herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 22.05.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-29 14:04:51
PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 z XLIII Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 24 maja 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-29 14:02:51
U C H W A Ł A NR XLV/327/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Reptowo Krzysztof Flejszman 2018-06-29 14:00:57
U C H W A Ł A NR XLV/326/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków? na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-06-29 14:00:06
UCHWAŁA NR XLV/325/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:59:25
UCHWAŁA NR XLV/324/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:58:37
UCHWAŁA NR XLV/323/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:57:52
UCHWAŁA NR XLV/322/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:57:03
UCHWAŁA NR XLV/321/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:55:59
UCHWAŁA NR XLV/320/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:55:18
UCHWAŁA NR XLV/320/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:54:42
U C H W A Ł A NR XLV/319/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:53:38
U C H W A Ł A NR XLV/318/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:52:34
U C H W A Ł A NR XLV/317/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:51:00
Dyżury radnych Krzysztof Flejszman 2018-06-28 07:27:55
Oferta na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - "Organizowanie regat na jeziorze Miedwie w gminie Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-06-26 12:52:29
Oferta na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - "Organizowanie regat na jeziorze Miedwie w gminie Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-06-26 12:51:08
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-26 12:44:11
ZARZĄDZENIE NR 61/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-26 12:43:05
ZARZĄDZENIE NR 61/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-26 12:42:16
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Jęczydół i Bielkowo Krzysztof Flejszman 2018-06-21 15:17:46
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-06-21 15:13:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-06-21 14:10:05
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-06-20 15:43:34
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-06-19 15:16:04
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych pn. " Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Jęczydół i Bielkowo" Krzysztof Flejszman 2018-06-18 15:11:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych pn. " Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Jęczydół i Bielkowo" Krzysztof Flejszman 2018-06-18 15:11:21
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19.03.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:27:35
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 24.04.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:26:51
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 25.04.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:26:02
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z XLII Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:24:56
Projekt 56/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków? na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:18:28
Projekt- 55/18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:17:23
PROJEKT 54/18 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:16:29
PROJEKT 53/18 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:15:40
PROJEKT 52/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:14:53
PROJEKT 51/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:14:07
Projekt nr 50/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:12:40
Projekt nr 49/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:11:34
Projekt nr 48/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Krzysztof Flejszman 2018-06-15 13:10:34