herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ ZE WSKAZANYCH NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA OBSZARZE GMINY KOBYLANKA

17/03/2016,    S54 - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Kobylanka: Usuwanie i obróbka odpadów

Nr nadany ogłoszeniu 2016/S 054-090692

Krótki opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (ok. 1850 punkty wywozowe), na których zamieszkuje ok. 4 900 mieszkańców, oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych na nieruchomościach zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe a dostarczonych przez mieszkańców do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Gminy Kobylanka.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90510000, 90511000, 90512000, 34928480

 

Zawiadomienie o złożeniu odwołania

Gmina Kobylanka zawiadamia, że do tutejszego Urzędu w dniu 09.05.2016 r. wpłynęło faksem odwołanie - „Odwołanie wobec niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”.
Działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka” zostało wniesione przez REMONDIS Szczecin Sp. z o.o., ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35, 00-848 Warszawa do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych odwołanie (treść odwołania w załączeniu).
Mając na uwadze powyższe zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wzywa wykonawców do przyłączenia się do postępowania odwoławczego.
Zgodnie z art. 185 ust. 2-3 ustawy Pzp wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 18-03-2016 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Pikulik 18-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 14-07-2016 12:35