herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

WÓJT GMINY KOBYLANKA Z A P R A S Z A do składania ofert w otwartym konkursie na realizację w 2015 r.zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegającego na renowacji i odbudowie zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Reptowie

WÓJT GMINY KOBYLANKA

Z A P R A S Z A

do składania ofert w otwartym konkursie na realizację w 2015 r.zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegającego na renowacji i odbudowie zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Reptowie

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ww. cel – 20 000 zł

Termin realizacji zadania: 90 dni

Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju w latach 2014 – 2015: -------------

 

W konkursie uczestniczyć mogą: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane – zwane dalej Podmiotami.

Podmioty przystępujące do konkursu otrzymają niniejsze ogłoszenie otwartego konkursu ofert wraz z formularzem oferty na realizację zadania publicznego (załącznik nr 1) oraz formularzem oceny merytorycznej (załącznik nr 2). Ww. dokumenty oraz wszelkie informacje na temat konkursów oferenci mogą uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobylance przy ul. Szkolnej 12, w pokoju nr 2 oraz ze strony internetowej www.kobylanka.pl i Biuletynu Informacji Publicznej.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Kobylance w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w terminie do 7 września 2015 r., do godz. 15.00.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie oferty na określonym formularzu i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową na posiedzeniu, które odbędzie się 11 września 2015 r., o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12. Prace Komisji nad oceną ofert mogą obserwować przedstawiciele Podmiotów, których oferty są w trakcie rozpatrywania. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w formularzu oceny merytorycznej (załącznik nr 2).

Wyniki konkursów podlegają zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kobylanka. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursów i ich wynikach na piśmie w terminie 7 dni. Oferentom nie przysługuje prawo do składania skarg  i protestów.

Wójt Gminy Kobylanka:

1) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,

2) zakłada możliwość zawarcia umowy o powierzenie zadania publicznego na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku, gdy Rada Gminy nie przeznaczy środków na realizację danego zadania, Wójt Gminy rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, a zaangażowanym Podmiotom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia,

3) zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania.

 

Kobylanka, dnia 31 lipca 2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 03-08-2015 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2015
Ostatnia aktualizacja: - 03-08-2015 13:09