herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Powierzchniowa eksploatacja torfu ze złoża "Reptowo" działka geodezyjna nr 45/1, obręb Wielichówko, Gmina Kobylanka".

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

informację, że w dniu 18 listopada  2015 r., o godz. 9.30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Powierzchniowa eksploatacja torfu ze złoża „Reptowo” – działka geodezyjna nr 45/1, obręb Wielichówko, Gmina Kobylanka”.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

Na podstawie art. 95 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Kodeks postępowania administracyjnego wzywa się zainteresowanie osoby do stawienia się osobiście lub przez upoważnionych przedstawicieli albo pełnomocników, celem złożenia wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów, istotnych w prowadzonym postępowaniu.  Na rozprawie każdy ma prawo składać uwagi, wnioski i wyjaśnienia, co do prowadzonego postępowania, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie, a także wypowiadać się, co do wyników postępowania dowodowego.

Nieobecność na rozprawie osób należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

                Zgodnie z art. 91 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego - jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowania mogą być jeszcze inne strony, nie znane organowi administracji publicznej – niniejsze wezwanie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kobylance, tablicy ogłoszeń sołectwa Cisewo  oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w Kobylance: http://www.bip.kobylanka.pl.

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 09-11-2015 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lewicki 09-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 09-11-2015 14:28