herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA Nr VI/24/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2007


U C H W A Ł A NR VI/24/07

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawieuchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), uchwala się co następuje
§1. W uchwale Nr IV/16/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2007 dokonuje się następujących zmian:
§8 uchwały otrzymuje brzmienie:

    „§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

    1. przychody - 45.000 zł,

    2. wydatki - 46.277 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

    1. §9 uchwały otrzymuje brzmienie:

    „§9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

    1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 500.000 zł,

    2. sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach - 1.116.487 zł.”

    §2. 1. Nadaje się nowe brzmienie załącznika nr 3, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

    2. Nadaje się nowe brzmienie załącznika nr 9, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

    §3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodnicząca Rady Gminy

    Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 18-01-2008 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 18-01-2008 07:59