herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt nr 13/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2018 2018-02-16 09:50
Projekt nr 12/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2018-02-16 09:48
Projekt Nr 11/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-02-16 09:47
Projekt 9/18 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Jęczydół 2018-01-19 12:25
Projekt 8/18 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-01-19 12:23
Projekt 7/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2018 2018-01-19 12:22
PROJEKT 6/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne a także przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kobylanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-01-19 12:21
PROJEKT 5/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka 2018-01-19 12:19
PROJEKT 4/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2018-01-19 12:16
PROJEKT 3/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 2018-01-19 12:05
Projekt Nr 2/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną 2018-01-19 12:03
Projekt Nr 1/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-01-19 12:02