herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA Nr XIV/75/07 w sprawie opłaty targowej


UCHWAŁA Nr XIV/75/07

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Kobylance:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej.

§ 2.1. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Kobylanka, przy sprzedaży z:

1) z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza, skrzynki - 10,00 zł;

2) samochodu osobowego, straganu, stołu, wozu konnego, przyczepy - 20,00 zł;

3) samochodów ciężarowych i innych samochodów - 30,00 zł.

2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 631,94 zł.

§ 3. W przypadku, gdy sprzedaż jest prowadzona z kilku rodzajów przedmiotów wymienionych w §2, stawki opłaty targowej są naliczane dla każdego przedmiotu.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. Opłata targowa płatna jest bez wezwania na konto Gminy Kobylanka lub inkasentowi wyznaczonemu odrębną uchwałą.

§ 6. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez jednostkę prowadzącą targowicę.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr I/6/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 r., Nr 118, poz. 2353).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk


 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 04-01-2008 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 29-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 04-01-2008 11:07