herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE NR 58/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok


ZARZĄDZENIE NR 58/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 2 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 oraz art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 30.514 zł:

  • w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13.328 zł, z tego w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 13.328 zł, w tym §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 13.328 zł;

  • w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 17.186 zł, z tego w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 10.186 zł, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 10.186 zł oraz w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 7.000 zł, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 7.000 zł.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 30.514 zł:

  • w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13.328 zł, z tego w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 13.328 zł, w tym wydatki bieżące 13.328 zł;

  • w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 17.186 zł, z tego w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 10.186 zł, w tym wydatki bieżące 10.186 zł oraz w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 7.000 zł, w tym wydatki bieżące 7.000 zł.

§3. Ustala się układ wykonawczy do zarządzenia, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 05-08-2008 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Urbańczyk 02-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2008 09:10