Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXVIII/192/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2009 2009-01-07 14:13
UCHWAŁA Nr XXVIII/191/08 w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie" 2009-01-06 11:50
UCHWAŁA NR XXVIII/190/08 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 2009-01-07 14:11
UCHWAŁA NR XXVIII/189/08 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem 2008 r. 2009-01-07 14:09
UCHWAŁA Nr XXVIII/188/08 w sprawie przekazania w formie darowizny sprzętu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim 2009-01-07 14:08
UCHWAŁA NR XXVIII/187/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok 2009-01-07 14:04
UCHWAŁA Nr XXVIII/186/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2009-01-07 14:01
UCHWAŁA Nr XXVII/185/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/148/08 w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobylanka na lata 2008-2013" 2008-12-12 07:50
UCHWAŁA NR XXVII/184/08 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2008-12-12 07:48
UCHWAŁA Nr XXVII/183/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego 2008-12-12 07:47
UCHWAŁA Nr XXVII/182/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/121/08 2008-12-12 07:46
UCHWAŁA Nr XXVII/181/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-12-12 07:44
UCHWAŁA Nr XXVII/180/08 w sprawie emisji obligacji Gminy Kobylanka oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2008-12-12 07:41
UCHWAŁA Nr XXVII/179/08 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2008-12-12 07:39
UCHWAŁA Nr XXVI/178/08 w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Kobylanka 2008-11-28 11:12
UCHWAŁA Nr XXVI/177/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2009 2008-11-28 11:11
UCHWAŁA Nr XXVI/176/08 w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie" 2008-11-28 11:10
UCHWAŁA Nr XXVI/175/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2008-11-28 11:09
UCHWAŁA Nr XXVI/174/08 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie Gminy 2008-11-28 11:08
UCHWAŁA Nr XXVI/173/08 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2008-11-28 11:07
UCHWAŁA Nr XXVI/172/08 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2008-11-28 11:06
UCHWAŁA Nr XXVI/171/08 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy od Skarbu Państwa 2008-11-28 11:05
UCHWAŁA Nr XXVI/170/08 w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości stanowiących drogi osiedlowe na mienie gminy oraz uchylenia Uchwały Nr XVII/110/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2008-11-28 11:04
UCHWAŁA Nr XXVI/169/08 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2008-11-28 11:15
UCHWAŁA Nr XXVI/168/08 w sprawie opłaty miejscowej 2008-11-28 11:03
UCHWAŁA Nr XXVI/167/08 w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową 2008-11-28 11:02
UCHWAŁA Nr XXVI/166/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2008-11-28 11:01
UCHWAŁA Nr XXVI/165/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-11-26 09:28
UCHWAŁA Nr XXV/164/08 w sprawie priorytetów budżetowych Gminy Kobylanka na 2009 rok 2008-11-06 12:26
UCHWAŁA Nr XXV/163/08 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu - Drogi życia przywiodły nas do Reptowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-11-06 12:25
UCHWAŁA Nr XXIV/162/08 w sprawie zmiany treści Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska 2008-10-20 11:44
UCHWAŁA Nr XXIV/161/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/08 Rady Gminy w Kobylance z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka 2008-10-20 11:45
UCHWAŁA Nr XXIV/160/08 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Warsztaty teatralno - językowe" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-10-20 11:39
UCHWAŁA Nr XXIV/159/08 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu - Reptowo bliżej Brukseli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-10-20 11:39
UCHWAŁA Nr XXIV/158/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2008 2008-10-20 11:39
UCHWAŁA NR XXIII/157/08 w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Kobylanka 2008-09-24 11:04
UCHWAŁA Nr XXIII/156/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedlu w miejscowości Morzyczyn 2008-09-24 10:54
UCHWAŁA Nr XXIII/155/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/198/2001 Rady Gminy w Kobylance 2008-09-24 10:53
UCHWAŁA Nr XXIII/154/08 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 2008-09-24 10:51
UCHWAŁA Nr XXIII/153/08 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2008-09-24 10:50
UCHWAŁA Nr XXIII/152/08 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2008-09-24 10:49
UCHWAŁA Nr XXIII/151/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Reptowo i Kunowo 2008-10-06 07:47
UCHWAŁA Nr XXIII/150/08 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylanka 2008-09-24 10:39
UCHWAŁA Nr XXIII/149/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-09-17 10:05
UCHWAŁA Nr XXII/148/08 w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobylanka na lata 2008-2013" 2008-09-15 10:20
UCHWAŁA Nr XXI/147/08 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych 2008-07-06 10:08
UCHWAŁA Nr XXI/146/08 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance 2008-07-07 13:36
UCHWAŁA Nr XXI/145/08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2008-07-07 13:35
