herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA Nr XIV/77/07 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej


UCHWAŁA Nr XIV/77/07

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 29 listopada 2007 r.


w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.

§ 2.1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.

2. Początek okresu zwolnienia jest wskazany we wniosku podatnika, z tym, że nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie (numer geodezyjny działki, powierzchnię i klasy, wg ewidencji gruntów, numer księgi wieczystej, jeśli jest założona) oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1-3 lata).

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.1. Warunki zwolnienia są następujące:

    1. zaprzestanie uprawy roślin;

    2. niewykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;

    3. niedokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;

    4. utrzymanie gruntów w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów, w szczególności poprzez zaoranie całego obszaru podlegającemu odłogowaniu w terminie do końca maja i września danego roku.

2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie przez cały okres udzielenia zwolnienia.

§ 4.1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.

2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Gminy w Kobylance w terminie 14 dni
o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/191/2001 Rady Gminy w Kobylance z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie określenia trybu i warunków szczegółowych zaprzestania produkcji rolnej na użytkach rolnych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r., Nr 33, poz. 745).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.


Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 04-01-2008 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 29-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 04-01-2008 11:12