herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu S10" 2018-11-23 13:47
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. dotyczące wydania decyzji nr 4/2018 2018-11-23 13:46
OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-11-05 14:16
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 2018-09-28 09:12
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie "Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odcinek Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu S10" 2018-07-26 12:56
Decyzja Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o.zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylanka 2018-07-13 13:26
Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Kobylanka za 2017 rok 2018-04-06 12:40
Decyzja Starosty Stargardzkiego ustalająca linię brzegu rzeki Miedwinka przepływającej przez obręby ewidencyjne Reptowo i Kobylanka 2018-04-06 12:40
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Stargardzkiego z dnia 21.10.2013 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenia do ziemi poprzez pole filtracyjne zlokalizowane na działce nr 781/4 w obrębie Niedźwiedź oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków położonej w działce nr 2/10 obr. nr 15 D miasta Szczecin Dąbie 2018-04-05 15:12
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 44 obr. Morzyczyn gm. Kobylanka, dz. nr geod. 792/2 obr. Cisewo gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod.: 1/11, 1/13, 1/14 obr. Zieleniewo gm. Kobylanka i części dz. nr geod.: 792/1, 791 obr. Cisewo gm. Kobylanka 2018-04-05 12:17
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 852/5 obr. Niedźwiedź gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod.: 852/3, 851/4, 851/3 obr. Niedźwiedź gm. Kobylanka 2018-04-05 12:16
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 711/3 obr. Cisewo gm. Kobylanka, dz. nr geod. 27/2 obr. Wielichówko gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod.: 710/1, 710/2, 711/1, 711/2 obr. Cisewo gm. Kobylanka i części dz. nr geod.: 27/3, 9/2 obr. Wielichówko gm. Kobylanka 2018-04-05 12:15
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące budowy drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 44 obr. Zieleniewo gm. Kobylanka oraz dz. nr geod. 792/2 obr. Cisewo gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod. 1/11, 1/13, 1/14 obr. Zieleniewo gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod. 7925/1, 791 obr. Cisewo gm. Kobylanka 2018-03-21 13:02
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące budowy drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 711/3 obr. Cisewo gm. Kobylanka oraz dz. nr geod. 27/2 obr. Wielichówko gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod. 710/1, 710/2, 711/1 obr. Cisewo gm. Kobylanka i części dz. nr geod. 27/3, 9/2 obr. Wielichówko gm. Kobylanka 2018-03-21 13:02
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące budowy drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 852/5 obr. Niedźwiedź gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod. 852/3, 851/4, 851/3 obr. Niedźwiedź gm. Kobylanka 2018-03-21 13:01
Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczący obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych 2018-03-08 08:16
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka za III kwartał 2017 r. 2017-11-16 14:36
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka za II kwartał 2017 r. 2017-08-29 11:56
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego oraz projektu prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko. 2017-08-03 14:00
Obwieszczenie w sprawie przyjęcia dokumentu Studium wykonalności "Szczecińska Kolej Metropolitalna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-06-02 12:32
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-05-16 13:43
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka za I kwartał 2017 r. 2017-04-26 16:24
Gminna Komisja Wyborcza w Kobylance - Skład i harmonogram dyżurów 2017-03-02 15:00
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 27.02.2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kobylance 2017-02-28 09:44
Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa decyzji z dnia 24 stycznia 2017 r., znak: DLI.ll.6621.107.2016.MZ.13, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 8/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., znak: AP-1.7820.110-4.2016.PM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica", sprostowaną postanowieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2016 r., znak: AP-1.7820.110-8.2016.PM. 2017-02-14 14:05
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu "STUDIUM WYKONALNOŚCI SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ" 2016-12-12 15:01
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019 2015-06-03 22:22
Konsultacje społeczne odnośnie projektu dokumentu "Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej" 2015-05-20 10:56
Informacja Starosty Stargardzkiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z ewidencją gruntów i budynków obrębów geodezyjnych Bielkowo, Motaniec, Niedźwiedź, Reptowo gmina Kobylanka 2014-07-11 09:12
Projekt planu transportowego (Stargard Szczeciński) 2014-03-22 07:57
Wójt Gminy Kobylanka zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w latach 2013-2015 będących zadaniami własnymi Gminy Kobylanka w zakresie kultury fizycznej i turystyki 2013-01-09 09:44
Oferta na realizację zadania publicznego "Z naturą na Ty" 2011-09-23 12:45
Ogłoszenie w sprawie składania ofert w otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w tatach 2011- 2013 będących zadaniami własnymi Gminy Kobylanka, w zakresie spraw nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2010-12-10 11:19
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy 2008-07-14 12:20
Sprzedaż kosiarki 2008-06-02 14:24
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na sprzedaż autobusów 2008-02-29 14:09