krzysztof Flejszman 2018-01-24 12:14:49
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-01-24 11:50:26
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-01-24 11:48:10
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-01-24 11:47:19
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-01-24 11:45:50
O możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2018 r., 91 Krzysztof Flejszman 2018-01-23 15:10:33
O prawidłowości planowanej kwoty długu 2018-2028, 90 Krzysztof Flejszman 2018-01-23 15:08:53
Odpowiedź na petycję w sprawie lapidarium w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-01-22 11:46:20
Plan zamówień publicznych na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-01-19 13:19:49
Projekt 9/18 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Jęczydół Krzysztof Flejszman 2018-01-19 12:25:12
Projekt 8/18 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-01-19 12:23:22
Projekt 7/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-01-19 12:22:25
PROJEKT 6/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne a także przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kobylanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Krzysztof Flejszman 2018-01-19 12:21:07
PROJEKT 5/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-01-19 12:19:49
PROJEKT 4/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Krzysztof Flejszman 2018-01-19 12:16:35
PROJEKT 3/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Krzysztof Flejszman 2018-01-19 12:05:33
Projekt Nr 2/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną Krzysztof Flejszman 2018-01-19 12:03:09
Projekt Nr 1/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-01-19 12:02:11
2018 Krzysztof Flejszman 2018-01-19 12:00:56
Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 25.01.2018 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2018-01-19 11:59:42