herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY KOBYLANKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust.1, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zmianami),

 

zawiadamiam o II wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół,


sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr XI/55/07 Rady Gminy Kobylanka z dnia  26 lipca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 30 maja do 20 czerwca 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12,

w pokoju nr 3 w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Powtórne wyłożenie projektu planu miejscowego dotyczy w zakresie następujących działek ewidencyjnych:

  • dz. nr 123/1-123/5, 123/9, 127/1 - 127/50, 127/52, 127/53, 127/56, 128 ,451/2, 459/1, 459/2, 464, 466, 467/48, 467/50, 467/53, 468, 899/86 - 899/95) obręb Kobylanka,
  • dz. 386/18, 386/19 obr. Morzyczyn,

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia     8 czerwca 2016 r.  o godz. 1600 w sali nr 25Urzędu Gminy w Kobylance.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, czy prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub
w postaci elektronicznej na adres e-mail: ugk@kobylanka.pl do Wójta Gminy Kobylanka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lipca 2016r.

 

WÓJT GMINY KOBYLANKA

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 18-05-2016 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Olszewska 18-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 18-05-2016 10:03