herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Obwieszczenie o wezwaniu w dni 6 sierpnia 2015 r. (w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS-OŚ.4242.20.2015.AC z dnia 27 lipca 2015 r.) Pana Jacka Gomuły, reprezentującego Gospodarstwo Rolne Jacek Gomuła, z siedzibą w Motańcu 5a, 73-108 Kobylanka, do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: Budowa i uruchomienie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 202 300 kurcząt w pięciu obiektach inwentarskich (809 DJP) na działce nr 3/2, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

informację o wezwaniu w dni 6 sierpnia 2015 r. (w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS-OŚ.4242.20.2015.AC z dnia 27 lipca 2015 r.) Pana Jacka Gomuły, reprezentującego Gospodarstwo Rolne Jacek Gomuła, z siedzibą w Motańcu 5a, 73-108 Kobylanka,  do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do  raportu  o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: „Budowa i uruchomienie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 202 300 kurcząt w pięciu obiektach inwentarskich (809 DJP) na działce nr 3/2, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka”  o następujące punkty:

  1. Na załączniku graficznym zaznaczyć poszczególne opisane w uzupełnieniu drogi prowadzące do terenu objętego inwestycją oraz przedłożyć pismo Urzędu Gminy w Kobylance dot. przebudowy drogi gminnej, na które  powołuje się autorka raportu w przedłożonym uzupełnieniu. Wyjaśnić również, czy szlaki komunikacyjne prowadzące do terenu inwestycyjnego przystosowane są do ciężkiego transportu, który  będzie wykorzystywany na potrzeby planowanej inwestycji (dowóz kurcząt, dowóz pasz, odbiór odpadów, itp.). Należy także wskazać, jak przewidywane środki transportu wpłyną na stan technicznych dróg, którymi będą się przemieszczać.
  2. Wyjaśnić, czy wodociąg gminny będzie w stanie pokryć zapotrzebowanie na wodę niezbędną do celów produkcyjnych oraz wyjaśnić, czy inwestor posiada zgodę dostawcy wody na pobór wody z wodociągu gminnego w zakresie 62 000 l/dobę.
  3. Wyjaśnić, dlaczego w przyjętym bilansie ilościowo – jakościowym odpadów nie uwzględniono odpadów budowlanych takich jak odpady z grupy 17, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz.1923).
  4. W oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, wyliczyć ilość obornika przewidzianą do wytworzenia w ciągu roku na etapie funkcjonowania planowanej fermy. Wyjaśnić  również  rozbieżności w ilości obornika przewidzianego do wytworzenia, liczonego na podstawie danych podanych przez inwestora oraz liczonego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 17, poz. 142 ze zm.).
  5. Przedstawić wyliczenie aerodynamicznego współczynnika szorstkości terenu, który przyjęto w raporcie do obliczeń w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
  6. Określić usytuowanie terenu inwestycyjnego w odniesieniu do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
  7. Wyjaśnić, na podstawie jakich podobnych obiektów dokonano porównania planowanej inwestycji w zakresie oddziaływania emisji zapachowej. Należy również wyjaśnić, o jakich obliczeniach w zakresie stężenia odorów jest mowa w uzupełnieniu.
  8. Wyjaśnić, jakie procedury awaryjne zostaną wdrożone na terenie zakładu w przypadku wystąpienia nieplanowanych emisji i wypadków losowych oraz które z urządzeń będących źródłami hałasu usytuowane zostaną w zamkniętych pomieszczeniach, jak również dla jakich urządzeń zostaną zastosowane obudowy dźwiękochłonne.

      Na złożenie wyjaśnień Wójt Gminy Kobylanka wyznaczył termin 21 dni.

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

 

Kobylanka, dnia 6 sierpnia 2015  r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 06-08-2015 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 06-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 06-08-2015 14:00