herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

zawiadamiam o II wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Kobylanka, terenu położonego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Szkolnej, Klonowej, sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr X/63/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 21 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu.

w zakresie następujących działek w obrębie Kobylanka: 65/1 i 293.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 04 kwietnia 2017 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Rady Gminy Kobylanka.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod rozwój jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego z uzupełnieniem funkcją usługową i zielenią urządzoną, wraz z ustaleniem zasad zabudowy, zagospodarowania oraz obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kobylanka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

WÓJT GMINY KOBYLANKA

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 14-03-2017 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Wawrowicz 14-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2017 10:06