UCHWAŁA Nr XXI/144/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-07-07 13:32
UCHWAŁA Nr XX/143/08 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ?Stawiamy na sukces? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-06-11 13:10
UCHWAŁA Nr XX / 142 /08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kobylanka 2008-06-11 10:02
UCHWAŁA Nr XX / 141 / 08 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 2008-06-11 10:01
UCHWAŁA Nr XX/140/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia. 2008-06-11 09:57
UCHWAŁA Nr XX/139/08 w sprawie przekazania w formie darowizny sprzętu ochronnego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim 2008-06-11 13:09
UCHWAŁA Nr XX/138/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2008-06-11 09:56
UCHWAŁA NR XX/137/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. ?Ulepszenie nawierzchni drogi Nr 1702Z Cisewo ? Wielichówek na odcinku od miejscowości Cisewo do lasu? 2008-06-11 13:06
UCHWAŁA NR XX/136/08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2008-06-11 12:56
UCHWAŁA Nr XX/135/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-06-11 12:54
UCHWAŁA NR XX/134/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-06-11 12:52
UCHWAŁA Nr XIX/133/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2007 2008-05-05 08:35
UCHWAŁA Nr XIX/132/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-05-05 08:32
UCHWAŁA Nr XIX/131/08 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 2008-05-05 08:30
UCHWAŁA Nr XIX/130/08 w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2008-05-05 08:29
UCHWAŁA Nr XIX/129/08 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kobylanka, a Powiatem Stargardzkim, dotyczącego współpracy stron w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę. 2008-05-05 08:27
UCHWAŁA Nr XIX/128/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w zł dla pracowników obsługi i administracji szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kobylanka 2008-05-05 08:25
Uchwała Nr XVIII/127/08 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Kobylanka 2008-04-07 08:24
Uchwała Nr XVIII/126/08 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 2008-04-07 08:23
Uchwała Nr XVIII/125/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Stargardzie Szczecińskim bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka 2008-04-07 08:33
Uchwała Nr XVIII/124/08 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/90 Rady Gminy Kobylanka z dnia 9 lipca 1990 r. 2008-04-07 08:32
Uchwała Nr XVIII/123/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w miejscowości Kobylanka 2008-04-07 08:31
Uchwała Nr XVIII/122/08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2008-04-07 08:21
Uchwała Nr XVIII/121/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego 2008-04-07 08:20
Uchwała Nr Nr XVIII/120/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/99/08 2008-04-07 08:19
Uchwała Nr NR XVIII/119/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-04-07 08:17
Uchwała Nr XVIII/118/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-04-07 08:12
Uchwała Nr XVII/117/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-03-07 08:39
Uchwała Nr XVII/116/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-03-07 08:37
Uchwała NR XVII/115/08 w sprawie zatwierdzenia projektu „Świetlica Lingwistyczna" realizowanego na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kobylanka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 2008-04-04 09:31
Uchwała Nr XVII/114/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną 2008-04-04 08:47
Uchwała Nr XVII/113/08 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Kobylanka, a Gminą Miasto Stargard Szczeciński, dotyczącego współpracy stron w zakresie budowania pozytywnego wizerunku promocyjnego i tworzenia jednolitego produktu regionalnego. 2008-04-07 08:24
Uchwała nr XVII /112/08 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kobylanka 2008-04-04 08:46
Uchwała Nr XVII/111/08 w sprawie ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2008-04-04 08:45
Uchwała Nr XVII/110/08 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2008-04-04 08:44
Uchwała nr XVII/109/08 w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów 2008-04-04 08:43
Uchwała Nr XVII/108/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-03-07 08:36
Uchwała Nr XVII/107/08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2008-03-07 08:34
Uchwała Nr XVII/106/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-03-07 08:32
Uchwała Nr XVI/105/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2008-02-08 18:28
Uchwała Nr XVI/104/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2008-02-08 18:28
UCHWAŁA Nr XVI/103/08 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2008-02-08 18:28
UCHWAŁA Nr XVI/102/08 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2008-02-08 18:28
UCHWAŁA Nr XVI/101/08 w sprawie uznania terenu za park gminny 2008-02-08 18:27
UCHWAŁA Nr XVI/100/08 w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 2008-02-08 18:27
UCHWAŁA Nr XVI/99/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego 2008-02-08 18:27
UCHWAŁA Nr XVI/98/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-02-08 18:27
UCHWAŁA Nr XVI/97/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-02-08 18:27
UCHWAŁA NR XVI/96/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 2008-02-08 18:26