herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o wezwaniu w dniu 23 lipca 2015 r. Pani Agnieszki Wiktorskiej, zam. ul Fioletowa 1/4, 70-781 Szczecin a, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlerów o całkowitej maksymalnej pojemności 64 000 szt. (256 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 139/5, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka" w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WONS-OŚ.4242.28.2015.AC z dnia 20 lipca 2015 r. oraz Stowarzyszenia EKO-Logika z dnia 8 lipca 2015 r

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

informację o wezwaniu w dniu 23 lipca 2015 r. Pani Agnieszki Wiktorskiej, zam. ul Fioletowa 1/4, 70-781 Szczecin a, do uzupełnienia  raportu  o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlerów o całkowitej maksymalnej pojemności 64 000 szt. (256 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 139/5, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka” – w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak: WONS-OŚ.4242.28.2015.AC z dnia 20 lipca 2015 r. oraz Stowarzyszenia EKO-Logika z dnia 8 lipca 2015 r. - o następujące punkty:

1. Opisać wariant alternatywny inwestycji mając na uwadze, iż jest to wariant, który będzie realizowany w przypadku braku możliwości zrealizowania wybranego wariantu inwestycyjnego. Wyjaśnić również, na jakiej podstawie stwierdzono, że wariant inwestycyjny jest najkorzystniejszy dla środowiska, skoro w raporcie brak jest porównania z innymi wariantami.

2. W odniesieniu do przeprowadzonej w raporcie analizy w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, należy wyjaśnić:

a) jaki współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu przyjęto do obliczeń w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz dokonać stosownego wyliczenia przedmiotowego współczynnika uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa,

b) na jakiej podstawie przyjęto wartość  5 µg / m³  jako tło w odniesieniu do emisji amoniaku,

c) jakie obiekty oznaczają w przeprowadzonej analizie emitory oznaczone symbolami G1-G3 oraz  H1-H3,

d) czy do przeprowadzonej analizy w zakresie kumulacji oddziaływań uwzględniono również rozbudowę instalacji znajdujących się na działkach sąsiednich nr: 139/3, 137/2 i 137/1, podać zsumowane wyniki emisji substancji szkodliwych (związków chemicznych, pyłu zawieszonego oraz hałasu) dla planowanej inwestycji i dla inwestycji powstającej na działce sąsiedniej,

e) uszczegółowić obliczenia w rozbiciu na poszczególne substancje, które powstają w trakcie prowadzenia tuczu dla poszczególnych faz rozwoju drobiu (np. obliczenia oparte o wskaźnik IBMER wyróżniają 5 kolejnych faz rozwoju drobiu różniących się wielkością emisji) i podać wyniki dla realnego czasu produkcji tzn. czasu, dla którego ptactwo przebywa w obiekcie inwentarskim.

3. Przedstawić bilans ilościowo - jakościowy odpadów przewidzianych do wytworzenia na etapie realizacji inwestycji, uwzględniając jednocześnie miejsce i sposób ich magazynowania oraz sposób późniejszego zagospodarowania.

4. W odniesieniu do przeprowadzonej w raporcie analizy w zakresie wpływu planowanej inwestycji na klimat akustyczny, należy uzupełnić wykonaną analizę uwzględniając poniższe kwestie:

a) jako źródła emisji hałasu uwzględnić nie tylko emitory z miejsca realizacji inwestycji, lecz również emitory znajdujące się w sąsiedztwie terenu inwestycyjnego, pochodzące zarówno z istniejących obiektów inwentarskich, jak również z planowanych obiektów inwentarskich,

b) jeden z punktów pomiarowych usytuować na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie ( mając na uwadze, że terenem chronionym akustycznie jest nieruchomość, na której znajduje się w tym przypadku budynek mieszkalny ), 

c) przedstawić informacje o ekranach akustycznych, które przyjęte zostały do analizy w zakresie   wpływu inwestycji na klimat akustyczny,

d) obliczenia oraz załączniki należy przedstawić osobno dla pory dnia i dla pory nocy.

5. Określić wpływ planowanej inwestycji na klimat akustyczny.

6. W oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, wyliczyć ilość obornika przewidzianą  do wytworzenia w ciągu roku na etapie funkcjonowania planowanej fermy oraz przedstawić sposób postępowania z wytworzonym obornikiem w przypadku braku możliwości jego natychmiastowego zbycia.

7. Określić usytuowanie terenu inwestycyjnego w odniesieniu do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz ujęć wód podziemnych i ich stref ochronnych.

8. Określić wpływ planowanej inwestycji na etapie eksploatacji, na cele środowiskowe zawarte w  planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza uwzględniając stan jednolitych części wód oraz konieczność zapotrzebowania na wodę do planowanego chowu zwierząt, jak również sposób odprowadzanych ścieków z terenu przedsięwzięcia.

9. Przedstawić propozycje rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska, w tym w szczególności rozwiązań mających na celu zminimalizowanie oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny oraz na powietrze atmosferyczne. Należy również wyjaśnić, o jakich urządzeniach emitujących hałas jest mowa w raporcie (str. 45), które w celu zminimalizowania emisji hałasu umieszczone zostaną w budynkach oraz gdzie przewidziane są nasadzenia zieleni pełniące funkcję „przesłon ekranujących”.

Na złożenie wyjaśnień Wójt Gminy Kobylanka wyznaczył termin 30 dni.

 

Jednocześnie informuję, że w dniu 10 lipca 2015 r. Wójt Gminy Kobylanka wydał postanowienie dopuszczające Stowarzyszenie EKO - Logika, z siedzibą w Kobylance, os. Zalesie 37, 73-108 Kobylanka, do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje ww. przedsięwzięcia.

 

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

 

Kobylanka, dnia 23 lipca 2015  r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 23-07-2015 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 23-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 23-07-2015 12:15