herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA Nr XIV/78/07 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


UCHWAŁA Nr XIV/78/07

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji dla osób prawnych w sprawie:

  1. podatku od nieruchomości DN-1, według załącznika Nr 1 do uchwały;

  2. podatku rolnego DR-1, według załącznika Nr 2 do uchwały;

  3. podatku leśnego DL-1, według załącznika Nr 3 do uchwały.

§ 2. Określa się wzór formularza informacji dla osób fizycznych w sprawie:

  1. podatku od nieruchomości IN-1, według załącznika Nr 4 do uchwały;

  2. podatku rolnego IR-1, według załącznika Nr 5 do uchwały;

  3. podatku leśnego IL-1, według załącznika Nr 6 do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/239/05 Rady Gminy w Kobylance z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 r., Nr 101, poz. 2076).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 04-01-2008 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 29-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 04-01-2008 11:13