herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA Nr VII/33/07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2006


UCHWAŁA Nr VII/33/07

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), uchwala się co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2006 rok oraz po zapoznaniu się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej, dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za 2006 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 18-01-2008 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 26-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 18-01-2008 08:00