herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLVI/294/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kobylanka oraz jej jednostek organizacyjnych, do których Adam Hendzel 2007-09-21 10:05:31
Uchwała XLVI/293/06 w sprawie priorytetów budżetowych Gminy Kobylanka na 2007 rok Adam Hendzel 2007-09-21 10:05:05
Uchwała Nr XLVI/292/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok Adam Hendzel 2007-09-21 10:02:50
Uchwała NR XLVII/304/06 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kobylanka, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym Adam Hendzel 2007-09-21 10:02:24
U C H W A Ł A NR XLV/291/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok Adam Hendzel 2007-09-21 10:00:29
UCHWAŁA NR XLV/290/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok Adam Hendzel 2007-09-21 10:00:06
UCHWAŁA NR XLV/289/06 W sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Adam Hendzel 2007-09-21 09:59:43
UCHWAŁA Nr XLIV/287/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok Adam Hendzel 2007-09-21 09:59:22
UCHWAŁA NR XLIV/286/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylanka za I półrocze oraz zakresu i formy sprawozdania / informacji o przebiegu wykonania Adam Hendzel 2007-09-21 09:59:03
UCHWAŁA NR XLIV/285/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok Adam Hendzel 2007-09-21 09:58:36
Uchwała Nr III/15/06 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 Adam Hendzel 2007-09-21 09:58:14
Uchwała Nr III/14/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok Adam Hendzel 2007-09-21 09:57:49
Uchwała Nr III/13/06 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zieleniewo Adam Hendzel 2007-09-21 09:57:11
Uchwała Nr III/12/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 Adam Hendzel 2007-09-21 09:56:26
Uchwała Nr III/11/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok Adam Hendzel 2007-09-21 09:56:03
Uchwała Nr III/10/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok Adam Hendzel 2007-09-21 09:55:43
Uchwała Nr II/9/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok Adam Hendzel 2007-09-21 09:55:21
Uchwała Nr II/8/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kobylanka Adam Hendzel 2007-09-21 09:55:02
Uchwała Nr I/7/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Adam Hendzel 2007-09-21 09:54:45
Uchwała Nr I/6/06 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru Adam Hendzel 2007-09-21 09:54:16
Uchwała Nr I/5/06 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy w Kobylance Adam Hendzel 2007-09-21 09:53:55
Uchwała Nr I/4/06 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy w Kobylance Adam Hendzel 2007-09-21 09:53:31
Uchwała Nr I/3/06 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kobylance Adam Hendzel 2007-09-21 09:53:04
Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kobylance Adam Hendzel 2007-09-21 09:52:35
Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kobylance. Adam Hendzel 2007-09-21 09:52:08
Uchwała NR XLIII/284/06 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka” Adam Hendzel 2007-09-21 09:51:43
Uchwała NR XLIII/283/06 w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/264/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarow Adam Hendzel 2007-09-21 09:51:18
Uchwała NR XLIII/282/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Kobylanka dł. 0,580 km Adam Hendzel 2007-09-21 09:50:52
Uchwała NR XLIII/281/06 w sprawie wydania opinii o utworzeniu okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego Adam Hendzel 2007-09-21 09:50:24
Uchwała NR XLIII/279/06 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka Adam Hendzel 2007-09-21 09:50:04
Uchwała NR XLIII/278/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Adam Hendzel 2007-09-21 09:49:33
Uchwała NR XLIII/277/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określania Adam Hendzel 2007-09-21 09:49:06
Uchwała NR XLIII/276/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok Adam Hendzel 2007-09-21 09:48:38
Uchwała NR XLIII/275/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok Adam Hendzel 2007-09-21 09:48:12
Uchwała NR XLIII/274/06 w sprawie nawiązania współpracy i podpisania umowy partnerskiej z gminą Boitzenburger Land. Adam Hendzel 2007-09-21 09:47:49
Uchwała NR XLII/273/06 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2010 Adam Hendzel 2007-09-21 09:47:24
Uchwała NR XLII/272/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych majątku Adam Hendzel 2007-09-21 09:46:38
Uchwała NR XLII/271/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności Adam Hendzel 2007-09-21 09:46:14
Uchwała NR XLII/270/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Osiedla Zielonego w Kobylance Adam Hendzel 2007-09-21 09:45:48
Uchwała NR XLII/269/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok Adam Hendzel 2007-09-21 09:45:25