herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlerów o całkowitej maksymalnej pojemności 64 000 szt. (256 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 139/5, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

że w dniu 22 października 2015 r. zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlerów o całkowitej maksymalnej pojemności 64 000 szt. (256 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 139/5, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka”.

Jednocześnie informuję, że do Urzędu Gminy w Kobylance wpłynęły: postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS-OŚ.4242.28.2015.AC uzgadniające realizację przedsięwzięcia i pozytywna opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczec. znak: PSSE-3254 NNZ-462-2/8/15.                     

Wobec powyższego istnieje prawo i możliwość zapoznania się w Urzędzie Gminy Kobylanka (ul. Szkolna 12), pokój 2, w godz. 7.15-15.15 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 9.00-17.00  (środa),  z kompletem materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie oraz zgłoszenia dodatkowych żądań i dowodów, w terminie 7 dni od daty   ukazania się niniejszego obwieszczenia.  

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 22-10-2015 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lewicki 22-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2015 11:01