Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt 80/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. 2016-12-23 11:40
Projekt 79/16 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2016-12-23 11:39
PROJEKT 78/16 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Kobylanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-12-23 11:38
PROJEKT 77/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji 2016-12-23 11:37
PROJEKT 76/16 w sprawie najmu lokalu położonego w obrębie Reptowo 2016-12-23 11:36
PROJEKT 75/16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 2016-12-23 11:35
PROJEKT 74/16 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-12-23 11:34
Projekt nr 73/16 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 2016-12-23 11:33
Projekt nr 72/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-12-23 11:32
Projekt 71/16 AUTOPOPRAWKA Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-01-20 17:33
Projekt 71/16 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 2017-01-20 17:33
Projekt 70/16 AUTOPOPRAWKA Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2017 2017-01-20 17:27
Projekt nr 70/16 w sprawie budżetu Gminy Kobylanka na rok 2017 2017-01-20 17:34
Projekt 69-16 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania strzelnicy w Jęczydole/Bielkowie 2016-12-23 11:31
Projekt nr 68/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-12-23 11:29
Projekt nr 65/16 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na odcinku drogi powiatowej nr 1702Z obręb Reptowo i na odcinku drogi powiatowej nr 1701Z obręb Kobylanka 2016-11-18 19:03
PROJEKT 64/16 w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-11-23 15:49
Projekt nr 63/16 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w sprawie realizacji porozumienia z bankiem PKO BP S.A. w sprawie odpłatnego udostępnienia bankomatu 2016-11-18 18:59
PROJEKT 62/16 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2016-11-18 18:58
Projekt nr 61/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-11-18 18:57
Projekt nr 60/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-11-18 18:55
Projekt nr 59/16 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zobowiązania wobec Skarbu Państwa - Ministra Infrastruktury i Rozwoju poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela 2016-10-21 08:31
Projekt nr 58/16 w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia Gminy Kobylanka i Nadleśnictwa Kliniska pod nazwą "Budowa odcinka drogi nr 450001Z relacji Zieleniewo - Cisewo od km 0+958 do km 2+473" 2016-10-21 08:30
PROJEKT NR 57/16 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Szkół prowadzonych przez Gminę Kobylanka na wsparcie z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 2016-10-21 08:28
PROJEKT NR 56/16 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji. 2016-10-21 08:26
PROJEKT 55/16 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2016-10-21 08:25
Projekt nr 54/16 w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowościach: Bielkowo, Morzyczyn i Reptowo 2016-10-21 08:24
Projekt nr 53/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedla w miejscowości Kobylanka 2016-10-21 08:22
Projekt nr 52/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2016-10-21 08:21
PROJEKT 51-16 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2016-10-21 08:20
Projekt nr 50/16 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2023 2016-10-21 08:19
Projekt Nr 49/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-10-21 08:17
PROJEKT 48/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Zieleniewo 2016-10-21 08:16
PROJEKT 47/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz tryby i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji 2016-09-23 07:48
PROJEKT 46/16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 2016-09-23 07:47
Projekt nr 45/16 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2023 2016-09-23 07:46
Projekt nr 44/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-09-23 07:44
Projekt 43/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Zieleniewo 2016-09-23 07:42
Projekt nr 42/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351? 2016-08-23 14:33
PROJEKT nr 41/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2016-08-23 14:32
Projekt nr 40/16 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2016-08-23 14:29
Projekt nr 39/16 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na odcinku dawnej drogi krajowej nr 10 obręb Morzyczyn i obręb Kobylanka 2016-06-24 08:50
Projekt nr 38/16 w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowości Bielkowo 2016-06-24 08:45
PROJEKT 37/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego 2016-06-24 08:43
PROJEKT 36/16 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2016-06-24 08:42
PROJEKT 35/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną 2016-06-24 08:41
Projekt Nr 34/16 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2023 2016-06-24 08:39
Projekt Nr 33/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-06-24 08:35
Projekt Nr 32/16 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 2016-06-24 08:32
Projekt Nr 31/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2015 rok 2016-06-24 08:31
Projekt nr 29/16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance 2016-05-19 11:32
PROJEKT 28/16 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-05-19 11:29
PROJEKT nr 27/16 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-05-19 11:28
PROJEKT nr 26/16 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-05-19 11:27
PROJEKT nr 25/16 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-05-19 11:26
Projekt nr 24/16 w sprawie zaopiniowania zmiany RLM (rzeczywistej liczby mieszkańców) dla aglomeracji Stargard Szczeciński 2016-05-19 11:25
PROJEKT 23/16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 2016-04-22 13:34
Projekt 22/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-04-22 13:33
Projekt 21/16 zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2016-04-22 13:31
Projekt 20/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie na rok 2016 2016-03-25 11:12
Projekt nr 19/16 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2016-03-25 11:10
Projekt nr 18/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2016 r. 2016-03-25 11:07
PROJEKT 17/16 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości stanowiących drogi osiedlowe na mienie gminy oraz uchylenia uchwały nr XVII/110/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-03-25 11:02
PROJEKT nr 16/16 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-03-25 10:59
PROJEKT nr 15/16 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-03-25 10:56
PROJEKT nr 14/16 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-03-25 10:53
PROJEKT nr 13/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2016-03-25 10:50
PROJEKT nr 12/16 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-03-25 10:46
Projekt nr 11/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Zieleniewo dla terenu pomiędzy ulicami Szczecińską i Wakacyjną, a granicą gminy 2016-03-25 10:43
Projekt nr 10/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-03-25 10:37
PROJEKT NR 8/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2015 2016-02-19 08:57
PROJEKT NR 7/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-02-19 08:51
PROJEKT NR 6/16 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kobylanka sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2016-02-19 08:49
PROJEKT nr  5/16 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-02-19 08:46
PROJEKT nr 4/16 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-02-19 08:44
PROJEKT NR 3/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Morzyczyn i Zieleniewo 2016-02-24 15:48
PROJEKT NR 2/16 w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2016-01-21 20:14
PROJEKT nr 1/16 zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2016-01-21 20:11