herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA Nr XII/64/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedlu w miejscowości Kobylanka


UCHWAŁA Nr XII/64/07

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedlu

w miejscowości Kobylanka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974/ Rada Gminy w Kobylance uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXVI/226/05 Rady Gminy Kobylanka z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedlu w miejscowości Kobylanka § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Nadaje się nazwę urzędową dla wszystkich dróg wewnętrznych terenu obejmującego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 działki w Kobylance o numerach geodezyjnych: od 68/2 do 68/125 - Osiedle Zalesie.

§ 2. Załącznik graficzny do uchwały wymienionej w § 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 06-10-2007 16:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Baszak 27-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2007 16:59