herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA Nr XIV/73/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA Nr XIV/73/07

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kobylanka:

  1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków

0,71 zł. od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,74 zł. od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z zastrzeżeniem ust. 3

0,30 zł. od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

0,59 zł. od 1 m2 pow. użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

18,30 zł. od 1 m2 pow. użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,86 zł. od 1 m2 pow. użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

3,84 zł. od 1 m2 pow. użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z zastrzeżeniem ust. 2

6,37 zł. od 1 m2 pow. użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części wymienionych
w ust. 1 pkt 2 lit. e, stanowiących własność (współwłasność) emerytów i rencistów, o ile budynki te wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w wysokości 2,11 zł od 1 m2 pow. użytkowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. c, które posiadają oznaczenie gruntu w ewidencji gruntów i budynków jako: „dr, dr-R”, właścicielom gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 0,11 zł od 1 m2 powierzchni.

§2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność kulturalną i przeciwpożarową, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, zajęte na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie gminnych jednostek budżetowych, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części stanowiące własność gminy nie oddane w posiadanie zależne, bądź użytkowanie wieczyste, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§3. Traci moc Uchwała Nr I/7/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 01 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 r., Nr 118, poz. 2354).

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk 


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 04-01-2008 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 04-01-2008 10:21