Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XLVIII/289/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Niedźwiedź, obejmującego teren działki nr 822/3.


UCHWAŁA Nr XLVIII/289/14

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części

obrębu Niedźwiedź, obejmującego teren działki nr 822/3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238 i poz. 1446; z 2014 r. poz. 379 i poz. 768) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zgodnie z Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Niedźwiedź, gmina Kobylanka, zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/211/13 z dnia 27 czerwca 2013 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę nr 822/3 w obrębie Niedźwiedź, zwany dalej „planem”, stwierdzając jednocześnie, iż nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka przyjętego Uchwałą Nr XXXV/216/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 11 lipca 2013 r.

2. Plan obejmuje teren o łącznej powierzchni 0,9995 ha, którego granice oznaczono na ry­sunku planu w skali 1:1000.

3. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;

2) załącznik Nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru objętego niniejszym planem;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie działki nr 822/3 w obrębie Niedźwiedź na cele sakralne - lokalizację kościoła.

     • Rozdział 1

Zasady konstrukcji planu

§ 2.1. Obszar objęty planem stanowią cztery tereny elementarne, określone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu - załączniku graficznym do uchwały, dla których ustala się prze­zna­czenie, zasady zabudowy i zagospodarowania.

2. Ustala się następujące zasady konstrukcji załącznika graficznego - rysunku planu:

1) rysunek planu sporządzono w skali 1:1000;

2) każde ustalenie przedstawione na rysunku planu znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym;

    • 3) wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku planu zostały objaśnione w legendzie.

    • Rozdział 2

Ustalenia dla terenu objętego planem

§ 3. Ustalenia dla terenów elementarnych.

1. Na terenie oznaczonym symbolem 1 UK, o powierzchni 0,49 ha, ustala się:

 1. przeznaczenie terenu: usługi kultury - usługi sakralne:

 1. kościół,

 2. jak funkcję uzupełniającą dopuszcza się lokalizację budynku sali parafialnej;

2) zasady kształtowania zabudowy:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu,

b) zabudowa wolnostojąca,

c) łączna powierzchnia zabudowy 4÷10% powierzchni terenu;

d) lokalizacja budynku kościoła, stanowiącego dominantę w układzie przestrzennym wsi, w strefie ekspozycji wyznaczonej na rysunku planu, z obowiązkiem realizacji wieży kościelnej jako dominanty wysokościowej lokalizowanej od strony wschodniej,

e) wysokość budynku kościoła do 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, z wieżą kościelną o wysokości do 24,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, zlokalizowaną przy szczytowej wschodniej ścianie budynku,

f) dach głównej bryły budynku kościoła symetryczny, oznaczający jednakowy kąt nachylenia połaci o wspólnej kalenicy, dwu- lub wielospadowy, o kątach nachylenia głównych połaci 30÷50°,

e) lokalizacja budynku sali parafialnej w układzie prostopadłym lub równoległym do budynku kościoła, z dopuszczalnym łączeniem z budynkiem kościoła,

g) wysokość budynku sali parafialnej do 2 kondygnacji - do 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy,

h) dach głównej bryły budynku sali parafialnej dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci 35÷45°,

i) obowiązuje zastosowanie na elewacjach budynków elementów wysokiej jakości tech­nicznej i estetycznej, takich jak: kamień naturalny lub sztuczny, ceramika, tynki szlachetne i mineralne, drewno, blachy mie­dziane i cynkowe, duże ilości przeszkleń, ma­teriały imitujące drewno,

j) kolorystyka elewacji ograniczona do odcieni: ecru, bieli, szarości i brązu;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej min. 60% powierzchni terenu,

b) zagospodarowanie terenu w formie zieleni urządzonej - parkowej zieleni leśnej,

c) dopuszcza się obiekty małej architektury oraz oświetlenie terenu,

d) na terenie zapewnić lokalizację minimum 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, nie powodującą konieczności wycinki wartościowych drzew,

e) zakaz realizacji ogrodzenia z prefabrykowanych przęseł betonowych,

f) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych, blaszanych, kontenerowych,

g) zakaz lokalizacji reklam, z wyjątkiem tablic informacyjnych związanych z funkcją terenu;

4) po wydzieleniu terenu w liniach rozgraniczających zakaz podziału.

