herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA Nr XV/87/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2003 - 2010


U C H W A Ł A Nr XV/87/07

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2003 - 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale Nr XI/78/2003 Rady Gminy w Kobylance z dnia 1 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2003 - 2010, wprowadza się zmiany poprzez nadanie nowej treści załącznika Nr 2 do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka, według brzmienia zawartego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 09-01-2008 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 29-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 09-01-2008 11:51