herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Obwieszczenie o złożeniu przez Pana Jacka Gomułę, reprezentującego Gospodarstwo Rolne Jacek Gomuła, z siedzibą w Motańcu 5a, 73-108 Kobylanka wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. ?Budowa i uruchomienie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 202 300 kurcząt w pięciu obiektach inwentarskich (809 DJP) na działce nr 3/2, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka?, w związku z pismem Wójta Gminy Kobylanka OŚ. 6220.3.2015.ML.13 z dnia 27 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia                         3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do 
publicznej wiadomości 

informację o złożeniu przez Pana Jacka Gomułę, reprezentującego Gospodarstwo Rolne Jacek Gomuła, z siedzibą w Motańcu 5a, 73-108 Kobylanka wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. „Budowa i uruchomienie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 202 300 kurcząt w pięciu obiektach inwentarskich (809 DJP) na działce nr 3/2, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka”, w związku z pismem Wójta Gminy Kobylanka OŚ. 6220.3.2015.ML.13 z dnia 27 maja 2015 r.
Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek, raport oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, pokój 2, w godz. 715-1515. 
Raport oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji oraz uzupełnienia zostały zamieszczone w Biuletynie Informacyjnym Gminy Kobylanka (www.bip.kobylanka.pl).
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; ugk@kobylanka.pl, w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 


 Wójt Gminy
    Mirosław Przysiwek

Kobylanka, dnia 24 czerwca 2015 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 25-06-2015 06:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2015 06:53