herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-07-17 14:49:40
Decyzja Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o.zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-07-13 13:26:35
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-07-10 11:03:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-07-09 14:32:35
O prawidłowości planowanej kwoty długu 2018-2028, 498 Krzysztof Flejszman 2018-07-06 13:52:30
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-07-04 15:20:21
ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2018-07-02 14:05:49
ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2018-07-02 14:04:59
ZARZĄDZENIE Nr 69/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2018-07-02 14:04:12
ZARZĄDZENIE Nr 68/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-07-02 14:03:05
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Krzysztof Flejszman 2018-07-02 14:00:16
UCHWAŁA NR XLII/304/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-07-02 13:59:57
UCHWAŁA NR XLI/291/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Krzysztof Flejszman 2018-07-02 13:59:42
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-06-29 14:48:08
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z XLIV Uroczystej Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 09 czerwca 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-29 14:07:14
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 23.05.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-29 14:05:51
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 22.05.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-29 14:04:51
PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 z XLIII Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 24 maja 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-29 14:02:51
U C H W A Ł A NR XLV/327/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Reptowo Krzysztof Flejszman 2018-06-29 14:00:57
U C H W A Ł A NR XLV/326/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków? na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-06-29 14:00:06
UCHWAŁA NR XLV/325/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:59:25
UCHWAŁA NR XLV/324/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:58:37
UCHWAŁA NR XLV/323/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:57:52
UCHWAŁA NR XLV/322/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:57:03
UCHWAŁA NR XLV/321/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:55:59
UCHWAŁA NR XLV/320/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:55:18
UCHWAŁA NR XLV/320/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:54:42
U C H W A Ł A NR XLV/319/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:53:38
U C H W A Ł A NR XLV/318/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:52:34
U C H W A Ł A NR XLV/317/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-29 13:51:00
Dyżury radnych Krzysztof Flejszman 2018-06-28 07:27:55
Oferta na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - "Organizowanie regat na jeziorze Miedwie w gminie Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-06-26 12:52:29
Oferta na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - "Organizowanie regat na jeziorze Miedwie w gminie Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-06-26 12:51:08
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-26 12:44:11
ZARZĄDZENIE NR 61/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-26 12:43:05
ZARZĄDZENIE NR 61/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-26 12:42:16
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Jęczydół i Bielkowo Krzysztof Flejszman 2018-06-21 15:17:46
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-06-21 15:13:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-06-21 14:10:05
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-06-20 15:43:34