herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminie w referacie inwestycyjno - komunalnym

Wójt Gminy Kobylanka

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kobylanka ul: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

II. Określenie stanowiska: stanowisko ds. gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminie w referacie inwestycyjno - komunalnym

III. Wskazania, czy o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

o w.w stanowisko ubiegać się mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2014 r. poz.1202 ) tj.:

1) obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku : wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

7) posiada znajomość przepisów prawnych, warunkujących prawidłową realizację zadań wynikających ze specyfiki stanowiska, w szczególności przepisy ustaw: o ochronie środowiska, o odpadach , o utrzymaniu czystości i porzadku w gminie, o ochronie zwierząt, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych,

8) dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych, arkuszy kalkulacyjnych, internetu oraz interpretacji prawnej,

9) umiejętność redagowania pism

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, ochrona środowiska i gospodarka odpadami,

2) preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie zaganień związanych z ochroną środowiska, z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, administracjią samorządową,

3) ukończone szkolenia i kursy zwiazane z w.w stanowiskiem,

4) prawo jazdy kat. B

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości oraz nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków, wydawanie decyzji nakazujących wykonywanie obowiązku,

2 ) prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

3 ) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy,

4 ) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed opadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,

5) prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji umów o odbiór odpadów komunalnych, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie,

6 ) opracowywanie projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska pracy,

7 ) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

8) sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska, organizowanie przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów,

9) realizacja zadań wynikających z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 – 2032

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- miejsce pracy Urząd Gminy Kobylanka ul: Szkolna 12,

- praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową polegająca na czynnościach powtarzających się,

- wymaga wysiłku umysłowego, nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, związana z wyjazdami w teren,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie , obsługa urządzeń biurowych,

- pełny wymiar czasu pracy tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy ,

- budynek urzędu jest dwupiętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie biurowe jest usytuowane na parterze,

- budynek urzędu nie posiada windy,

- pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. marcu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

VIII. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,

- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe w zakresie zaganień związanych z ochroną środowiska, z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, administracjią samorządową, za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata, ( w przypadku posiadania takich dokumentów ),

- w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną

kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla naboru kandydata oraz realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy ul.: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka w terminie do dnia 15.04.2016 r w godz. od 7 15 do 15 15 , w środy od 900 do 1700 dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminie w referacie inwestycyjno - komunalnym".

Osoby, które złożą dokumenty do Urzędu Gminy Kobylanka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub/i teście w celu przeprowadzenia dalszego postępowania naboru.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2014 r. poz. 1202), będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobylanka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylanka.

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 01-04-2016 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Frąckiewicz 01-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 01-04-2016 15:10