herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka w 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

z dnia 15 stycznia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli  szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka  w 2016 r.

                 

Na podstawie §2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły,   wojewodów,ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) zarządza  się co następuje:

§1. Środki na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli wyodrębnione  w budżecie na    2016 rok przeznacza się:

    1. w wysokości 60% na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli przez szkoły  wyższe  i zakłady kształcenia nauczycieli,

    2. w wysokości 40% na pozostałe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, takie jak: organizację doradztwa metodycznego  dla nauczycieli, organizacje szkoleń, seminariów oraz konferencji w tym dla osób  zajmujących stanowiska kierownicze, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, szkolenia rad pedagogicznych, materiały szkoleniowe i informacyjne.

 

§2. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie opłat przez szkoły wyższe i zakłady nauczycieli można je przeznaczyć na pozostałe formy doskonalenia, o których mowa w §1 ust.2.

§3. Dofinansowanie, o którym mowa w  §1 ust. 1 obejmuje w pierwszej kolejności specjalności:

 

 

Lp.

 

Placówka

 

 

Specjalność

Maksymalna wartość dofinansowania opłat pobieranych przez  szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli do:

1.

Szkoła Podstawowa   w Kobylance

1. Oligofrenopedagogika

 

50%

 

 

2.

Szkoła Podstawowa   w Kunowie

1. Terapia logopedyczna

2. Technika

 

50%

 

3.

Zespół Szkół
Publicznych
w Reptowie

1. Surdologopedia                                                  

2. Socjoterapia                                         

3. Przygotowanie pedagogiczne

4. Język angielski

50 %

50 %

50 %

50 %

 

§4. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do złożenia sprawozdania z wykorzystania przyznanych
      środków w 2016r. do dnia 31.03.2017 r.

§ 5. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są dwa razy w roku :

        1) do 15 maja 2016 r.

        2) do końca listopada 2016 r.

§ 6. Wykonanie zarządzenie powierza się dyrektorom szkół.

§ 7.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 19-01-2016 19:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Roślak 19-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2016 19:49