2. Na terenie oznaczonym symbolem 2 ZL, o powierzchni 0,4225 ha, ustala się:

 1. przeznaczenie terenu: lasy pozostające w dotychczasowym użytkowaniu);

 2. zasady zagospodarowania zgodnie z planem urządzenia lasu;

 3. podziału terenu w dostosowaniu do potrzeb gospodarki leśnej.

3. Na terenie oznaczonym symbolem 01 KDL, o powierzchni 0,034 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga klasy lokalnej - projektowane poszerzenie istniejącej publicznej drogi powiatowej Nr 1702Z przyległej do obszaru objętego planem;

2) zasady zagospodarowania terenu: dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej;

3) zasady podziału terenu:

- zakaz podziału,

- włączenie terenu do istniejącej drogi przyległej do obszaru objętego planem.

4. Na terenie oznaczonym symbolem 02 KDD, o powierzchni 0,053 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga klasy dojazdowej - projektowane poszerzenie ist­niejącej publicznej drogi gminnej przyległej do obszaru objętego planem;

2) zasady zagospodarowania terenu: dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej;

3) zasady podziału terenu:

- zakaz podziału,

- włączenie terenu do istniejącej drogi przyległej do obszaru objętego planem.

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie ochrony środowiska:

1. W zagospodarowaniu terenu ustala się maksymalną ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu, z wyjątkiem kolidującego z zabudową i sieciami infrastruktury, realizowanymi zgodnie z ustaleniami planu.

2. W zagospodarowaniu terenu, w przypadku uzupełnień zieleni, ustala się zakaz stosowania obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków drzew i krzewów, w szczególności: amery­kańskiej czeremchy późnej, róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej, robinii grochodrzew, żywotnika.

§ 5. Na części obszaru objętego planem (patrz rysunek planu) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego, w której obowiązuje:

 1. lokalizacja i usytuowanie obiektu w sposób eksponujący bryłę budynku i zamykający historyczny układ przestrzenny wsi od strony zachodniej;

 2. kubatura oraz podstawowe cechy architektoniczne budynku nawiązujące do historycznych wiejskich kościołów.

§ 6. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci w drodze przyległej do obszaru objętego planem.

2. Zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych ze studni awaryjnych poza obszarem objętym planem.

3. Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z hydrantów ulicznych zamontowanych na komunalnej sieci wodociągowej poza obszarem objętym planem.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci w drodze przyległej do obszaru objętego planem.

5. Zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w przyległej drodze poza obszarem objętym planem.

6. Odprowadzenie ścieków komunalnych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze przyległej do obszaru objętego planem; do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiornika szczelnego.

7. Odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych:

1) z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych i połaci dachowych - do projektowanej kanalizacji deszczowej w drodze przyległej do obszaru objętego planem;

2) do czasu realizacji sieci odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z utwardzonych nawierzchni komunikacyjnych, po ich uprzednim podczyszczeniu, w grunt poprzez studnie chłonne;

3) rozprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z połaci dachowych w grunt na terenie własnej działki, dopuszcza się gromadzenie wód opadowych z połaci dachu i wykorzy­stanie ich do celów gospodarczych, np. podlewania.

8. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów w obowiązującym systemie gospodarki odpa­dami dla gminy Kobylanka, z selektywną zbiórką odpadów w miejscu powstawania.

9. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródła ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii (gaz przewodowy, energia elektryczna), z zakazem stosowania paliw stałych oraz oleju opałowego.

10. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci łączności publicznej; zakaz lokalizacji wież telefonii komórkowej.

§ 7. Dostęp komunikacyjny obszaru objętego planem z publicznej drogi powiatowej Nr 1702Z oraz publicznej drogi gminnej, przyległych do obszaru objętego planem.

§ 8. Ustala się stawkę opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 9. Zmienia się przeznaczenie 0,577 ha gruntów leśnych na cele nieleśne, za zgodą ZS-W-2120-82-2/2014 Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2014 r.

§ 10. Do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie terenu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobylanka.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Rybarczyk

4

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 24-11-2014 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 13-11-2014
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2014 09:00