herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOBYLANKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY KOBYLANKA
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo­darowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) art. 39 ust.1, art. 40 w związku
z art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 29  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Kobylanka Uchwały Nr X/62/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla części strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bielkowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strate­gicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie przedmiotowego terenu na cele zabudowy mieszkaniowej, z dopuszczalnymi samodzielnymi funkcjami usługowymi.

Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, pokój nr 3 , w godzinach od 8ºº do 15ºº.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektów, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, e-mail: ugk@kobylanka.pl

Wniosek, uwaga, powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest  Wójt Gminy Kobylanka.

 

Wójt Gminy Kobylanka

Mirosław Przysiwek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 16-07-2015 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 16-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 16-07-2015 09:08